Styrelsemöte nr 4 2009

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag  2009-04-15. En bilaga.

Närvarande: Thomas Brorsson,  Ola Rosén, Toiny Böös, Johan Flodmark, Evy Jansson, Jan Jansson, Ulla Lind, Inga- Lill Charlesson, Lars Stavehaug, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inga-Lill och Thomas har deltagit i kommunkretsens möte i Ängelholm. Inga-Lill rapporterade att äggkastning  på hus i byn återigen förekommit, bl.a. på hennes hus. Hon har polisanmält det inträffade. Inbrott har gjorts i minst två hus. Inga-Lill håller på att sammanställa en mejllista för att förbättra kommunikationen inom grannsamverkansgruppen. Pomonagruppen kommer att arbeta för anslutning till grannsamverkan. Thomas informerade om att säkerhetsmässa kommer att genomföras 23 april i brandstationen med besökstid för allmänheten kl 1500-2000.

Historiegruppen.  Ingen representant och inget att  rapportera.

Natur- Miljö och fotogruppen hade heller ingen närvarande eller något att rapportera.

Pomonagruppen meddelade att villaföreningens årsmöte tagit beslut om föreningens upphörande. Ytterligare ett årsmötesbeslut krävs för att upphörandet skall bli genomfört.

Seniorgruppen har haft möte hos Ulla. Gruppen planerar ett studiebesök på det nya seniorboendet i Rebbelberga.

Skogsgruppen. Gruppen har bildats med Lars Stavehaug som gruppledare och Tore Bernstrup som vice samt för närvarande två medlemmar. Närmat på programmet står att skriva till kommunen för skogens bevarande. Lars berättade att han inlämnat ett medborgarförslag i detta ärende och att förslaget behandlats vid kommunfullmäktiges marsmöte och därvid remitterats till kommunstyrelsen.

Strand och Brygga. Ingen representant och inget att rapportera.

Tennisgruppen. Johan fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att påskynda kommunens handläggning av markärendet för ny tennisbana naturligtvis med målet att få ett positivt besked. Han hade talat med rektorn för Errarps skola som nu är ovillig eller åtminstone tveksam till att gå med på att upplåta marken intill träningsplanen för tennisbana. Johan fick anvisning till en annan person i kommunförvaltningen som han ännu inte talat med. Så ärendet har ännu inte avancerat märkbart.

Trafikgruppen har haft möte 25 mars. bilaga 1. (se detta protokoll) Vid mötet väcktes ett förslag till aktivitet för att minska hastigheten på trafiken i byn till i närheten av den stipulerade. Gruppen äskade och beviljades också ett anslag om 2000 kr för aktivitetens genomförande som avses ske under sommaren.

Övriga frågor.

1. Nytt dagis.  BUN har påtalat behovet av utökat antal barnomsorgsplatser i Skälderviken och därvid föreslagit nybyggnad i Valhallsskogen intill korsningen Bjärevägen- Bjällerödsvägen. Styrelsens enhälliga uppfattning var att platsen är olämplig främst m.h.t. Skälderviksbornas negativa inställning till byggande i Valhallskogen och kommunens pågående förhandlingar med Konsortiet om skogen.

2. Upprop Ängelholms Sjukhus. Styrelsen ställde sig bakom och undertecknade det av ”Aktionsgruppen Rädda Ängelholms Sjukhus” till alla föreningar inom sjukhusets upptagningsområde sända uppropet för bevarande av sjukhusets samtliga verksamheter.

3. Nationaldagen. Styrelsen beslöt att inte delta i nationaldagsfirandet.

4. SLUG. Styrelsen beslöt att inte delta i föreningens årsmöte.

5. Torget/ bullerplanken.  Kommunen har inte reagerat eller i alla fall inte svarat på vår propå om ett allmänt möte i Skälderviken för information om de båda ärendena.

6. Vårterminens sista styrelsemöte. Ordföranden föreslog att mötet skulle tidigareläggas till 27 maj vilket också blev styrelsens beslut. Meddelas endast på detta sätt.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte onsdagen den 6 maj  kl  1830.

Vid protokollet                                                                                         Justeras

Lars Flodmark                                                                                         Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.