Om oss

Skeldervikens Byalag

Vi är en ideell förening som bildades 1998
Ordförande: Jonna Karlsson
Tel. 070 300 05 20
e-post: byalaget@skelderviken.se
Organisationsnr: 802467-9972
Bankgiro: 5699-9717
IBAN: SE90 8000 0821 4993 3031 2589
Swish: 123 374 88 86
Hemsida: www.skelderviken.se
Instagram: skeldervikens_byalag
Möteslokal: Byastugan, Segelvägen 10, Gamla hamnen.

Kontakta vem du vill i styrelsen (se nedan) för våra olika intresseområden.

 ”Vi vill känna vår historia, värna vårt samhälle och vara med att forma vår framtid”.

Så står det i stadgarna för Byalaget och det arbetet sker i grupper som bildats för olika intresseområden. Byalaget är naturligtvis partipolitiskt obundet, men de frågor vi arbetar med har för det mesta en politisk dimension.
Alla är välkomna som medlemmar i Byalaget och man betalar bara en medlemsavgift per familj, årsavgiften är för närvarande 75 kr. Många har valt att bli medlemmar i Skeldervikens Byalag. 2022 var 588 ”familjer” medlemmar, huvudsakligen i Skälderviken, Pomona och Luntertun men även på andra ställen runt om i värden.

Arbetet i Byalaget bygger på grupper för olika intresseområden. I varje grupp utses en gruppledare och en vice gruppledare dessa utgör Gruppledarna med vice som ersättare utgör tillsammans med ordföranden, sekreterare och kassör Byalagets styrelse. Alla medlemmar är välkomna att delta i gruppernas arbete. Det är också fritt fram att starta nya grupper och jobba med nya saker inom ramen för byalagets målsättning.

Hamnposten, vår egen tidning utkommer två gånger per år. Den delas ut till alla hushåll i Skälderviken, Pomona och Luntertun och skickas till övriga medlemmar. Vi ger också 50 ex. till utvalda politiker och tjänstemän i Ängelholms kommun, ett bra sätt att berätta om vår verksamhet.

Vi har två värdefulla saker att ta hand om. Sven Jons brygga, den oerhört populära, men för väder och vind utsatta, badbryggan på Sven Jons udde. Och Byastugan, ett utmärkt litet hus i en historisk miljö, för våra möten. Vi ser gärna att Byastugan utnyttjas mer så vi hyr ut den också.

Spökvandringen i Valhallsskogen under höstlovet är mycket uppskattad. Tillsammans med andra föreningar och ICA Källan ordnar vi Jul i Skälderviken 1:a advents lördagen. Gamla hamnens dag, första söndagen efter midsommar, många aktiviteter och mycket folk.  Den årliga slåttern på Sven Jons udde sköts numera av Parkavdelningen i Ängelholms kommun. Vi verkar också för en aktiv grannsamverkan, i syfte att minska risken för inbrott och skadegörelse.

Det finns mycket att göra för den som har tid och lust.

Valhallsskogen ligger oss alla varmt om hjärtat. Vi för en oförtröttlig kamp för att bevara skogen.

Styrelsen

Stadgar för Skeldervikens Byalag

Inklusive Årsmötesdagordning
Antagna på årsmötet 2024

 • 1 Namn

Föreningens namn är Skeldervikens Byalag.

 • 2 Målsättning

Vi i Skeldervikens Byalag vill lära känna vår historia, värna vårt samhälle och vara med och forma ortens framtid.

 • 3 Medlemmar

Den som betalar medlemsavgiften är medlem i Byalaget. Medlemsavgiften betalas per hushåll.
Varje enskild hushållsmedlem räknas som medlem.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

 • 4 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och gruppledarna eller gruppledarnas ersättare, vilka alla väljs av årsmötet, för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelsen utser en vice ordförande bland styrelseledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Protokoll förs vid styrelsemöten.
Ordförande och kassör tecknar, var för sig, Byalagets firma.

 • 5 Grupper

Byalagets arbete bedrivs i grupper, inom ramen för Byalagets målsättning. Grupper bildas av Byalagets medlemmar efter samråd med styrelsen. Grupper kan uppstå och försvinna enligt beslut av gruppens egna medlemmar efter samråd med styrelsen.
Grupperna väljer sina egna gruppledare och vice gruppledare.
Minnesanteckningar kan föras vid gruppmötena. Gruppernas arbete redovisas fortlöpande på styrelsemöten.
Till årsmötet berättar grupperna om det gångna årets verksamhet och planerna för det kommande året.
På årsmötet redovisas vilka grupperna valt till gruppledare och vice gruppledare.

