Årsmötesprotokoll 2021

Skeldervikens Byalag

Protokoll årsmöte 2021-08-25 i ÄSSS klubbhus.

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kanelbullar. Ett varmt Tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal.

 1. Ordförande hälsade ca 20 deltagare välkomna och mötet öppnades.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Årsmötets utlysande godkändes.
 4. Till ordförande för årsmötet valdes Toiny Böös.
 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Dacke Thall.
 6. Till protokolljusterare för årsmötet valdes: Tomas Eklund och Peter Bengtsson.
 7. Verksamhetsberättelser och gruppernas redogörelse godkändes. (Se bilaga 1)

Tillägg till Barn och Ungdomsgruppen: namnet på gruppen ändras till Aktivitetsgruppen pga att gruppens engagemang även vänder sig till vuxna.

Tillägg till Brygg gruppen: graveringsgruppen som ingår i denna grupp har inbringat 8000:- till kassan genom gravering av brädor.

 • Ekonomisk rapport och budget redovisades av kassören och godkändes. (Se bilaga 2)
 • Inga revisorer var närvarande så Torgny Bergström läste upp revisionsberättelsen som godkändes. (Se bilaga 3)
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 • Inga motioner har inkommit.
 • Styrelsen för kommande verksamhetsår utsågs. (se bilaga 4)

Nuvarande ordförande Toiny Böös avgår efter detta årsmöte och till ny ordförande valdes Jonna Karlsson.

Ordförande avtackar Tomas Brorson med ett varmt Tack för hans 13 år som ordförande och hans övriga värdefulla jobb i byalagets grupper. Varmt tack också till Lars Flodmark för allt arbete i byalaget speciellt med tillkomsten av Bryggan. Sven Olof Hoffert och Kent Johansson riktar vi också ett varmt tack till för allt arbete dom har lagt ner i sina respektive grupper i byalaget.

I samband med förändringar i vissa grupper valdes Johanna Scotte som ny gruppledare i Aktivitetsgruppen tidigare Barn och Ungdomsgruppen. IngaLill Charlesson som gruppledare i Byastugegruppen och Arly Charlesson som vicegruppledare.

Till revisorer för verksamhetsåret återvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.

Till valberedningen för kommande verksamhetsår omvaldes Kristin Johansson och Bengt-Thomas Strandqvist.

 1. Medlemsavgiften oförändrad för 2022, 75:-
 2.  Inga övriga frågor inkom.

Ordförande informerade om Valhallskogen, beslut togs den 21/6 av kommunen att tacka Nej till konsortiets byggplaner.

Kontakten med Robin Holmberg har gett svaret: ”Dörren är stängd för bebyggelse i Valhallskogen. Konsortiet får återkomma med ett bud om man vill sälja skogen till kommunen.”

Fråga från mötesdeltagare:  Hur tänker byalaget agera framöver? Görs nu inget för att komma framåt i frågan när det gäller äldre boende i Skälderviken?
Ordförande svarade att det ligger i byalagets intresse att verka för ett äldreboende i Skälderviken men att byggnation i Valhallskogen inte är intressant. Dialogen om annan plats får fortskrida så att Skälderviken/Pomona/Luntertun kan få ett äldreboende i framtiden.

Byalaget har också fortsatt dialog med kommunen gällande framtiden för Valhallskogen.


Styrelsen ger ett speciellt varmt tack till Toiny Böös för 7 år som ordförande i Skeldervikens Byalag. Med stort engagemang och positivitet har han arbetat för Skälderviken /Pomona/Luntertun.
Speciellt tack för alla framgångsrika dialoger med kommunen gällande Valhallsskogen. Torgny Bergström överräckte en blomma och ett prydnadsträd att plantera i Toinys  trädgård i Torekov.

 1. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

Vid protokollet

Karin Dacke Thall

Justeras

Toiny Böös                   Tomas Eklund                  Peter Bengtsson                                       

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen

Styrelsen: ordförande Toiny Böös, sekreterare Karin Dacke Tall, kassör Torgny Bergström plus gruppledarna. Vi hann med 2 styrelsemöten i Byastugan innan Coronan slog till, resten av styrelsemötena skedde digitalt.

