Naturområde, inventering och skötselplan

I Hamnposten juni 2022 berättar Parkingenjör Annica Jörgensen om den nya Artinventeringen och skötselplanen för området mellan Lägervägens slut och Lingvallen. Här nedan följer all text från Hamnposten i ämnet.

Här är länken till Artinventering och skötselplan.

I Ängelholms kommun har vi många fina naturområden med stora biologiska och rekreativa värden. Öppna och tillgängliga för kommunens medborgare och besökare.
Ett gott exempel är naturområdet alldeles nära er som bor i Skälderviken. Området avgränsas av järnvägen, Vinkelvägen och Lägervägen. Som många redan känner till har området genom tiderna haft olika funktioner och karaktär.
Delar i området har historiskt haft olika ägoförhållanden och efter att hela området för ett antal år sedan övertagits i kommunens regi har olika delar tagits om hand av olika eldsjälar. Tider förändras och nu är det kommunen som sköter övervägande del av området.
För att veta hur vi ska ta hand om området på bästa sätt har vi låtit göra en artinventering över området. Inventeringen har gjorts av Ekologigruppens biologer och i stora drag visar den att i huvudsak samma värden finns kvar i området som för 20 år sedan då den förra inventeringen gjordes. Flertalet naturvårdsarter är observerade inom området. En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö. En naturvårdsart signalerar att det kan finnas fler sällsynta eller rödlistade arter i området. Exempel på naturvårdsarter i området är törnsångare (fågel), mindre blåvinge (fjäril), lusernbi, backtimjan, borsttåtel med flera.
Kommunen planerar skötsel av området med avstamp i nämnda inventering och av Ekologigruppen givna rekommendationer. I området råder varierande naturtyper med olika värden och utgångspunkten är bevara värden, framför allt de med högre biologisk betydelse samt att bevara och stärka hela områdets stora varierande och rekreativa värde med stigar, siktlinjer, klätterträd och rumsskapande växtlighet.
Området i söder domineras av näringsfattig örtrik gräsmark och fristående solitära träd. Området ska skötas för att främja denna vegetation. I området finns vresrosor som är en icke inhemsk växt och som växer invasivt, dvs sprider sig lätt och snabbt samt konkurrerar ut andra inhemska och lägre arter. Detta i sin tur är negativt för de många insekter som finns i området och är beroende av sandig, solbelyst och örtblommande mark. Den lägre örtvegetationen och den bitvis öppna sanden har stort värde för pollinerande insekter. Därför kommer kommunen fortsätta hålla vresrosen stången genom ett antal slaghackningar (en typ av klippning) per säsong så den inte tillåts ta över.
I norr råder en mer näringsrik växtmiljö med träd och buskar. Detta bevaras och en av rekommendationerna är att hålla lite mer fritt runt ekar då dessa har högre biologiska värden.
Längs bullerplanket från Sven Jons tunnel och norrut mot järnvägen är målet att upprätthålla en blomrik vägkant med öppna sandytor. Under järnvägsprojektet planterades trädgårdsväxter in längs den nya grusgången. En av dem är Amelanchier spicata, en ty av häggmispel vilken i naturen sprider sig invasivt med aggressiva rotskott och på så vis konkurrerar ut annan inhemsk flora. Av den anledningen kommer kanten slaghackas/klippas ett par gånger per år för att missgynna densamma.
Vid bullerplanket direkt söder om Sven Jons tunnel finns en slänt med planterad strandråg. I denna slänt växer även en hel del björksly som i storlek är på väg att bli träd. Den sandiga och solbelysta slänten har stora värden för grävande sandlevande insekter vilket betyder att det är en fördel att hålla den öppen och fri från igenväxning. Slänten ägs inte av kommunen utan är inom Trafikverkets fastighet. Kommunen har tillåtelse av Trafikverket att ta bort hela slybeståndet. Detta kommer göras under höst/vintersäsong 2022/2023.
På olika platser inom området finns förutom vresros även andra invasiva arter såsom gullris och parkslide. Gullris bekämpas bäst genom att återkommande klippa ner plantorna så de inte går i blom och sprider nya frön. Parkslide är betydligt mer svårbekämpat pga sin spridning med rotskott. I dagsläget bekämpas ett bestånd i söder samt ett vid trappan genom att de klipps upprepade gånger per växtsäsong.
Artinventeringen i sin helhet publiceras på byalagets hemsida
www.skelderviken.se

Väl mött i ett av
Skäldervikens
vackra naturområde!
Annica Jörgensen

Parkingenjör, Stadsmiljö, Ängelholms kommun
e-post: info@engelholm.se

En gedigen skötselplan
Skeldervikens Byalag har alltid tyckt att området mellan Lägervägens slut och Lingvallen är ett område till glädje för oss alla men som haft vissa begränsningar. Parkingenjör Annica Jörgensen berättade för oss att en inventering gjorts och en skötselplan upprättas. Vi var överens om att detta vill vi att alla i Byalagets område ska få ta del av. Det bästa sättet att nå ut på är Hamnposten.
Miljö och Trafikgruppen har läst inventering och skötselplan och Annicas redogörelse för de samma. Vi tycker det är helt rätt med det övergripande syftet::
Detta är ett av kommunens fina naturområden med stora biologiska och rekreativa värden. Öppna och tillgängliga för kommunens medborgare och besökare.
Det finns naturligtvis saker man kan fundera på och prata om framöver men nu är vi bara glada för att kommunen sköter om detta område.
Trafik- och Miljögruppen

Rebeckaskogen?
Området mellan Lägervägens slut och Lingvallen, Området nedanför Vinkelvägen, Landstormslägret, FBU-lagret, Lingvallen. Det finns många varianter på vad vi kallar det här området.
Vi som träffar barn från Errarps skola har fått höra ett helt annat namn,
Rebeckaskogen. Namnet har några år på nacken och är känt av barn och lärare på skolan. Så varför inte, det är väl så de flesta namn kommer till, några börjar kalla något för något och sen sprider det sig.
Barnen tänker nog i första hand på mitten av området med klätterträd men namnet kan ju lika bra gälla hela området.
Vi kanske inte ska skicka in en ansökan till kommunen i detta skede om att få området döpt till Rebeckaskogen men det är fritt fram för dem som gillar namnet att använda det.
Torgny Bergström

Det här inlägget var publicerat i Artiklar. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.