Valhallsskogen

Läget 2019-01-17

Turerna om en eventuell bostadsbebyggelse i Valhallskogen har genom åren varit många. Kommunens företrädare har ända fram till Fullmäktigesammanträdet den 28 augusti 2017 vidhållit att ingen nybyggnation skulle ske i skogen! Ett av mötets beslut blev emellertid att ett utredningsområde, för eventuell framtida bebyggelse,om ca 45 000 m2 skulle ingå i Översiktsplanen (ÖP 2035). Vid Byalagets årsmöte i februari 2018 var det bara att konstatera det uppkomna läget. Styrelsen lovade att noggrant bevaka frågan och även att ligga på beslutsfattarna. Sedan dess har det varit lugnt på fronten, ända fram till september 2018, då det kom till vår kännedom, att en volymskiss över byggnation inom utredningsområdet i skogen presenterats för gruppledarna inom de politiska partierna i Ängelholm! Byalagets beredningsgrupp tog omedelbart kontakt med det nyutnämnda kommunalrådet Robin Holmberg och föreslog ett skyndsamt möte med honom. Vi träffade honom redan dagen efter. Resultatet efter ca en timmes diskuterande var att moderaterna och förmodligen hela alliansen var för någon form av bebyggelse inom det i ÖP 2035 angivna  utredningsområdet! Hur oppositionspartierna ställer sig vet vi inte i dagsläget, men med tanke på att  Engelholmspartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för ett utredningsområde 2017, kan man ju anta att även

de är positiva till bebyggelse. Någon formell framställan om planändring av utredningsområdet har än så länge inte gjorts av Valhallskonsortiet (Ägarna till skogen), vilket innebär att det framkomna än så länge bara kan betraktas som en idéskiss.

När styrelsen i Skeldervikens Byalag genom åren har frågat skälderviks/pomonabor om bebyggelse i Valhallskogen, har svaret varit entydigt: ”Ingen mer bebyggelse i Valhallskogen.”Skeldervikens Byalags senaste beslut i frågan togs på årsmötet 2018-02-14.

”Byalagets styrelse hade intentionen att årsmötet skulle ventilera denna viktiga fråga, men eftersom bara ett fåtal av skälderviks/pomonaborna var närvarande vid årsmötet, kunde vi inte ta någon definitiv ställning i frågan. Det blev ändå så att årsmötet fick ta ställning till två, av mötesdeltagare, ställda förslag.

  1.  Varje gång som vi tidigare har frågat skälderviks/pomonaborna, har det varit en förkrossande majoritet för bevarande av Valhallskogen i sin helhet. Byalaget borde göra en ny undersökningar att få veta om det fortfarande gäller.
  2. Nu är ÖP 2035, med ett utredningsområde omfattande ca 45 000 m2 i Valhallskogen, antagen av kommunfullmäktige och vi får finna oss i detta och göra bästa möjliga av saken. Vi har för dagen inte något förslag att ta ställning till, så vi bör vänta med att fråga skälderviks/pomonaborna om inställningen i frågan. Byalagsstyrelsen skall emellertid fortsätta med, att inte bara bevaka frågan utan också ligga på beslutsfattarna.

Årsmötet beslutade att vi skulle jobba enligt förslag 2.”

Vad händer nu? Jo, Byalagets styrelse kommer fortsättningsvis att bevaka frågan och under den kommande processens gång är det viktigt att så många som möjligt kommer till tals. Det var, som synes i årsmötesprotokollet, ganska få medlemmar närvarande på årsmötet. Nu förväntar vi oss att ni som vill vara delaktiga i Skäldervikens ”utveckling”, följer med vad som händer och berättar vad ni tycker på Byalagets hemsida eller i vår Fb-grupp. Eller varför inte kontakta de politiker du röstade på och tala om för dem hur du vill att Valhallskogen skall se ut framöver. Vi kommer att kalla till medlemsmöte när vi finner det lämpligt.

Styrelsen

Valhallskonsortiet har i höstas skickat två idéskisser till samtliga partier i Ängelholms kommun. Det är alltså ingen ansökan om att planlägga området, utan än så länge bara en trevare.
Här är länkar till förslagen:
Wingårds
Krook och Tjäder

Byalagets ordförande Toiny Böös är vår talesman när det gäller skogen, han har fortlöpande kontakt med Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg.

Det här inlägget var publicerat i Valhallsskogen. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.