Verksamhetsberättelse 2020

Skeldervikens Byalag
Verksamhetsberättelse 2020, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag.

Styrelsen

Styrelsen: ordförande Toiny Böös, sekreterare Karin Dacke Tall, kassör Torgny Bergström plus gruppledarna. Vi hann med 2 styrelsemöten i Byastugan innan Coronan slog till, resten av styrelsemötena skedde digitalt.

Årsmötet var i ÄSSS klubbhus den 12 februari.

Alla protokoll och skrivelsen finns att läsa på vår hemsida www.skelderviken.se

Vi hade totalt medlemmar 547 varav 338 i Skälderviken, 111 på Pomona, 48 i Luntertun, det är ca 50 % av hushållen. Dessutom har vi 49 utsocknes medlemmar.

Gemensamma arrangemang

Knutsfesten den 12 januari 2020 anordnades på Skäldervikens torg i samarbete med ICA Källan och Skäldervikens Byalag. Källan bjöd på glögg, pepparkakor och godispåsar till barnen. Gull-Britt Rebbelstam m.fl. spelade till dansen. Toiny Böös ställde upp som tomte. 55 barn fick godispåsar.

Gamla Hamnens dag 28 juniblev en mycket bantad tillställning, vi grillade korv och höll Byastugan öppen.

Slåttern på Sven Jons udde 15 augusti blev mycket lyckad. Aldrig har vi varit så många som räfsat.

Toiny Böös

Barn-och Ungdomsgruppen

BoU har under året 2020 haft ca åtta möten, digitala eller i form av promenader. Vi har arrangerat fyra grillträffar på olika platser i vår närmiljö där alla i byn varit välkomna, ett av tillfällena var i juni då vi (byalaget) bjöd på korv och musik. Rebbelstam & C/O var på plats och det var väldigt trevligt trots att träffen avrundades med att himlen öppnade sig.

BoU har engagerat sig i att bjuda in årets föreläsare Charlotta Vöcks till årsmötet där syftet var att lyfta barnens rätt till rörelse och vikten av att vi skapar tillfällen och bra mötesplatser där detta infrias.

Vi har känt stort engagemang till Valhallsskogen och vill vara barnens förlängda arm då vår upplevelse att skogen är en del av deras vardag, det gynnar deras upptäckarglädje, nyfikenhet, respekt för natur och framförallt uppmuntrar till deras rörelseglädje!

Vi har även träffat Annica Jörgensen från Parkförvaltningen för att prata om olika mötesplatser i byn och vi har fått en grill till Lövängen som vi haft på vår önskelista.

På Pomona är det på gång en ny klätterställning vid Astrakanområdet, nya fotbollsmål har satts på grönytan bredvid och är mycket välbesökta. Buskaget vid bandyplanen är borttagen och har gjort lekmiljön betydligt ljusare.

Nu hoppas vi på en minst lika händelserik 2021 och framförallt möjlighet att ses igen på nära håll!

Jonna Karlsson

Bryggruppen

På grund av Covid som slog till tidigt i våras, så beslutades det att vi skulle rekrytera några yngre medelålders män, för att sjösätta badstegen. Med hjälp av ”senior advisor” Torgny, som stod på lite avstånd, så gick det hela galant.

Det enda tekniska bekymret vi hade under säsongen, var att trappstegen på den lilla badstegen hade börjat ge sig. Nya införskaffades och monterades. Tanken är att den lilla badstegen ska genomgå en uppfräschning till nästa säsong. Demontering, blästring och galvning.

Vid några tillfälle har jag fått påringningar angående tekniska brister vid bryggan. Vilket glädjer mig eftersom vi då får möjlighet att åtgärda problemen innan det händer en olycka.

Så här i efterhand känns det som om vi hade en fantastisk sommar, trots att den var lite trevande i början.

Slutet av sommaren förgylldes med en badflotte till mångas glädje. Till nästa säsong kommer vi att klä in tunnorna och montera en badstege så att fler kan utnyttja flotten.

Christian Karlsson

Byastugsgruppen

Vi har liksom alla andra fått anpassa vår verksamhet till den rådande pandemin.

Året inleddes dock med en städdag i Byastugan i januari, innan smittan hunnit nå oss här i Sverige.