Årsmötet var i ÄSSS klubbhus den 12 februari.

Alla protokoll och skrivelsen finns att läsa på vår hemsida www.skelderviken.se

Vi hade totalt medlemmar 547 varav 338 i Skälderviken, 111 på Pomona, 48 i Luntertun, det är ca 50 % av hushållen. Dessutom har vi 49 utsocknes medlemmar.

Gemensamma arrangemang

Knutsfesten den 12 januari 2020 anordnades på Skäldervikens torg i samarbete med ICA Källan och Skäldervikens Byalag. Källan bjöd på glögg, pepparkakor och godispåsar till barnen. Gull-Britt Rebbelstam m.fl. spelade till dansen. Toiny Böös ställde upp som tomte. 55 barn fick godispåsar.

Gamla Hamnens dag 28 juniblev en mycket bantad tillställning, vi grillade korv och höll Byastugan öppen.

Slåttern på Sven Jons udde 15 augusti blev mycket lyckad. Aldrig har vi varit så många som räfsat.

Toiny Böös

Barn-och Ungdomsgruppen

BoU har under året 2020 haft ca åtta möten, digitala eller i form av promenader. Vi har arrangerat fyra grillträffar på olika platser i vår närmiljö där alla i byn varit välkomna, ett av tillfällena var i juni då vi (byalaget) bjöd på korv och musik. Rebbelstam & C/O var på plats och det var väldigt trevligt trots att träffen avrundades med att himlen öppnade sig.

BoU har engagerat sig i att bjuda in årets föreläsare Charlotta Vöcks till årsmötet där syftet var att lyfta barnens rätt till rörelse och vikten av att vi skapar tillfällen och bra mötesplatser där detta infrias.

Vi har känt stort engagemang till Valhallsskogen och vill vara barnens förlängda arm då vår upplevelse att skogen är en del av deras vardag, det gynnar deras upptäckarglädje, nyfikenhet, respekt för natur och framförallt uppmuntrar till deras rörelseglädje!

Vi har även träffat Annica Jörgensen från Parkförvaltningen för att prata om olika mötesplatser i byn och vi har fått en grill till Lövängen som vi haft på vår önskelista.

På Pomona är det på gång en ny klätterställning vid Astrakanområdet, nya fotbollsmål har satts på grönytan bredvid och är mycket välbesökta. Buskaget vid bandyplanen är borttagen och har gjort lekmiljön betydligt ljusare.

Nu hoppas vi på en minst lika händelserik 2021 och framför allt möjlighet att ses igen på nära håll!

Jonna Karlsson

Bryggruppen

På grund av Covid som slog till tidigt i våras, så beslutades det att vi skulle rekrytera några yngre medelålders män, för att sjösätta badstegen. Med hjälp av ”senior advisor” Torgny, som stod på lite avstånd, så gick det hela galant.

Det enda tekniska bekymret vi hade under säsongen, var att trappstegen på den lilla badstegen hade börjat ge sig. Nya införskaffades och monterades. Tanken är att den lilla badstegen ska genomgå en uppfräschning till nästa säsong. Demontering, blästring och galvning.

Vid några tillfälle har jag fått påringningar angående tekniska brister vid bryggan. Vilket glädjer mig eftersom vi då får möjlighet att åtgärda problemen innan det händer en olycka.

Så här i efterhand känns det som om vi hade en fantastisk sommar, trots att den var lite trevande i början.

Slutet av sommaren förgylldes med en badflotte till mångas glädje. Till nästa säsong kommer vi att klä in tunnorna och montera en badstege så att fler kan utnyttja flotten.

Christian Karlsson

Byastugsgruppen

Vi har liksom alla andra fått anpassa vår verksamhet till den rådande pandemin.

Året inleddes dock med en städdag i Byastugan i januari, innan smittan hunnit nå oss här i Sverige.

Sedan trappades verksamheten ner mer och mer.

Tore Rosengren har som vanligt skött gräsklippningen till stor glädje för alla som nyttjar området runt gamla hamnen. Tack Tore.

