Årsmötesprotokoll 2024-02-11

Skeldervikens Byalag
Protokoll årsmöte 2024-02-11 i ÄSSS klubbhus.

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kaka. Ett varmt Tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal.

 1. Jonna Karlsson hälsade ca 23 deltagare välkomna och mötet öppnades.
 2. Dagordningen fastställdes. 
 3. Årsmötets utlysande godkändes.
 4. Till ordförande för årsmötet valdes Mats Holm.
 1. Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Dacke Thall. 
 2. Till protokolljusterare för årsmötet valdes: Torsten Nilsson och Lars Flodmark.
 3. Verksamhetsberättelser och gruppernas redogörelse godkändes. (Bilaga 1)

Styrelsen hade under 2023 5 st. möten i Byastugan och 1 digitalt, alla protokoll med bilagor finns på hemsidan.
Medlemsantalet i Skälderviken är 373 av 670 hushåll.

Pomona 116 medlemmar av 261 hushåll

Luntertun 59 medlemmar av 109 hushåll

49 utsocknes medlemmar
Totalt 597 medlemmar varav 52 aktiva medlemmar.

 • Ekonomisk rapport och budget redovisades av Torgny Bergström och godkändes. (Bilaga 2)
 • Inga revisorer närvarande så Mats Holm läste upp revisionsberättelsen som godkändes. (Bilaga 3)
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 • Inga motioner har inkommit
 • Förslag till stadgeändringar av § 5, § 7 och § 12. Styrelsen har inkommit med förslag på förtydligande av dessa paragrafer.

§ 5 Grupperna väljer sina egna gruppmedlemmar och på årsmötet redovisar varje grupp sin verksamhet – detta förslag är förtydligande av paragrafen och godkändes av årsmötet.

§ 7 Beslut av större vikt på styrelsemöten kräver ett medlemsmöte för att avgöra – detta förslag är förtydligande av paragrafen och godkändes av årsmötet.

§12 upplösning av Skeldervikens byalag – detta förslag är förtydligande av paragrafen och godkändes med ett tillägg av att det ska vara ett extra medlemsmöte.
Årsmötet antog stadgeändringarna.
De antagna stadgarna. (Bilaga 4)

 1. Styrelsen för kommande verksamhetsår utsågs (bilaga 5)

Ordförande tackade Torgny Bergström efter 27 år som kassör i styrelsen med blommor och choklad.

 1. Till revisorer för verksamhetsåret valdes Per Lindskog och Eskil Andgren.
 2. Till valberedningen för kommande verksamhetsår omvaldes Kristin Johansson och Bengt-Thomas Strandqvist.
 1. Medlemsavgiften för nästa verksamhetsår 2025 blir 100:-

B. Övrigt: Byalagets styrelse vill ge information om en anmälan som inkommit till Skogsstyrelsen om avverkning av del av skog i Valhallsskogen, man vill göra en glesning av en del av skogen.

Man kommer att gå upp via Barrvägen med sina maskiner och stammarna som avverkas kommer att läggas i anslutning till stigen tills man är färdig.

From 18/1 när anmälan inkom och 6 veckor framåt har man möjlighet att inlämna in synpunkter och påpekanden till Skogsstyrelsen.
Dialog på årsmötet gällande detta och det framkom att det bl a är fastighetsägare som har fastigheter nära skogen som vill ha avverkat de träd som riskerar ramla över deras tomter. Flera på mötet påpekade att det vid avverkningen skulle tas stor hänsyn för att undvika kvarstående körskader på marken. Det önskades också att träd som ska sparas märks ut före avverkningen.

 1. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Karin Dacke Thall

Justeras                                Justeras                                Justeras

Mats Holm                          Torsten Nilsson                        Lars Flodmark

Bilaga 1

Styrelsen

Styrelsen: ordförande Jonna Karlsson, sekreterare Karin Dacke Tall, kassör Torgny Bergström plus gruppledarna.
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten i Byastugan och 1 digitalt.

Alla protokoll och skrivelsen finns att läsa på vår hemsida www.skelderviken.se

Medlemmar 2023

Skälderviken 373 medlemmar av 670 hushåll 55,7 %

Pomona 116 medlemmar av 261 hushåll 44,4 %

Luntertun 59 medlemmar av 109 hushåll 54,1 %

Dessutom hade vi 49 utsocknes medlemmar.

