Till Kultur- och fritidsnämnden om Ny placering av tennisbannan

Ängelholms Kommun                                                                          Bilaga 1 till styelseprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden                                                                  nr 6 2009-05-27

262 80 Ängelholm

 

 

Skälderviken 2009- 05-26

 

 

Ärende. Tennisbana i Skälderviken. En bilaga.

 

I Skälderviken har sedan ”urminnes tider” funnits en tennisbana.

Banan har, ägts av kommunen, legat på av kommunen ägd mark  och  varit upplåten till Skäldervikens Tennisklubb som skött och drivit den.

När tennisklubben för några år sedan lades ner övertog Byalaget banan genom en för ändamålet inrättad Tennisgrupp.

När Restaurang Skälderviken såldes år 2004 och det blev aktuellt att detaljplanera för bostäder sålde kommunen även den mark där tennisbanan ligger och därmed också banan.

Byalaget framhöll vid de tillfällen vi deltog i möten angående den nya detaljplanen vikten av att den befintliga tennisbanan ersattes av en ny. Det var en förutsättning för byalagets positiva inställning till bostadsbyggande där banan nu ligger.

Detta anammades också av Almviken AB, köparen av marken och exploatör för den nya bebyggelsen, som lovade att bekosta anläggandet av en ny bana på annan plats.

Kommunstyrelsen eller dess handläggare hade dock ingen ambition att verka för bibehållande av en tennisbana i Skälderviken så markaffären gjordes upp utan något avtal mellan köpare och säljare om detta.

Om Fritidsnämnden, som då var huvudman för kommunens idrottsanläggningar, blev tillfrågad i ärendet känner vi inte till men finner det anmärkningsvärt om så inte var fallet.

Faktum kvarstår, tennisbanan såldes. Vem som fattade beslut om att det inte skulle finnas någon tennisbana i Skälderviken, eller om det över huvud taget fattades något beslut i frågan känner vi inte heller till, det kanske ”bara blev så”.

Nåväl, det är ännu inte för sent att fatta beslut om att det även i framtiden skall finnas en tennisbana i Skälderviken.

Manegen är krattad av Byalaget, vi har ett löfte av Almviken om finansiering. Det som behövs nu är att  kommunens styrande visar lite god vilja och anvisar mark så återfår man det som tidigare slumpats bort.

Vi har tidigare, september 2008 skrivit till kommunstyrelsen och föreslagit placering av

ny tennisbana, på mark som kommunen äger, i anslutning till idrottsplatsen och skolan. Skrivelsen bifogas.

Efter en del inledande kontakter med handläggaren Lars Gunnar Ludvigsson, Hans Schörling  och rektorn på Errarps skola har ärendet stannat av och vi upplever att intresset från kommunens sida, i den ordning som handläggningen nu sker, är tämligen svalt.

Vi vänder oss därför nu till Kultur- och fritidsnämnden som ”huvudman för kommunens idrotts- och motionsanläggningar” och ”ansvarig för ett allsidigt utbud av fritidssysselsättningar för ungdomar”, i hopp om större intresse av att bibehålla en tennisbana i Skälderviken på de förmånliga villkor som här erbjuds.

 

Med vänlig hälsning

 

Thomas Brorsson                                                          Johan Flodmark

Ordf. Skeldervikens Byalag                                            Gruppledare i Tennisgruppen

Matrosvägen 1                                                               Mossvägen 20

262 61 Ängelholm                                                          262 61 Ängelholm

0431-201 91                                                                   0431-45 17 74

 

Bilaga 1 till skrivelse 2009-05-26

Ängelholms Kommun
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2008-09-09

Skeldervikens Byalag har i några år ideellt skött tennisbanan i Skälderviken. Platsen den ligger på skall bebyggas av Almviken och vi i Byalaget försöker hitta ny mark för en framtida bana. Vi hoppas att Ängelholms kommun, som sålt marken där nuvarande banan finns, kan ställa upp med en ny plats och kanske en del av finansieringen.

Det finns ett utrymme mellan idrottsplatsens träningsplan, dagiset, och skolan som skulle vara lämpligt. Placeringen ger möjligheter för, förutom Skälderviksbor, idrottsföreningen och skolan att utnyttja planen. Man har även tillgång till toaletter och omklädningsrum i det närbelägna klubbhuset.

tennisforslag

Vi emotser ett snabbt svar från er så att planeringen snarast kan påbörjas och vi kan erbjuda Skälderviksborna fortsatta fysiska aktiviteter.

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson
Ordf. Skeldervikens Byalag

Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.