Årsmöte

Skeldervikens Byalag
Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen

Styrelsen: ordförande Toiny Böös, sekreterare Karin Dacke Tall, kassör Torgny Bergström plus gruppledarna har haft 5 möten under vårterminen och 6 under höstterminen.

Årsmötet var i ÄSSS klubbhus den 14 februari.

Alla protokoll och skrivelsen finns att läsa på vår hemsida www.skelderviken .se

Vi hade totalt 544 medlemmar varav 357 i Skälderviken, 124 på Pomona, 20 i Luntertun och 43 utsocknes.

Toiny Böös

Barn och Ungdoms-gruppen

Vi startade året (nyårsdagen) med samkväm och korvgrillning i Valhallsparken och längre in på vårkanten bjöd vi in till ännu en grillträff, då i gamla hamnen. Det kom gott om familjer och vi fick en härlig stund tillsammans med varpa, dunkgömme, go fika och strålande sol.

Enligt tradition så deltog BoU-gruppen i årets Gamla Hamnen-fest med tipsrunda för barn och vuxna.

Under höstens promenadmöten avverkade vi planering inför fler familjeträffar, Jul i Skälderviken och målsättningar för 2019.

Vårt sista uppdrag för året blev pysselstugan i församlingshemmet då Byalaget arrangerade Jul i Skälderviken.

Under 2018 har vi fortsatt att jobba för en god närmiljö för alla barn och ungdomar i vår by. Tack vare gott samarbete med Hanna Sandgren Hanze’n har kommunen fortsatt att utveckla våra lekparker ex på det är Teq-boll (riktat till ungdomar) i parken intill Tennisvägen och frisbee-golf i Lövängsparken. Vi är också väldigt tacksamma över att kommunen infriade vårt önskemål att få en ny grill i Gamla Hamnen då betongröret som en gång stod där gått sönder. En dag i höstas stod den plötsligt där, en ny grill som alla besökare kan använda och glädjas åt i Gamla Hamnen.

Jonna Karlsson
Malin Larsson

Bryggruppen

Året inleddes för första gången med en stormskadefri brygga. Den 19 april sattes badtrappa och bänkar på plats och samtidigt tog några årets första dopp. Badsäsongen var därmed inledd och den höll i sig långt in på hösten. Antalet badande denna sommar blev rekordartad och bryggan var mycket uppskattad.

Årets förbättring av bryggan blev vårt ”barnskydd” som även det finansieras via sponsring till samma summa, 1000kr, som tidigare. Tjugo nya sponsorer tillkom under säsongen men här hoppas vi att fler skall ansluta sig under 2019, så vi kan fullfölja vårt skydd. Vi har redan nu en kölista på 5–10 nya sponsorer.

Glädjande är att Bryggruppen har fått förstärkning i några yngre intresserade bybor och vi är nu drygt tio i arbetsgruppen. Vi välkomnar dock fler då några snart faller för åldersstrecket.

Den 1:a oktober avrustades och vintersäkrades inför vintern. Vid årets utgång var bryggan skadefri och hade klarat några tillfällen under hösten med extra hård vind.

Vår beredskapskassa får anses god för att klara årligt underhåll och eventuella stormskador (till viss nivå)

Bengt Thomas Strandqvist
Lars Flodmark

Byastugsgruppen

Nytt år och åter många möten och trevliga sammankomster i vår Byastuga.

Nu är även det vita på utsidan målat.

Under sommaren och hösten har vi snyggat upp och städat både ut- och invändigt.

Diverse skyltar är tillverkade och monterade, såsom Byastugan, Gamla hamnen m.fl..

Vi har också lagt sten och snickrat till ett skyddat utrymme på baksidan för gräsklippare mm.

Thomas Brorsson.

Övriga arbetande medlemmar är:
Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Lars Flodmark och Toiny Böös.

Grannsamverkan

I Ängelholms kommun skedde under året 57 fullbordade inbrott i villa och 11 försök till inbrott. Detta innebär en markant och glädjande minskning från 2016 och 2017. Av inbrotten 2018 begicks sex villainbrott och två försök till inbrott i Skälderviken/Pomona.

Till ”Larmlistans” ca 300 hushåll har under året sänts ett 20-tal meddelanden i olika ärenden Dessutom har månadsrapporterna från Polisen om begångna villainbrott vidarebefordrats till listans medlemmar, oftast med kommentarer rörande tillvägagångssättet och med råd om hur man kan skydda sig mot inbrott.

Grannsamverkangruppen deltog den 1 juli på Byalagets ”Gamla Hamnens Dag” med information om bostadssäkerhet och DNA-märkning.