Totalt 597 medlemmar.

Aktiva medlemmar
Vi är sammanlagt minst 52 medlemmar som håller igång Byalaget. Styrelsen, alla som är med i grupperna och de som ser till att Hamnposten och lappar blir utdelade till alla brevlådor i Skälderviken, Pomona och Luntertun.

Valhallsskogen

Sedan Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-21 att avbryta planarbetet för höghusbebyggelse i skogen har vi inte från kommunens sida fått några besked om hur frågan om Valhallsskogens bevarande ska hanteras.

Skeldervikens byalag bevakar frågan.

Gamla Hamnens dag

Utöver Aktivitetsgruppens alla arrangemang genomförde vi också Gamla Hamnens dag 2 juli med Anna-Stina Arnrup som samordnare.
Vi har för avsikt att ha en Gamla hamnens dag i år också.

Instagram

Vi har 524 följare och Jonna håller oss uppdaterade.

Aktivitesgruppen

Året som gått har Aktivitetsgruppen anordnat två nya aktiviteter samt våra fyra återkommande aktiviteter. De två nya aktiviteterna var att vi i våras hängde på återbrukstrenden och anordnade byaloppisen och nu i höstas bjöd vi in till After Work i samarbete med Kaj`s brygga. Våra återkommande aktiviteter har varit tipspromenad och sandslottstävling under Gamla hamnens dag, spökvandring i Valhalls skogen, ljus i Skälderviken samt dans på torget och tipspromenad i samband med jul i Skälderviken. Vi har haft fyra fysiska möten utöver vår digitala kontakt. Planen för 2024 är att i samarbete med Gamla hamnen gruppen anordna en metartävling från bryggorna i mitten av augusti samt återigen anordna Påskr[e]iset på Lövängen som var en uppskattad aktivitet 2022. After

Work i samarbete med Kaj`s brygga hoppas vi också kommer vara ett återkommande inslag en gång/kvartal framöver.

Johanna Scotte och Karin Dacke Tall

Bryggruppen

Säsongen inleddes med upprustning av stora badstegen. Vangstyckena galvades om och nya trappsteg köptes in. Förhoppningsvis håller stegen i ytterligare tio år till efter översynen. Stiftelsen Gripen stod för hälften av kostnaden av renoveringen.

I början av året efter en storm, blev det en del pusslande för att lägga tillbaka brädor som hade lossnat från sin plats. På det stora hela klarade vi oss dock från några större skador, av de stormar som drabbade oss under året.

Smides Design har tagit mått för att komplettera räckverket vid stora badstegen för att undvika eventuella olyckor. Vi hoppas att räckverket kommer vara på plats i början av badsäsongen 2024.

Soliga hälsningar Bryggruppen

Christian Karlsson Morgan Belletti Bengtsson

Byastugsgruppen

Under 2023 har Byastugan använts 47 gånger för möte av styrelsen och våra grupper i Byalaget. Naturskyddsföreningen och bostadsrättföreningen Lotsen har hyrt stugan sammanlagt 10 gånger för sina möten. I september var Thörnqvist Plåt anlitade för att sätta sparkplåtar på dörrarna. Dörrarna är hårt utsatta för väder och vind men nu kommer de förhoppningsvis hålla många år till. Under 2024 fortsätter grupperna och styrelsen med sina möten. Det planeras också för en service av värmepumpen under våren.

Inga-Lill och Arly Charlesson

Gamla hamnen-gruppen

Gruppen träffas första tisdagen varje månad.

Gruppen har utökats med två deltagare.

Ängelholms förslaget ”Gamla hamnen” som avslutades för ett år sedan beskrivs med lägesrapport som är publicerad i aktuell Hamnpost. Oavsett resultat av förhandlingar som pågår kommer gruppen att arbeta vidare enligt vårt förslag.

Övriga kommande aktiviteter är

ett Ängelholms förslag angående ”Kyrkstigen” tillsammans med intresseföreningen i Skepparkroken planeras.

Ett Ängelholms förslag för att förbättra trafiksituationen vid Valhallsvägens utmyntning till Kungsgårdsleden planeras.

Arrangera bryggmete för barn tillsammans med Aktivitetsgruppen.