Sedan trappades verksamheten ner mer och mer.

Tore Rosengren har som vanligt skött gräsklippningen till stor glädje för alla som nyttjar området runt gamla hamnen. Tack Tore.

Efter beslutet att vi skulle plantera några träd vid Byastugan, fick vi tack vare Toinys insats, 3 st. ståtliga oxlar som vi hjälptes åt att plantera den 14 maj. I samma månad fick vi 2 nya medlemmar i gruppen. Välkomna Inga-Lill och Arly.

Sommaren framskred sedan med vattning av de nyplanterade träden. Flera gånger i veckan fyllde vi på ”vattensäckarna”. Stort tack till alla som ställde upp och hjälpte till med detta.

Thomas Brorsson

Grannsamverkan

Under 2020 begicks i Ängelholms kommun 56 fullbordade inbrott i villa och lägenhet samt 9 försök till inbrott. Av dessa noterades inom Byalagets område tre fullbordade inbrott i bostad och två försök till inbrott. Härtill kommer tre inbrott i förråd/garage. Man kan dra slutsatsen att vårt område inte hör till de mest utsatta i kommunen. Jämfört med 2019 ligger siffrorna ungefär på oförändrad nivå, både totalt i kommunen och i Skälderviken/Pomona/Luntertun – en klar minskning jämfört med åren 2015-2017.

Till Larmlistans medlemmar har under året 12 månadsrapporter från polisen sänts ut, i vilka man kan ta del av var, när och hur inbrotten begåtts, och i många fall vad som stulits. Dessa uppgifter kan och bör man ta till sig och dra lärdom av. Som Eleanor Roosevelt lär ha sagt: ”Lär dig av andras misstag. Du kan inte leva tillräckligt länge för att göra alla själv!”

Utöver dessa intressanta rapporter från polisen har18 meddelanden skickats ut till Larmlistan, med bl.a. varningar om falska poliser och larmförsäljare samt oseriösa hantverkare. En stor del av dessa varningar har sitt ursprung från medlemmar i Larmlistan, och denna tvåvägs kommunikation är av största betydelse för att Larmlistan skall fungera bra.

Mats Holm

Historiegruppen

Gruppen på 11 personer startade den 16 januari.

6 gånger hann vi med innan Corona slog till.

Historiegruppen höll föredraget ”Kaffeställen i Skälderviken” i Jonstorp den 24 februari.

Historiegruppen hade öppet hus i Byastugan den 28 juni.

Gruppen startade igen den 17 september men det blev bara 2 gånger.

Kerstin Paulsson och Torgny Bergström

Pomonagruppen

Pomonagruppen har bevakat pomonabornas intressen genom deltagande i byalagets löpande styrelsearbete såväl vid de fysiska sammankomsterna som på distans med datorns hjälp.

Tore Bernstrup

Redaktionsgruppen

Hamposten producerades och kom som vanligt ut i januari och juni. Den delades ut till alla hushåll i Skälderviken, Pomona och Luntertun, skickades också till 49 utsocknes medlemmar. 50 utvalda politiker och tjänstemän i Ängelholm får också tidningen för att de ska få reda på lite av vad vi sysslar med i Skeldervikens Byalag.

Vi har tillsammans med styrelsen utarbetat enkäten ”Vad vill du med Valhallsskogen?” och utvärderingen av svaren. En utförlig redovisning har sammanställts för publicering i första numret av Hamnposten 2021.

Torgny Bergström och Lars Sumner

Trafik och miljögruppen

Trafikgruppen har under året framfört påpekande av brister på vägunderhåll och trasiga belysningar vilket har resulterat i åtgärder i de flesta fall.

Enligt plan skall gång och cykelväg från bron vid Östra kvarn till Pomonaområdet färdigställas år 2020. Hoppas på 2021.

Flygarebron har upprustats och är i ett föredömligt skick för både cyklister och gångtrafikanter.

Önskemål om gång och cykelväg till Barkåkra kyrka framförs varje år men tyvärr utan resultat hittills. Stående punkt.

Önskemål om övergångsställen vid korsningen Valhallsvägen och Kungsgårdsleden samt förbättring av anslutningarna till busshållplatserna på båda sidor. Stående punkt.

