Summering av avverkningen i Valhallsskogen

Rabalder kring skogsavverkning
Vårens avverkning av skog i en remsa öster om Bjällerödsvägen fick många skälderviksbor att reagera. Här är några av kommentarerna på Facebook. Eftersom stormen lagt sig och saken tycks utagerad har vi valt att anonymisera åsikterna, genom att bara ange förnamn.

Undrar var alla stackars fåglar som har bon och ungar när de rensar alla träden i Valhallsskogen? Jag trodde att denna känsliga tiden på året var skyddad. /Birgitta
Det är pengar som styr – ingen hänsyn tas till naturen. Dom borde skämmas! /Pia
Ledsamt att se hur lite människan tänker på djur och natur. /Lisbeth
Fruktansvärt dåligt planerat. Känns kriminellt. /Lena
Inget naturvett eller hänsyn visar de, usch! /Christl
Herregud alltså. Helt kalt. /Caroline
Det ser ut som kalhygge. /Birgitta
Ja, det är fruktansvärt…går varje dag i skogen och ser bara hur mycket de skövlar dag efter dag. /Erika

Sorgligt. Man kan gallra men kalhygge e så hemskt. Alla vill ha sitt. /Renee

Fundering när stormen lagt sig
Byalaget fick i slutet av januari veta att en avverkningsanmälan lämnats in till Skogsstyrelsen av skogsägaren, Valhallskonsortiet. Vi tog upp frågan till diskussion på årsmötet 11 februari trots att vi inte hunnit få med den i kallelsen.
Efter en dialog på årsmötet om avverkningen beslutade styrelsemötet att påpeka för Valhallskonsortiet att:
− undvika kvarstående körskader på marken.
− träd som ska sparas märks ut före avverkningen.
− Torgny fortsätter ha en dialog med Valhallskonsortiet om Valhallsskogen.

Avverkningen kom igång 3 – 4 veckor senare än planerat. Detta föranledde Naturskyddsföreningen i Ängelholm att skriva till Skogsstyrelsen för att uppmärksamma dem på att fågellivet kunde störas.

Byalagets styrelse höll med Naturskyddsföreningen i dess undran om detta var enligt reglerna.

2024-04-26 Skogsstyrelsens svar på Naturskyddsföreningens kritik mot att avverkningen skett under fåglarnas häckningsperiod.

Hej!
Jag har nu tittat närmare på synpunkterna och diskuterat ärendet med kollegor. Utifrån den information som förs fram i underlaget nedan så bedömer Skogsstyrelsen att det inte finns tillräckligt med information som visar att det har begåtts något artskyddsbrott vid den aktuella avverkningen. Det finns inget generellt förbud mot avverkning under häckningstid utan en bedömning kring risken för störning får göras i det enskilda fallet. Det finns inte heller något individskydd som skydd för fågelarter utan en bedömning görs utifrån populationsnivå. Skogsstyrelsen avslutar därför ärendet men ni är välkomna att skicka in ytterligare underlag för en eventuell ny bedömning.
Med vänlig hälsning
Johanna Nordin  |  Skogskonsulent
Skogsstyrelsen  |  Skånes distrikt
Box 63, 28121 Hässleholm
036-35 93 00 (växel)  |  0451-38 31 14 (direkt)
johanna.nordin@skogsstyrelsen.se  |  skogsstyrelsen.se

Som framgår av Skogsstyrelsens svar till Naturskyddsföreningen finns inga belägg för något artskyddsbrott. Det finns heller inte något generellt förbud mot avverkning under häckningstid eller något individskydd för fågelarter som överträtts vid denna avverkning.

Naturskyddsföreningen summerar
Vi träffade företrädare för Valhallskonsortiet i slutet av januari för att lägga fram våra synpunkter på avverkningen av delar av Valhallskogen. Vid detta tillfälle fick vi muntliga garantier på att om inte avverkningen kan starta senast början/medio mars kommer de att skjuta upp avverkningen till 2025. Detta för att inte störa häckningen av det rika fågellivet som finns i skogen. Enligt Artskyddsförordningen står det tydligt ”Att ingen störning skall förekomma under häckningstid och det betyder ca april-juni och juli”. Skydd för livsmiljöer för entita och spillkråka (som finns i skogen) är ganska starkt och ingen sexveckorsregel gäller.
Nu är skogen avverkad, i fel tid, utan tillräcklig hänsyn till fågellivet och vi kommer i framtiden att agera mer formellt och inte förlita oss på muntliga utfästelser från markägare/ombud.
Vi hoppas och ser fram emot att livet i skogen återkommer till det normala i framtiden.
Thomas Lidén