Efter beslutet att vi skulle plantera några träd vid Byastugan, fick vi tack vare Toinys insats, 3 st. ståtliga oxlar som vi hjälptes åt att plantera den 14 maj. I samma månad fick vi 2 nya medlemmar i gruppen. Välkomna Inga-Lill och Arly.

Sommaren framskred sedan med vattning av de nyplanterade träden. Flera gånger i veckan fyllde vi på ”vattensäckarna”. Stort tack till alla som ställde upp och hjälpte till med detta.

Thomas Brorsson

Grannsamverkan

Under 2020 begicks i Ängelholms kommun 56 fullbordade inbrott i villa och lägenhet samt 9 försök till inbrott. Av dessa noterades inom Byalagets område tre fullbordade inbrott i bostad och två försök till inbrott. Härtill kommer tre inbrott i förråd/garage. Man kan dra slutsatsen att vårt område inte hör till de mest utsatta i kommunen. Jämfört med 2019 ligger siffrorna ungefär på oförändrad nivå, både totalt i kommunen och i Skälderviken/Pomona/Luntertun – en klar minskning jämfört med åren 2015-2017.

Till Larmlistans medlemmar har under året 12 månadsrapporter från polisen sänts ut, i vilka man kan ta del av var, när och hur inbrotten begåtts, och i många fall vad som stulits. Dessa uppgifter kan och bör man ta till sig och dra lärdom av. Som Eleanor Roosevelt lär ha sagt: ”Lär dig av andras misstag. Du kan inte leva tillräckligt länge för att göra alla själv!”

Utöver dessa intressanta rapporter från polisen har18 meddelanden skickats ut till Larmlistan, med bl.a. varningar om falska poliser och larmförsäljare samt oseriösa hantverkare. En stor del av dessa varningar har sitt ursprung från medlemmar i Larmlistan, och denna tvåvägs kommunikation är av största betydelse för att Larmlistan skall fungera bra.

Mats Holm

Historiegruppen

Gruppen på 11 personer startade den 16 januari.

6 gånger hann vi med innan Corona slog till.

Historiegruppen höll föredraget ”Kaffeställen i Skälderviken” i Jonstorp den 24 februari.

Historiegruppen hade öppet hus i Byastugan den 28 juni.

Gruppen startade igen den 17 september men det blev bara 2 gånger.

Kerstin Paulsson och Torgny Bergström

Pomonagruppen

Pomonagruppen har bevakat pomonabornas intressen genom deltagande i byalagets löpande styrelsearbete såväl vid de fysiska sammankomsterna som på distans med datorns hjälp.

Tore Bernstrup

Redaktionsgruppen

Hamposten producerades och kom som vanligt ut i januari och juni. Den delades ut till alla hushåll i Skälderviken, Pomona och Luntertun, skickades också till 49 utsocknes medlemmar. 50 utvalda politiker och tjänstemän i Ängelholm får också tidningen för att de ska få reda på lite av vad vi sysslar med i Skeldervikens Byalag.

Vi har tillsammans med styrelsen utarbetat enkäten ”Vad vill du med Valhallsskogen?” och utvärderingen av svaren. En utförlig redovisning har sammanställts för publicering i första numret av Hamnposten 2021.

Torgny Bergström och Lars Sumner

Trafik och miljögruppen

Trafikgruppen har under året framfört påpekande av brister på vägunderhåll och trasiga belysningar vilket har resulterat i åtgärder i de flesta fall.

Enligt plan skall gång och cykelväg från bron vid Östra kvarn till Pomonaområdet färdigställas år 2020. Hoppas på 2021.

Flygarebron har upprustats och är i ett föredömligt skick för både cyklister och gångtrafikanter.

Önskemål om gång och cykelväg till Barkåkra kyrka framförs varje år men tyvärr utan resultat hittills. Stående punkt.

Önskemål om övergångsställen vid korsningen Valhallsvägen och Kungsgårdsleden samt förbättring av anslutningarna till busshållplatserna på båda sidor. Stående punkt.

Ständiga påpekande om reflexer under mörka årstiden och att vi håller oss till de hastighetsregler som gäller.

