Styrelsemöte nr 4 2005

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalagets
styrelsemöte 2005-09-01

Plats: Matsalen, Errarpsskola.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, , Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm,Sven Erik Dahlgren, Maj-Britt Barte, Lars Flodmark.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Protokollen från styrelsemöte tre justerades.

3. Grupperna redovisar:
Grannsamverkan: Tomas meddelade att grannsamverkansgruppen på Häggvägen nu är registrerad. Möte med kontaktpersonerna i samtliga grupper kommer att hållas i höst.
Historiegruppen: Britt meddelade att utställningen av fotografier från det gamla Skelderviken i församlingshemmet varit lyckad och uppskattad. Detsamma gällde filmvisningen på tisdagskafèet. Utställningslokalen ställdes till förfogande utan vederlag.
Seniorgruppen: Evy presenterade gruppens nya vice gruppledare Maj-Britt Barte.
Bryggruppen: John meddelade att bryggan varit ”badbar” sedan 1. juni och flotten från 1. juli. Båda har fungerat väl och inte skadats varken genom vädrets eller annans inverkan. Dock, någon dag innan detta möte slet sig flotte, drev i land och blev något demolerad. (När detta protokoll skrivs några dagar senare är den bärgad).
Trafikgruppen: Jan hade inget att rapportera denna gång.
Miljö och Natur: Slåttern på Sven Jons Udde genomfördes planenligt och gräset räfsades ihop till prydliga höstackar som kommunens parkförvaltning genast skulle hämta. Det har emellertid dröjt så höstackarna pryder fortfarande udden. (Lars som hade känt på höet i ett par stackar menar att det är av god kvalitet, utan mögel och väl användbart som foder). Svamputflykt under Thomas ledning går av stapeln 1 oktober med samling på torget kl. 10. Medtag kaffekorg ock något att transportera all svampen i.
Digitalfotogruppen och släktforskningsgruppen fortsätter sin verksamhet i höst.

4. Inkomna skrivelser
Från Ingvar Thorell angående trafiken och hastigheten i byn. Han erbjuder trafikgruppen sina tjänster. Jan tar hand om brevet och kontaktar Ingvar för utveckling av ärendet.
Från Johanna Rundgren som också erbjuder sina tjänster. Historiegruppen tar hand om detta ärende.

5 Övriga frågor
Förslag till nya stadgar
Lars Stavehaugs förslag gicks igenom och ändrades på en del punkter. Thomas renskriver det därmed reviderade förslaget och översänder det till styrelsen och Lars.
Möte med föreningarna i Skälderviken
Nästa möte är 20. september kl. 1900 på Lingvallen. Thomas kallar.
Höstens möten i styrelse och grupper
Schemat för höstens möten godkändes. Mötena kommer att hållas på Lingvallen som ställer utrymme till förfogande till avsevärt lägre pris än det skolan begär.
Medlemsmöte. Beslöts att arrangera ett möte med trafik som tema den 2 november kl 1900. Trafikgruppen arrangerar och ger ut erforderlig information.

6 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte 6. oktober.

7 Mötet avslutades

Vid protokollet
Lars Flodmark
Justeras
Thomas Brorsson

Kategori: Protokoll | Kommentera

Från motståndare till byggenskapen på Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Till
Ängelholms kommun
Kopia
Skeldervikens Byalag

Ärende:
Synpunkter på byggnationen vid gamla Restaurang Skälderviken.
Vi har genom Hamposten blivit informerde om Skeldervikens Byalags förslag för hotelltomten i en arkitekttävling.
Dessutm finner vi det märkligt att man kan gå ut med en arkitekttävling innan alla fastigheter är inköpta och statsplaner fastställda.
Våra synpunkter berör inte fastigheten lotsen (Restaurang Skälderviken). Även Byalagets ide om ”komfortboende” för äldre kan vara befogade, tror vi inte att detta är den ratta platsen.
De som undertecknat denna skrivelse anser att det inte skall ske någon bebyggelse i nuvarande parken av följande skäl:

1. Den planerade byggnationen vid gamla Restaurang Skalderviken på 20-25 bostadsrätter utgör en tillräcklig ”förtätning”av bebyggelsen i aktuellt område, ytterligare bebyggelse inåt i området skulle störa nuvarande bebyggelseform.

2. Befintligt parkområde med tillhörande lekplats och tennsbana utgör en oas och utnyttjas frekvent av bamfamiljer, barndaghem, för tennisutövande, och som promenad och träffpunkt för äldre.

3. Ett samhälles form och utveckling kräver att befintliga grönområden bevaras, speciellt med tanke på byggnationen i punkt l då det kommet att bli ett ökat behov att utnyttja parken.

4. Skäldervikens äldsta park har ett historiskt intresse med träd som inte går att återskapa.

Sammanfattning
Vi som undertecknat denna skrivelse kommer på alla sätt att motarbeta och överklaga byggnation i parkområdet.

Kategori: Artiklar | Kommentera

Till Stadsarkitektkontoret om Översiktsplanen 2002

Ängelholms kommun
Stadsarkitektkontoret
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm
Ängelholm 2003-04-28

Angående Översiktsplan 2002.

Skeldervikens Byalag har vid två olika tillfällen inbjudit till stormöte angående Översiktsplanen 2002. Följande frågor har kommit upp och vi vill gärna att dessa beaktas vid planens slutgiltiga utformning.

1. Vi tycker att det är viktigt att planeringen av en östlig dragning av Västkustbanan får en sådan utformning att all tågtrafik kan gå denna väg. Alltså skall även snabbtågen kunna trafikera sträckan!

2. Mellan Vinkelvägen (där Haak uppför 6 nya villor) och Järnvägen finns det ett grönområde som sträcker sig, parallellt med spåret, från slutet på Lägervägen och bort mot Lingvallen. På Översiktsplanen är inte området markerat som grönområde. Vi är mycket angelägna om att denna del bevaras som ”allmänning”.

3. Badplatsen vid ”Hunnabadet” är vitt. Skall ha samma markering som övrig strand i kommunen tycker vi.

Byalaget i Skälderviken är mycket positiva till det sätt som samrådet har genomförts. Information är viktigt och Stadsarkitektkontoret har välvilligt ställt sig till förfogande för att klargöra våra frågeställningar. Tack för ett mycket trevligt bemötande!

Med vänlig hälsning

Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag
Matrosv. 1
262 61 Ängelholm

Kategori: Artiklar | Kommentera