Till Stadsarkitektkontoret om Översiktsplanen 2002

Ängelholms kommun
Stadsarkitektkontoret
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm
Ängelholm 2003-04-28

Angående Översiktsplan 2002.

Skeldervikens Byalag har vid två olika tillfällen inbjudit till stormöte angående Översiktsplanen 2002. Följande frågor har kommit upp och vi vill gärna att dessa beaktas vid planens slutgiltiga utformning.

1. Vi tycker att det är viktigt att planeringen av en östlig dragning av Västkustbanan får en sådan utformning att all tågtrafik kan gå denna väg. Alltså skall även snabbtågen kunna trafikera sträckan!

2. Mellan Vinkelvägen (där Haak uppför 6 nya villor) och Järnvägen finns det ett grönområde som sträcker sig, parallellt med spåret, från slutet på Lägervägen och bort mot Lingvallen. På Översiktsplanen är inte området markerat som grönområde. Vi är mycket angelägna om att denna del bevaras som ”allmänning”.

3. Badplatsen vid ”Hunnabadet” är vitt. Skall ha samma markering som övrig strand i kommunen tycker vi.

Byalaget i Skälderviken är mycket positiva till det sätt som samrådet har genomförts. Information är viktigt och Stadsarkitektkontoret har välvilligt ställt sig till förfogande för att klargöra våra frågeställningar. Tack för ett mycket trevligt bemötande!

Med vänlig hälsning

Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag
Matrosv. 1
262 61 Ängelholm

Kategori: Artiklar | Kommentera

Från Tekniska nämndens arbetsutskott om Torget i Skälderviken

ÄNGELHOLMS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämndens arbetsutskott 2003-08-14

§ 27

Kostnadsberäkning Torget i Skälderviken

Skeldervikens Byalag har i brev framfört önskemål om upprustning av torget i Skälderviken. En grupp inom Skeldervikens Byalag har arbetat med miljön i centrala Skälderviken. Gruppen tog fram förslag där man önskade en bättre helhet mellan ICA-affären och torget, omdisponering av parkeringsplatserna, ny beläggning mm. Lina Nygren, anlitad av stadsarkitektkontoret, har hjälpt gruppen. Nu önskar Byalaget att Tekniska nämnden ger berörda instanser i uppdrag att gå vidare så ett nytt uppsnyggat torg kan stå klart under 2004.

Tekniska nämnden gav 2003-06-05 Tekniska kontoret uppdraget att kostnadsberäkna den ritning över torget som Lina Nygren har tagit fram.

Tekniska kontoret redovisar ett arbetsmaterial i vilket anläggningskostnaderna beräknas till 805 tkr exklusive detaljprojektering, varav 180 tkr utgör arbeten på affärsfastigheten.

Arbetsutskottet konstaterar att projektet i storlek och beräknad kostnad är så omfattande att det påverkar såväl andra planerade park/torgprojekt som flerårsplanen.

Arbetsutskottet beslutar

Tekniska nämnden föreslås besluta att Skeldervikens Byalag meddelas, att den skissade omfattningen av upprustningen av Torget i Skälderviken medför att nämnden kan föra in projektet i budgetarbetet tidigast för år 2006.

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Parkingenjör Kenneth Larsson om Torget i Skälderviken

Parkingengör Kenneth Larsson
Tekniska kontoret
Ängelholms kommun

Torget i Skälderviken

Sammanställning av förslag och önskemål från mötet 28 nov. 2000 med byalaget och grannar

1.   Höja Torgvägen framför Torgvägen 1 och låta torget gå i plan ända fram till fastigheten Torgvägen 1. Som en lång vägbula med mjuka anslutningar till Valhallsvägen och resten av Torgvägen.
Tillsvidare ingen annan inskränkning av trafiken.
Möjlighet att stänga av vid arrangemang på torget

2.  Hög plantering längs Valhallsvägen, ”Grön vägg”, så att de blir ett skydd mot vind och ljud.

3.   Lindarna längs Källvägen och Torgvägen bevaras, om möjligt.
Nyplantering av lindar på bägge sidor om Källan ( fortsättning av befintlig enkelallé).

4.  Ny minipark som flyter samman med resten av torget. Växtmaterial: Småträd, buskar och perenner. Gärna nivåskillnader i planteringarna. Vatten kan vara trevligt.

5.  Planera var en tillfällig scen kan sätta upp och förbereda med t.ex. eluttag.

6.  Disponera torget så att möjlighet finns för torghandel och loppmarknad.

7.  Bygga in fasta aktivitetsmöjligheter som t.ex. schack, Boul.

8.  Bänkar på lämpliga ställen.

9.  Ta upp eventuella nivåskillnader på gångar med slänter, inga trappsteg.

10. Tallen kvar, om möjligt.

11. ”Pumpen” bevaras, gärna med ett arrangemang med sten och växter.

12. Parkeringsplatser på torget längs med Källvägen. Parkeringen matas från torgsidan.
2-3 infarter till parkeringen. Helst 25 – 30 platser utöver Källans nuvarande.

13. Asfalt på parkeringsytorna.
Gärna gatsten och betongplattor på andra ytor och gångstråk.
Beakta handikappaspekten vid materialval och färgval

14. Belysning. Gärna fler och svaga gatlyktor än få och starka.

15. Anslagstavlan placeras på gångstråket närmare Källan. Belyses.

16. Postlådan flyttas till Källan.

Bilaga: 1 skissförslag,  2 alternativ parkeringsdisposion.

Torgny Bergström

Kategori: Skrivelser | Kommentera