Den 3 oktober arrangerade kommunens Säkerhetsavdelning i samarbete med Byalaget en Trygghetsvandring i Skälderviken och Pomona. Av praktiska skäl genomfördes den i form av en ”Trygghetssittning” i Byastugan. Grannsamverkangruppen hade i förväg inhämtat synpunkter från boende i området på upplevda brister i trygghet och säkerhet, och dessa synpunkter kunde under mötet redovisas i text och bild. Representanter från en rad olika ansvarsområden i kommunen deltog. Kommunens 18-sidiga rapport från mötet har sänts via e-post till medlemmarna i ”Larmlistan”.

Mats Holm
Sven-Olof Hoffert

Historiegruppen

Knutsfesten den 14 januari 2018 anordnades på Skäldervikens torg i samarbete med ICA Källan och Skäldervikens Byalag.

Källan bjöd på glögg, pepparkakor och godispåsar till barnen.

Gull-Britt Rebbelstam m.fl. spelade till dansen.

Toiny Böös ställde upp som tomte.

60 vuxna och 60 barn deltog i firandet.

Gruppen startade sin kamratcirkel den 25 januari med 8 deltagare.

Besökt 2 klasser på Errarps skola och berättat om Skälderviken för 100 år sedan.

Privat visning för familjen Bengtsson i Byastugan.

Insamling av skolfoton inför utställning på ”Gamla Hamnens Dag”

Historiegruppen hjälpte till med kaffeservering under ”Gamla Hamnens Dag”

Höstterminen startade den 6 september med 9 deltagare.

18 september visade vi Per Hanssons bilder på Skäldervikens församlingshem.

8 oktober föredrag” Statare på Ängeltofta” på biblioteket i Ängelholm

23 oktober föredrag för ”Silvertärnorna” pensionärsgrupp i Rebbelberga om” Kaffeställen i Skälderviken”

13 november föredrag om ”Barkåkra Kyrka, församlingshemmen m.m.” i Skäldervikens församlingshem.

Eva Bergström har besökt gruppen och berättat om Släktforskning.

Kerstin Paulsson
Torgny Bergström

Pomonagruppen

Pomonagruppen har under 2018 bl a fungerat som samråds- och informationskanal för kommunen beträffande den planerade men av olika omständigheter starkt försenade trädplanteringen vid Apelvägen.

I övrigt har gruppen bevakat Pomona-frågor genom sin medverkan i byalagets styrelse.

Tore Bernstrup

Trafik och miljögruppen

Trafikgruppen (TG) har under året haft ett sammanträde och ett antal besiktningsronder. Frågor som bevakats och bearbetats är följande:

Ett större antal förslag och påpekande har framför Verksamhetsberättelse 2018 från BoU-gruppen till kommunen och finns redovisade i protokoll från Trygghetsvandringen.

Några är åtgärdade och många har fått avslag och en del är skjutna på framtiden.

Åtgärdade;

Lagning av GC-vägen Bjärevägen 36, byte av dåliga plankor på g:a järnvägsbron. Skyltning av cykelväg vid korsning Valhallsvägen – Väg 1710.

Hållplatsen på väg 1710 för Barkåkrastationen. Skyltning i krysset Valhallspark. Pomonabron klar.

GC väg mellan Valhallsvägen och Lingvallen blev klar under 2016. Följande kvarstår fortfarande, markeringar för gång resp. cykel.

Frågan om GC väg till den nya pågatågsstationen från väg 1710 har framförts till kommunen. Stationen var klar 2015. Planeringen av GC vägar är troligen under arbete och skall enligt planförslaget inte utföras förrän 2018–2020 om vi inte kan få till stånd en prioritering. Ärendet ligger fortfarande hos trafikverket

Förslaget om skyltning av övergångsställen på 1710 har avslagits med hänsyn till utredningar som visar att det ger en falsk trygghet.

Byalaget har aktivt verkat för att miljön i Skälderviken och Pomona vårdas och bevaras. Besöken på Sven Jons udde har ökat och många i byalaget har hjälp till att hålla miljön ren och sett till att det är trivsamt kring bryggan.

Sommaren, var ju som alla minns, mycket varm och torr, vilket innebar att slåttern ställdes in på Sven Jons udde. Vi har också begåvats med ett konstverk som stormen har skulpterat om.

Kent Johansson
Carin Olsson

Ekonomisk redovisning

Dagordnig

 1. Mötet öppnas.
 2. Dagordningen fastställes.
 3. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av sekreterare för årsmötet.
 6. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet.
 7. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse.
 8. Ekonomisk redovisning.
 9. Revisorernas rapport.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Motioner till årsmötet.
 12. Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
  a Ordförande b Kassör  c Sekreterare
  d Gruppledare med ersättare
 13. Val av 2 revisorer för kommande verksamhetsår.
 14. Val av 2 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår.
 15. Medlemsavgiftens storlek för nästa år.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötet avslutas.
Det här inlägget var publicerat i Artiklar. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.