Boel Areskoug Bengtsson

Grannsamverkan

Bostadsinbrotten i Ängelholms kommun minskade glädjande nog under året, jämfört med föregående år. Inbrotten i villa sjönk från 35 till 21 och inbrotten i lägenhet låg oförändrat på fem stycken. I Byalagets område skedde ett av villainbrotten, på Luntertun.

Det betyder tyvärr inte att det mesta varit lugnt i vårt område. Vid två tillfällen har garagelängorna på Persikovägen hemsökts av tjuvar, stölder har skett från parkerade bilar där ratt, strålkastare och katalysator försvunnit, bilar och cyklar har blivit utsatta för skadegörelse, och boende har blivit trakasserade. Ett antal incidenter med buskörning med bil och moped, pistol- och knivhot har också rapporterats. Flera av dessa kan kopplas till ett gäng ungdomar, anförda av en stark ledare. Särskilda insatser har gjorts av polis och sociala myndigheter mot dessa personer.

Enligt polisen har vissa kriminella ligor bytt taktik: i stället för bostadsinbrott riktar de in sig på bedrägerier, oftast mot äldre, som bl.a. förmås lämna ut sitt BankID. Vi har skickat ut varningar om detta vid flera tillfällen Även på andra sätt utnyttjas äldre personers godtrogenhet. I vårt område blev t.ex. en kvinna utsatt för en mycket påstridig och oseriös VA-hantverkare, med en dryg faktura som följd. Händelsen resulterade i ett varnande reportage i NST.

Under året har Larmlistans medlemmar (i dagsläget ca 400) fått 10 utskick med polisens rapporter om begångna inbrott. Vid de 20-tal tillfällen, då en incident inträffat i vårt eget närområde, och en medlem har larmat om detta, har information om händelsen mejlats till alla på listan. Ett antal skyltar för Grannsamverkan har bytts ut, och fler byten och kompletteringar kommer sannolikt att ske under 2024, som följd av notisen i senaste Hamnposten. Till sist kan nämnas, att vår grannsamverkangrupp aktivt stöttar en nybildad liknande grupp på Errarps Ängar.

Mats Holm och Anders Rehn

Historiegruppen

Gruppen startade den 2 februari med 8 deltagare.

Vi har vid flera möten ägnat oss åt ”Rydbergs bilder”.

Föredrag den 25 april i Skäldervikens Församlingshem där ämnet var ”Hotellvägen”. 45 personer besökte.

Under ”Gamla Hamnens Dag” fanns vi i Byastugan och svarade på frågor om Skälderviken.

Höstens aktiviteter började den14 september med 9 personer.

Hans Åke Jönsson besökte gruppen den 12 oktober och visade bilder från järnvägen.

Johan Brinck besökte oss och planerade kommande föredrag.

Thomas Andersson har visat bilder för gruppen som Jakob Rydinger lagt ut på nätet.

Planering för 2024

Vi fortsätter med våra träffar under vår och höst var 14e dag i Byastugan.

Kerstin och Torgny kommer att berätta om Skäldervikens torg på Järnvägens museum 18 mars.

Kerstin Paulsson och Torgny Bergström

Redaktionsgruppen

Hamnposten kom som vanligt ut i januari och juli. Den delades ut till samtliga hushåll i Skälderviken, Pomona och Luntertun och skickades till 50 medlemmar som bor på andra ställen än här. Vi var behjälpliga med distributionen av ”lappen i lådan” som berättar om höstens aktiviteter och lite annat aktuellt.

2024 har inletts med januarinumret av Hamnposten. Trots att vi rättat till alla fel efter en noggrann korrekturläsning slog det inte igenom i filen vi lämnade till tryck, mycket beklagligt. Trots det är planen att skapa ett nästa nummer, som kommer i juni och att även i år ge ut en lapp med höstens aktiviteter.

På vår hemsida www.skelderviken.se kan man läsa om oss, artiklar, protokoll, Hamnposten i PDF-format. Här finns mer att göra, vi jobbar vidare.

