Styrelsemöte nr 6 2009

Styrelsemöte nr 6 i Skeldervikens Byalag 2009-05-27.

Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Inga- Lill Charlesson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Ola Rosèn, Lars Flodmark.

Kvällen inleddes med en måltid bestående av flera sorters pajer och sallad. Vi lät oss väl smaka och blev mätta och belåtna. Tack för det ordföranden.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inget att rapportera..

Historiegruppen besöker KVS-museet i Vejbystrand den 4 juni. Ove Torgny har frågat om material till nästa utgåva av Ängelholms Hembygdsbok. Gruppen har börjat gå igenom sina samlingar för att erbjuda det som kan vara av intresse.

Natur- Miljö- och fotogruppen. Torgny och Evy har hittat en rar växt, Tandrot, Cardamine i Valhallsskogen (enda fyndtplatsen i Ängelholms kommun).

Pomonagruppen. Gruppen har skrivit en artikel att införas i nästkommande Hamnpost. Toiny berättade att Lillemor Gesterling har naturfotografier som kan vara intressanta att publicera i Hamnposten.

Seniorgruppen har hållit möte den 11 maj hos Evy, protokoll överlämnades till sekreteraren. Nästa möte den 7 september hos Karin Stenwret.

Skogsgruppen. Skrivelse angående placering av ny förskola har sänts till kommunstyrelsen med kopia till Barn- och Utbildnings Nämnden (BUN). Artikel i samma ärende kommer att införas i Hamnposten.

Strand och Brygga. Bryggan lades på plats i måndags. Räcke och trappa är ännu inte på plats så ytterligare något arbetspass krävs för att den skall bli komplett.

Tennisgruppen. Skrivelse till kommunen ang. mark för ny bana undertecknades av ordföranden. Bilaga 1.

Trafikgruppen har haft möte den 13 maj. Ingvar Torell utför hastighetsmätningar i byn med sin egen ägandes kamera. Några resultat har han ännu inte rapporterat. Många bilar kör för fort på Via Marina, särskilt på delen under järnvägen.

Övriga frågor.

1. Torget/bullerplanken/ gamla hamnen. Kommunen och Banverket kommer att genomföra informationsmöte i församlingshemmet den 3 juni kl 1900. Inbjudan har delats ut till alla hushåll genom byalagets försorg.

Torgny visade förslaget till ombyggnad av torget och kommenterade det mot bakgrund av de 12 punkter som byalaget sedan länge satt upp samt de synpunkter som styrelsens arbetsutskott satt samman. Styrelsen godkände utskottets synpunkter som yttrande att framföras vid mötet.

Angående Banverkets förslag till ”försköning” av bullerplanken har styrelsen inget gemensamt yttrande.

Angående ”Gamla hamnen” enades styrelsen om att:

– Torgny vid mötet visar bilder på hur det såg ut förr i hamn och Hunnabad

– framföra åsikten att obehörig fordonstrafik ej skall förekomma väster om jolleslipen och att detta skall regleras så att det efterlevs

– rosornas utbredning i klitterna begränsas

– ”solgroparna” återställs

– och minnesmärket rustas upp.

2. Schema hösten 2009 fastställdes och den som vill ha ytterligare möten måste själv boka lokal för detta.

3. Inventering. Resultatet av inventeringen visades och godkändes. Gruppledarna är nu ansvariga för att inventeringen hölls aktuell. Förändringar anmäls till sekreteraren då underlag för årsberättelsen lämnas.

4. Bildvisning. Lars F visade bilder från och berättade om upplevelser under sin resa till Cuba.

Ordföranden avslutade mötet och önskade oss en bra sommar.

Vid protokollet                                                                                         Justeras
Lars Flodmark                                                                                         Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.