Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5

Närvarande: Jonna Karlsson, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson och Mats Holm.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information:

Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ett möte och planerat för höstens aktiviteter. Spökvandring, Skälderviken lyser och Jul i Skälderviken.

Bryggruppen: Flotten är nu upptagen.

Byastugan: Ny ruta beställd till stugan, ytterdörren behöver göras vid nertill.
Koden till stugan behöver bytas.
Grannsamverkan:  Inget nytt, ingen ny poliskontakt ännu.
Historiegruppen: Gruppen har första mötet den 15/9, den 22/10 är det föredrag om ”Skälderviken efter Ängelholms hamn”.
Trafik och Miljögruppen: Gruppen har kontaktat skolan gällande fortkörning av el-sparkcyklar vid Centralvägen. Rektorn har svarat att hon gärna vill ha en dialog kring detta. Hon tycker också att trafiken har blivit snabbare förbi skolan sen farthindren tagits bort.
Rebeckaskogen – kommunen har en skötselplan gällande denna skog men det har blivit en del missförstånd kring den hos bybor. I Hamnposten och på Byalagets hemsida finns tydlig information gällande skötselplanen.

Beröm till kommunen för att de var snabba med att placera ut en hastighetsmätare till Lägervägen.
Redaktionsgruppen: Inget på gång än.

Dialog:

 • Utvärdering av sommarfesten: Det blev mycket lyckat och styrelsen är positiva till en tradition med sommarfest.
 • Torgny har börjat på en dokumentation om vilka som är engagerade för Byalaget. Aktivitetsgruppen skickar över gruppens medlemmar till Torgny.
 • Styrelsen – finns en del på listan som inte har möjlighet att komma till styrelsemöten, måste alla grupper vara representerade av 2 personer i styrelsen?
 • Det har förts diskussioner om ”hålet” mellan räcket och trappan på bryggan vid Sven Johns udde, många badande har kommenterat detta.

Kanske kan man ha 2 trappor, en upp och en ner.

Brygg gruppen får fundera på alternativ till nästa styrelsemöte.

 • Sponsorer – behandla alla lika som vill samarbeta med oss. Ha en sida i Hamnposten som kan användas till speciella Tack.
 • Avstämning av Gamla Hamnen dagen.
 • Café Tisdag, ska Byalaget alltid komma med ett förslag till föredrag?

Byalaget får frågan men om man inte har några uppslag är det ok?

 • Ev. byte av namn på Trafik/miljögruppen till Natur o Miljögruppen.

Beslut:

 • Koden till Byastugan kommer att bytas framöver.
 • Vi planerar för en sommarfest även till nästa år.
 • Alla bör läsa igenom stadgarna till nästa möte.
 • Inför nästa styrelsemöte kommer Jonna skicka ut ett utvärderingsformulär till alla gällande Gamla Hamnens dag.
 • Trafik/miljögruppen kommer i fortsättningen att heta Natur o Miljögruppen, trafikfrågor tas upp i styrelsen.
 • Flyers från aktivitetsgruppen gällande höstens aktiviteter trycks och delas ut.
 • Nästa styrelsemöte tisdagen den 18/10 kl 19.00.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.