Styrelsemöte nr 5 2020-09-16

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 5, 2020-09-16

Närvarande;

Toiny Böös, ordf.

Torgny Bergström

Tore Bernstrup

Lars Flodmark

Mats Holm

Lars Sumner, t.f. sekr.

Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.

Protokollsjustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning:

Barn- och Ungdomsgruppen: Ingen rapportering

Bryggruppen: Flotten tas upp 19/9. Trappan kvar till början av oktober.

Byastugegruppen: Årets planterade träd mår bra.

Grannsamverkansgruppen: Flera inbrott och försök på Pomona. Mats Holms polisrapportering uppskattad.

Historiegruppen: Efter uppehåll p.g.a. coronapandemien återupptas verksamheten med historisk dokumentation 17/9.

Pomonagruppen: På råttfronten intet nytt och inga rapporteringar.

Frågan väcktes om gruppen ska fortsätta i nuvarande form.

Trafik- och Miljögruppen: Ingen rapportering.

Redaktionsgruppen: Stoppdatum för manus till nästa utgåva 15/12. Medlemmarna uppmanades inkomma med artikelförslag och/eller egna manus till kommande nummer.

Preliminärt planerade artiklar om Valhallsskogen, byprofilen Gudrun Langenheim, Rebeckaskogens namn och skötsel (i sammanhanget väcktes frågan om Rebeckaområdets skötsel ska ingå i Trafik- och Miljögruppens intressesfär).

Övriga frågor:

Valhallsskogen. En arbetsgrupp har föreslagit att byborna i Skälderviken, Pomona och Luntertun ska få möjlighet att lämna synpunkter på den eventuellt kommande bebyggelsen.

Ett utkast till frågeformulär nagelfors och justerades. Närvarande ledamöter ges möjlighet att inom några dagar ha lämnat ytterligare synpunkter på formuläret.

Därtill beslutades att formuläret därefter ska mejlas till samtliga i styrelsen för kommentar.

Redaktionsgruppen gör i samråd med ordförande upp en tidplan för tryckning, distribution och insamling av formulär.

Inlämning av formulär ska göras till låda som sätts upp vid Byalagets anslagstavla utanför ICA Källan.

Mötet avslutas.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.