Ständiga påpekande om reflexer under mörka årstiden och att vi håller oss till de hastighetsregler som gäller.

Kent Johansson och Carin Olsson

Ekonomisk redovisning

Resultat 2020 och Budget 2021
IntäktskontonBudget 2020UtfallAvvikelseBudget 2021
Medlemsavgifter42 00041 099-90142 000
Gåvor och bidrag5 0003 150-1 8505 000
Summa intäkter47 00044 249-2 75147 000
Kostnadskonto
Hamnposten-9 000-8 698302-9 000
Möten o verksamhet-14 000-7 5306 470-15 000
Administration-1 000-1 281-281-1 000
Byastugan-12 500-10 7391 761-10 000
Sven Jons brygga0-4 659-4 6590
Övrigt (överskott-underskott)-10 50070011 200-12 000
Summa kostnader-47 000-32 2069 292-47 000
Årets resultat012 04312 0430
ByastuganUtfall 2020
Arrende-3 165
Försäkring-1 550
El-4 456
Summa drift-9 171
Uthyrning och studiebidrag500
Summa drift och uthyrning-8 671
Grästrimmer-1 659
Lite av varje-409
Summa totalt-10 739
Sven Jons bryggaUtfall 2020
Sålt plankor8 000
Reparationer m.m.-5 217
Byggt Sven Jons flotte-7 442
Summa-4 659

Budget 2021

Medlemsavgifter. Oförändrat 42 000 kr. Nytt för i år är att vi har skaffat Swish. Det kan innebära att det blir enklare att betala medlemsavgiften och att vi kanske får fler medlemmar.

Gåvor. Oförändrat 5 000 kr.

Hamnposten. Oförändrat 9 000 kr.

Möten och verksamhet. Vi ökar till 15 000 kr. Vi hoppas kunna komma igång med en mera normal verksamhet till sommaren.  Summan är mycket osäker, om vårt uppdrag att bevara Valhallsskogen innebär kostnader så tar vi dem.

Administration. Oförändrat 1 000 kr.

Byastugan. Oförändrat 10 000 kr.

Sven Jons brygga. Vi har några beställningar på namngraveringar á 1 000 kr st. Vad renovering av badtrappan och färdigställandet av flotten kommer att kosta vet vi inte exakt. Vi budgeterar 0 kr.

Övrigt (överskott-underskott).  Detta konto balanserar det vi budgeterat i övriga konton och budgeteras i år till ett överskott på 12 043 kr.

Resultat 2020ByalagetBrygganSumma
Ingående saldo130 261139 333269 594
Årets resultat16 701-4 65912 043
Utgående saldo146 963134 674281 636

Vi noterar:

Utöver det bokförda har ICA Källan bidragit till verksamheten med glögg, pepparkakor och gottepåsar vid knutsfesten. Och dessutom med 706 kr kaffebröd och korv vid sammankomster.

Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för reparation och underhåll av Byastugan och Sven Jons brygga.

Torgny Bergström

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2020

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för
verksamhetsåret 2020-01-01  –  2020-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2021-01-12
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Valberedningens förslag

Ordförande
Jonna Karlsson, nyval

Sekreterare
Karin Dacke Thall

Kassör
Torgny Bergström

Aktivitetsgruppen
Johanna Scotte, nyval
Karin Dacke Thall

Bryggruppen
Christian Carlsson
Morgan Belletti Bengtsson
Gravyrsamordnare
Bengt-Thomas Strandqvist

Byastugegruppen
Inga-Lill Charlesson, nyval
Arly Charlesson, nyval

Grannsamverkan
Mats Holm
Anders Rehn, nyval

Historiegruppen
Kerstin Paulsson
Torgny Bergström

Pomonagruppen
Tore Bernstrup
Arne Persson

Redaktionsgruppen
Torgny Bergström
Lars Sumner, nyval

Trafik- o Miljögruppen
Carin Olsson
Boel Areskoug Bengtsson, nyval

Revisorer
Eskil Andgren
Rolf Nilsson
Jan Andersson, ersättare

Valberedning
de föreslår inte sig själva så det får någon annan göra

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.