Torgny Bergström och Lars Sumner

Bilaga 2

Ekonomisk redovisning

Resultat 2023
IntäktskontonBudget 2023Utfall 2023Avvikelse
Medlemsavgifter43 00045 0002 000
Gåvor och bidrag3 0005 3752 375
Övrigt, sålt ”Här fröjdas vi…”01 5401 540
Summa intäkter46 00051 9155 915
Kostnadskonto
Hamnposten-10 000-13 074-3 074
Möten o verksamhet-14 000-15 899-1 899
Administration-1 500-2 067-567
Byastugan-13 000-15 805-2 805
Sven Jons brygga0-12 433-12 433
Summa kostnader-38 500-59 278-20 778
Årets resultat7 500-7 363-14 863

Medlemsavgifter: Ökade med 2 000 kr

Gåvor och bidrag: ICA källan har ökade sitt bidrag från 3 000 kr till 5 000 kr.

Hamnposten: Ett minus på 3 074 kr. Budgeterat för lite.    

Möten o verksamhet: Polistillstånd GHD 1 740 kr.
Köpt 2 snabbtält 5 900 kr, spelning 2022 GHD 2 500 kr = 8 400 kr är engångskostnader.

Administration: Bankavgifter

Övrigt: Sålt boken ”Här fröjdas vi i havets vågor” 1 540 kr

Byastugan kostnaderUtfall 2023
Arrende-3 676
Försäkring-3 614
El-4 593
Summa drift-11 883
Övriga kostnader
Rep. Dörr m.m.-3 444
Bensin till gräsklippning-378
Hyra förråd Häggvägen-3 000
Summa övrigt-6 822
Uthyrning2 900
Kostnader minus uthyrning-15 805
Sven Jons bryggaUtfall 2023
Sålt plankor0
Renovering trappa-23 538
Bidrag från Stiftelsen Gripen11 364
Cykelkorgar till badande-260
Summa-12 433
Resultat 2023ByalagetBrygganSumma
Ingående saldo173 333,00156 947,80330 280,80
Årets resultat5 070,65-12 433,42-7 362,77
Utgående saldo178 403,65144 514,38322 918,03

Överskott/underskott: Budgeterat överskott 7 500 kr.

Byalaget gjorde ett överskott på 5 070 kr. Bryggan gick minus 12 433 kr.
Det blev ett sammanlagt minus på 7 362 kr.

Budget 2024

IntäktskontonUtfall 2023Budget 2024
Medlemsavgifter45 00045 000
Gåvor och bidrag5 3756 000
Summa intäkter50 37551 000
Kostnadskonto
Hamnposten-13 074-13 000
Möten o verksamhet-15 899-20 000
Administration-2 067-2 000
Byastugan-15 805-15 000
Sven Jons brygga-12 433-7 000
Övrigt15400
Summa kostnader-57 738-57 000
Resultat-7 363-6 000

Vi noterar:

Utöver det bokförda har ICA Källan bidragit till verksamheten med gottepåsar vid Jul i Skälderviken, fika på årsmötet och lite till.

Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för reparation och underhåll av Byastugan och Sven Jons brygga.
Torgny Bergström

Budget 2024

Möten och sammankomster
Vi kommer att inhandla utomhushögtalare till våra aktiviteter 8 000 kr.
Reflexvästar med tryck Skeldervikens byalag som visar vilka som är funktionärer på våra aktiviteter, 5 – 7 000 kr. vi höjer den budgeterade summan med 5 000 kr till 20 000 kr.

Sven Jons brygga
Ett räcke längst fram på bryggan ska vara klart före badsäsongen. Det kommer att kännas tryggare. Kostnad 12 000 kr, vi räknar med ett bidrag från Stiftelsen Gripen på halva den summan. Budgetar 7 000kr.

Övriga konton budgeteras utifrån 2023 års resultat.

Bilaga 3


Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2023

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för
verksamhetsåret 2023-01-01  −  2023-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2024-01-23
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Bilaga 4

Stadgar för Skeldervikens Byalag

Antagna på årsmötet 2024

§ 1   Namn
Föreningens namn är
Skeldervikens Byalag.

 § 2   Målsättning
Vi i Skeldervikens Byalag vill lära känna vår historia, värna vårt samhälle och vara med och forma ortens framtid.

 § 3   Medlemmar
Den som betalar medlemsavgiften är medlem i Byalaget. Medlemsavgiften betalas per hushåll.
Varje enskild hushållsmedlem räknas som medlem.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 4   Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och gruppledarna eller gruppledarnas ersättare, vilka alla väljs av årsmötet, för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelsen utser en vice ordförande bland styrelseledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Protokoll förs vid styrelsemöten.
Ordförande och kassör tecknar, var för sig, Byalagets firma.