Kent Johansson och Carin Olsson

Bilaga2

Ekonomisk redovisning

Resultat 2020 och Budget 2021    
IntäktskontonBudget 2020UtfallAvvikelseBudget 2021
Medlemsavgifter42 00041 099-90142 000
Gåvor och bidrag5 0003 150-1 8505 000
Summa intäkter47 00044 249-2 75147 000
Kostnadskonto    
Hamnposten-9 000-8 698302-9 000
Möten o verksamhet-14 000-7 5306 470-15 000
Administration-1 000-1 281-281-1 000
Byastugan-12 500-10 7391 761-10 000
Sven Jons brygga0-4 659-4 6590
Övrigt (överskott-underskott)-10 50070011 200-12 000
Summa kostnader-47 000-32 2069 292-47 000
Årets resultat012 04312 0430
     
Byastugan Utfall 2020  
Arrende -3 165  
Försäkring -1 550  
El -4 456  
Summa drift -9 171  
Uthyrning och studiebidrag 500  
Summa drift och uthyrning -8 671  
Grästrimmer -1 659  
Lite av varje -409  
Summa totalt -10 739  
     
Sven Jons brygga Utfall 2020  
Sålt plankor 8 000  
Reparationer m.m. -5 217  
Byggt Sven Jons flotte -7 442  
Summa -4 659  

Budget 2021

Medlemsavgifter. Oförändrat 42 000 kr. Nytt för i år är att vi har skaffat Swish. Det kan innebära att det blir enklare att betala medlemsavgiften och att vi kanske får fler medlemmar.

Gåvor. Oförändrat 5 000 kr.

Hamnposten. Oförändrat 9 000 kr.

Möten och verksamhet. Vi ökar till 15 000 kr. Vi hoppas kunna komma igång med en mera normal verksamhet till sommaren.  Summan är mycket osäker, om vårt uppdrag att bevara Valhallsskogen innebär kostnader så tar vi dem.

Administration. Oförändrat 1 000 kr.

Byastugan. Oförändrat 10 000 kr.

Sven Jons brygga. Vi har några beställningar på namngraveringar á 1 000 kr st. Vad renovering av badtrappan och färdigställandet av flotten kommer att kosta vet vi inte exakt. Vi budgeterar 0 kr.

Övrigt (överskott-underskott).  Detta konto balanserar det vi budgeterat i övriga konton och budgeteras i år till ett överskott på 12 000 kr.

Resultat 2020ByalagetBrygganSumma
Ingående saldo130 261139 333269 594
Årets resultat16 701-4 65912 043
Utgående saldo146 963134 674281 636

Vi noterar:

Utöver det bokförda har ICA Källan bidragit till verksamheten med glögg, pepparkakor och gottepåsar vid knutsfesten. Och dessutom med 706 kr kaffebröd och korv vid sammankomster.

Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för reparation och underhåll av Byastugan och Sven Jons brygga.

Torgny Bergström

Bilaga 3

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2020

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för
verksamhetsåret 2020-01-01  –  2020-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2021-01-12
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Bilaga 4
Styrelsen för kommande verksamhetsår.
Ordf.             Jonna Karlsson
Kassör           Torgny Bergström
Sekr.              Karin Dacke Thall

Aktivitetsgruppen
Gr.led            Johanna Scotte
Vice               Karin Dacke Thall

Bryggruppen
Gr.led            Christian Carlsson
Vice               Morgan Belletti Bengtsson

Byastugegruppen
Gr.led            Inga-Lill Charlesson
Vice               Arly Charlesson

Grannsamverkansgruppen
Gr.led            Mats Holm
Vice               Anders Rehn

Historiegruppen
Gr.led            Kerstin Paulsson
Vice               Torgny Bergström

Pomonagruppen
Gr.led            Tore Bernstrup
Vice               Arne Persson

Trafik o Natur gruppen
Gr.led            Carin Olsson
Vice               Boel Areskoug Bengtsson

Redaktionsgruppen
Gr.led            Torgny Bergström
Vice               Lars Sumner

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.