Valhallskonsortiet summerar
Den nyligen avslutade avverkningen initierades av att några fastighetsägare vid Bjällerödsvägen hörde av sig och uttryckte oro över att stora höga träd nära deras tomtgräns kunde ramla in på deras hus vid stormar från öster som blivit allt vanligare. Vi tog åt oss deras oro och beslutade att det var dags för en lite större avverkning/gallring begränsat till en remsa öster om de drygt tjugotalet fastigheter vid Bjällerödsvägen med gräns mot skogen. Till vår hjälp anlitade vi en skogskonsult från skogsbolaget VIDA som inventerade träden i området och föreslog vilka som borde avverkas och vilka som kunde stå kvar.
Vi fick en bra kontakt och dialog med Skogsstyrelsen och en anmälan om föryngringsavverkning lämnades in. Efter sex veckor fick vi besked att det inte fanns några invändningar. Skogsstyrelsen uppmanade oss att även kontakta Länsstyrelsen med anledning av närheten till gravhögarna i skogen. Så skedde och vi hade även en bra dialog med Länsstyrelsens fornminnesavdelning och deras naturvårdsenhet. Länsstyrelsen kom med sitt tillståndsbeslut den 7 mars. Därefter kunde vi kontakta vår entreprenör och beställa arbetet. Entreprenören var vid tillfället upptagen med att avverka i ett naturreservat på Hallandsåsen åt Länsstyrelsen i Halland. Det arbetet drog ut lite på tiden på grund av att det var rejält blött i markerna. Vårt arbete kom därför i gång något senare än vi hade hoppats. Trots det var det ganska blött på sina ställen även i Valhallsskogen.
Vi har blivit uppmärksammade på en del mycket kritiska synpunkter på avverkningen. Glädjande är dock att de som är mest berörda, dvs. de fastighetsägare vid Bjällerödsvägen vars fastigheter gränsar direkt till skogen, inte har uttryckt några negativa synpunkter. Vi har kommit i personlig kontakt med flera av de boende som varit nöjda och tacksamma för att skogen glesats ut och det blivit ljusare i deras trädgårdar samtidigt som risken för fallande träd eliminerats. Fastighetsägarna har också fått möjlighet att komma med önskemål om man vill ha tagit ner ytterligare något träd eller ev. spara något. En man uttryckte sig på följande sätt: ”Det är klart att ni som ägare till skogen har all rätt att sköta och avverka er skog”. Man kan lägga till att vi måste följa den skogsbruksplan som vi har fått upprättad.
Man kan hålla med om att just nu kan det se skräpigt ut med allt ris på marken som är rester av den manuella avverkning av småträd och buskar som skedde för att bereda körvägar för maskinerna. Att köra på riset eliminerar i någon mån spåren efter maskinerna. Enligt Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen skall riset ligga kvar på marken för att på sikt återgå till naturen. Detta gynnar den biologiska mångfalden. På sina ställen har det även lämnats s.k. högstubbar till fåglar och insekter. Detta är något som Länsstyrelsen förespråkar.
En viss uppsnyggning vid upplagsplatsen för virket kommer att ske när allt är klart.
För Valhallskonsortiet
Lennart Ohlsson
Matts Jönsson

Byalaget summerar
Nu är avverkningen gjord och det ser naturligtvis inte ut som det gjorde innan avverkningen. Det finns olika syn på hur en skog ska se ut. Men vi kan vara ganska säkra på att om några år kommer de flesta av oss att tycka att det är en skog som är vacker, omväxlande, spännande, rogivande och mycket annat. Och som vi har alldeles inpå knutarna hela året.
Skeldervikens Byalag har ända sen det bildades 1998 haft som mål att Valhallsskogen skall förbli ”vår” tätortsnära skog. Det målet känns angelägnare för var dag som går.
Skeldervikens Byalags styrelse

Det här inlägget var publicerat i Valhallsskogen. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.