§ 5   Grupper
Byalagets arbete bedrivs i grupper, inom ramen för Byalagets målsättning. Grupper bildas av Byalagets medlemmar efter samråd med styrelsen. Grupper kan uppstå och försvinna enligt beslut av gruppens egna medlemmar efter samråd med styrelsen.
Grupperna väljer sina egna gruppledare och vice gruppledare.
Minnesanteckningar kan föras vid gruppmötena. Gruppernas arbete redovisas fortlöpande på styrelsemöten.
Till årsmötet berättar grupperna om det gångna årets verksamhet och planerna för det kommande året.
På årsmötet redovisas vilka grupperna valt till gruppledare och vice gruppledare.

 § 6   Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning bestående av 2 ledamöter. Valberedningen skall till årsmötet komma med förslag till styrelse och revisorer för kommande år. Valbara är endast medlemmar i byalaget. Styrelseledamöter och revisorer kan ej ingå i valberedningen.

§ 7   Beslut
Med undantag av § 11 och 12 fattas beslut med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna på styrelsemötet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Beslut av större vikt kräver ett medlemsmöte för att avgöras.

§ 8   Årsmöte
Årsmötet skall hållas före februari månads utgång.
Styrelsen skall kalla samtliga medlemmar/hushåll senast 10 dagar före möte.

På årsmötet skall följande punkter tas upp:

Mötet öppnas.

Dagordningen fastställes.

Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna.

Val av ordförande för årsmötet.

Val av sekreterare för årsmötet.

Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet.

Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse.

Ekonomisk redovisning.

Revisorernas rapport.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Motioner till årsmötet.

Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
a Ordförande
b Kassör
c Sekreterare
d Gruppernas val av gruppledare och vice gruppledare redovisas.

Val av 2 revisorer för kommande verksamhetsår.

Val av 2 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår.

Medlemsavgiftens storlek för nästa år.

Mötet avslutas.

Annan inbördes ordning av ovanstående punkter kan beslutas av årsmötet.

§ 9   Medlemsmöte
Styrelsen kan, när den så finner lämpligt, kalla till medlemsmöte. Styrelsen måste även kalla till medlemsmöte inom 2 månader när minst 30 av byalagets medlemmar, med en skriftlig motion så begär. Styrelsen kallar samtliga medlemmar/hushåll till medlemsmöte senast 10 dagar före mötet. Dagordning och motion bifogas kallelsen.

§ 10   Motioner till årsmöte
Motioner till årsmöte lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december.

§ 11   Stadgeändring
Stadgeändring kan endast beslutas av årsmötet. Motion om stadgeändring lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt på årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas med ¾ majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar.

§ 12   Upplösning av Skeldervikens byalag
Upplösning av byalaget kan endast beslutas av årsmötet. Förslag till upplösning lämnas skriftligen av medlem till ordföranden senast den 1 december. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt på årsmötet. När ¾ av närvarande medlemmar på årsmötet beslutat om upplösning av Skeldervikens Byalag och avveckling av dess tillgångar, ska ett nytt medlemsmöte hållas inom 1–3 månader efter årsmötet som bekräftar upplösningen (med ¾ av närvarande medlemmar). Föreningens tillgångar ska överlåtas till kommunen och/eller till allmännyttiga ideella föreningar i Skälderviken, Pomona och Luntertun.

Bilaga 5


Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
Valberedningens förslag:
Ordförande  Jonna Karlsson
Kassör           Elisabeth Sandblom
Sekreterare  Karin Dacke Thall

Grupperna har valt sina representanter till styrelsen

Aktivitetsgruppen
Gr.led                Johanna Scotte
Vice                    Karin Dacke Thall

Bryggruppen
Gr.led                Christian Carlsson
Vice                    Morgan Belletti Bengtsson

Byastugegruppen
Gr.led                Inga-Lill Charlesson
Vice                    Arly Charlesson

Gamla Hamnen gruppen
Gr led                 Boel Areskoug Bengtsson
Vice                    Rolf Nilsson

Grannsamverkansgruppen
Gr.led                Mats Holm
Vice                    Anders Rehn

Historiegruppen
Gr.led                Kerstin Paulsson
Vice                    Torgny Bergström

Redaktionsgruppen
Gr.led                Torgny Bergström
Vice                    Lars Sumner

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.