 • 6 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av 2 ledamöter.
Valberedningen skall till årsmötet komma med förslag till styrelse och revisorer för kommande år. Valbara är endast medlemmar i byalaget.
Styrelseledamöter och revisorer kan ej ingå i valberedningen.

 • 7 Beslut

Med undantag av § 11 och 12 fattas beslut med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna på styrelsemötet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Beslut av större vikt kräver ett medlemsmöte för att avgöras.

 • 8 Årsmöte

Årsmötet skall hållas före februari månads utgång.
Styrelsen skall kalla samtliga medlemmar/hushåll senast 10 dagar före möte.
På årsmötet skall följande punkter tas upp:

 1. Mötet öppnas.
 2. Dagordningen fastställes.
 3. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av sekreterare för årsmötet.
 6. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet.
 7. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse.
 8. Ekonomisk redovisning.
 9. Revisorernas rapport.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Motioner till årsmötet.
 12. Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
  a Ordförande
  b Kassör
  c Sekreterare
  d Gruppernas val av gruppledare och vice gruppledare redovisas.
 13. Val av 2 revisorer för kommande verksamhetsår.
 14. Val av 2 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår.
 15. Medlemsavgiftens storlek för nästa år.
 16. Mötet avslutas.

Annan inbördes ordning av ovanstående punkter kan beslutas av årsmötet.

 • 9 Medlemsmöte

Styrelsen kan, när den så finner lämpligt, kalla till medlemsmöte. Styrelsen måste även kalla till medlemsmöte inom 2 månader när minst 30 av byalagets medlemmar, med en skriftlig motion så begär. Styrelsen kallar samtliga medlemmar/hushåll till medlemsmöte senast 10 dagar före mötet. Dagordning och motion bifogas kallelsen.

 • 10 Motioner till årsmöte

Motioner till årsmöte lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december.

 • 11 Stadgeändring

Stadgeändring kan endast beslutas av årsmötet. Motion om stadgeändring lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt på årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas med ¾ majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar.

 • 12 Upplösning av Skeldervikens byalag

Upplösning av byalaget kan endast beslutas av årsmötet. Förslag till upplösning lämnas skriftligen av medlem till ordföranden senast den 1 december. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt på årsmötet. När ¾ av närvarande medlemmar på årsmötet beslutat om upplösning av Skeldervikens Byalag och avveckling av dess tillgångar, ska ett nytt medlemsmöte hållas inom 1–3 månader efter årsmötet som bekräftar upplösningen (med ¾ av närvarande medlemmar). Föreningens tillgångar ska överlåtas till kommunen och/eller till allmännyttiga ideella föreningar i Skälderviken, Pomona och Luntertun.

Skeldervikens Byalags styrelse 2024

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och gruppledare eller gruppledarens ersättare.

Ordförande
Jonna Karlsson                              070 300 05 20
Vice ordförande
Inga-Lill Charlesson                      070 256 38 42

Sekreterare
Karin Dacke Thall                          073 390 67 61

Kassör
Elisabeth Sandblom                      070 821 17 79

Aktivitetsgruppen
Johanna Scotte                             073 394 49 07
Karin Dacke Thall                          073 390 67 61

Bryggruppen
Christian Carlsson                        073 633 42 10
Morgan Belletti Bengtsson            070 794 44 59

Gravyrsamordnare, ej i styrelsen
Bengt-Thomas Strandqvist            070 671 63 69

Byastugegrupp
Inga-Lill Charlesson                      070 256 38 42
Arly Charlesson                             076 107 19 90

Gamla hamnengruppen
Boel Areskoug Bengtsson            070 666 19 58
Rolf Nilsson                                  072-207 13 54

Grannsamverkan
Mats Holm                                    070 942 14 30
Larmlistan
Anders Rhen                                 076 890 68 51

Historiegruppen
Kerstin Paulsson                             070 302 08 39
Torgny Bergström                          073 412 00 88

Redaktionsgruppen
Torgny Bergström                          073 412 00 88
Lars Sumner                                   070 624 44 63

Kalender

Vad händer i Byalaget och Byastugans bokningar