Styrelsemöte nr 5 2019-08-28

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 5 2019-08-28

Närvarande: Toiny Böös, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Torgny Bergström, Kjell-Erik Olsson, Lars Flodmark, Mats Holm, Jonna Karlsson, Christian Carlsson, Sven-Olof Hoffert, Kent Johansson, Bengt-Thomas Strandqvist och Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har haft sommarlov, kommer snart att ha sin första träff för hösten.

Bryggruppen:

Det har varit en bra badsommar, bryggan har varit väl utnyttjad, ingen skadegörelse. Mycket positivt med Bjäre krafts vattentermometer. Barnskyddet är uppskattat, det är lite mindre efterfrågan på namn att gravera men de som vill ha namn graverade får detta till våren. Upptagning av stege etc blir kring den 1/10, bestäms efter väder o vind. Mycket folk har picknick på Sven Jons Udde ev behövs några fler picknickbord. Vimpeln på bryggan kommer att bytas.

Byastugan:

Ytterområdena kring stugan är uppstädade och gräset klippt.

Grannsamverkan:

Det har varit en lugn juli månad, förhoppningsvis håller trenden i sig.

Kopparstöld i Skälderviken, del av ett tak stulet med vattenskada som följd.

Historiegruppen:

Gruppen kommer snart att ha sitt första höstmöte, ev kommer det nya medlemmar till gruppen.

Pomonagruppen:

Inget nytt, stubbarna ej borttagna ännu vid gamla granplanteringen.

Trafik och Miljögruppen:

Inget har hänt sedan sist. Beslut tagit på att lägga ut ett välkomstbrev och Hamnposten till nya husägare i Skälderviken.
Vid Kyrkstigen, som går genom Lingvallen skogen, växte nässlorna högt i sommar, kommunen har nu klippt ner detta så att man lättare kan ta sig fram.

Carin och Kjell Erik Olsson har sen tagit hand om finliret med räfsning o dyl.

Det har varit slåtter på Sven Jons udde men med få deltagare. Nästa år hoppas vi på fler.

Övriga frågor:

  • Höstens föredrag i församlingshemmet ”Kaffe Tisdag” den 1/10 Kerstin Paulsson och Torgny Bergström berättar om torget i Skälderviken, den 8/10 berättar Ragnar Larsson om ”Skepparkrokens historia”
  • Xsites – konstnärsprojektet på Kattegattleden bl a Vågrörelsen på Sven Jons Udde. Detta projekt ska utvidgas, Torgny Bergström och Toiny Böös kommer att vara med på ett möte med kommunen gällande mer information om projektet. Byalaget har tagit på sig att hyra ut Byastugan och dela ut informationslappar om projektet.
  • Gamla Hamnen och dess utveckling: Torgny Bergström har skrivit om detta till Susanne Toft på kommunen. Se bilaga 1.
  • Badflotte vid Sven Jons Udde: Styrelsen är positiva till att vi ska ha en flotte vid Sven Jons udde men avvaktar med beslut till efter att Bryggruppen kommit med förslag.

Höstens styrelsemöten den 25/9, 23/10, 20/11 och 11/12

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Toiny Böös

Bilaga 1

Skälderviken 2019-07-21

Susanne Toft

Gamla hamnen i Skälderviken

Gamla hamnen är ett viktigt område. Det gäller fysisk tillgänglighet och hur platsen uppfattas. När hamnen var färdigbyggda 1856 var den mittpunkten i byn, Engelholms hamn. Mycket vatten har runnit i Rönneå sen dess. Men kvar finns viljan att Gamla hamnen förblir en öppen och allmän plats.

Tanken att allt blir som det varit om man inte gör något, har alltid varit, är och förblir fel.

Detta är tankar som vi i Skeldervikens byalag länge har haft och vi förstår att ”Kommunen” nu också vill att resonerar om vad som är möjligt, lämpligt och ekonomiskt försvarbart att göra för att det i fortsättningen skall vara den plats vi vill ha.

Det vi funderar över är:

Områdets karaktär, privat – allmänt

Trafik, tillgänglighet, parkering, husbilar, husvagnar, camping.

Växtlighet: typ, omfattning.

Grillplats norr om Fyrhuset, möjlig spelplats för allt möjligt.

Kattegattleden. Hur vill vi att de som färdas genom Gamla Hamnen skall uppleva platsen?

Skötsel: kommunen/föreningar.

Hunnabadet är en del av området.

Susanne Toft, kan du tänka dig att få med dig en eller två lämpliga tjänstemän varav en tar på sig rollen som samordnare så kan vi från Skeldervikens byalag komma med två, tre personer till en träff för att bestämma hur vi går vidare.

Det finns många som så småningom skall få säga vad de tycker. Hur det skall ske skall vi naturligtvis också dryfta.

Skeldervikens byalag
Torgny Bergström

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.