Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte 2018-02-14 i ÄSSS lokal.

 

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kanelbullar. Ett varmt Tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal.

 1. Ordförande hälsade ett 30-tal deltagare välkomna och mötet öppnades.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Årsmötets utlysande godkändes.
 4. Till ordförande för årsmötet valdes Toiny Böös.
 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Dacke Thall.
 6. Till protokolljusterare för årsmötet valdes: Jan Andersson och Christer Nilsson.
 7. Verksamhetsberättelser och gruppernas redogörelse godkändes. (Se bilaga 1)
 8. Ekonomisk rapport och budget redovisades av kassören och godkändes. (Se bilaga 2)
 9. Då ordinarie revisorer var förhindrade att närvara, läste kassören Torgny Bergström upp revisionsberättelsen som godkändes. (Se bilaga 3)
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 11. Inga motioner har inkommit.
 12. Styrelsen för kommande verksamhetsår utsågs. (se bilaga 4)

I samband med förändring i vissa grupper, avgick Lars Stavehaug och Anna-Stina Arnrup som gruppledare. Ordföranden tackade dem för förtjänstfullt arbete under mandatperioden!

 1. Till revisorer för verksamhetsåret valdes 2 ordinarie Eskil Andgren och Rolf Nilsson. Till suppleant utsågs Jan Andersson.
 2. Till valberedningen för kommande verksamhetsår omvaldes Åke Möller och Kristin Johansson.
 3. Medlemsavgiften oförändrad för 2018 75:-
 1. Mats Holm informerade om de två Trygghetsvandringar som kommunen kommer att genomföra i Skälderviken och Pomona under hösten 2018. Syftet är att identifiera platser där boende tycker att det finns brister, t.ex. rörande belysning eller trafikfaror. Alla uppmanas därför att till Byalaget komma med förslag på platser där något bör göras för att förbättra säkerheten och tryggheten i vårt område.
 2. ÖP 2035, konsekvenser för Valhallskogen.

Ska Byalaget fortsätta att driva linjen: Ingen ny bebyggelse i Valhallskogen?

eller ska vi acceptera Valhallskonsortiets exploateringsintresse, villkorat med löftet att skänka bort resten av skogen, som kanske skulle kunna bevaras som kommunal natur och kulturvårdsområde? (se artikel i Hamnposten, januari 2018)

Ordet lämnades fritt. Om vi är för bebyggelse på ett begränsat område närmast Errarps skola, vad har vi för garantier för att resten av skogen förblir obebyggd?

Det har länge talats om ett äldreboende i Skälderviken, får vi det i så fall?

Kan vi lita på politikerna?

Det skulle vara bra med fler mindre bostäder för yngre och äldre.

Byalagets styrelse hade intentionen att årsmötet skulle ventilera denna viktiga fråga, men eftersom det bara är ett fåtal av skälderviks/pomonabor som närvarar vid årsmötet, kunde vi inte ta någon definitiv ställning. Det blev ändå så att årsmötet fick ta ställning till två, av mötesdeltagare, ställda förslag.

 1. Varje gång som vi tidigare har frågat skälderviks/pomonaborna, har det varit en förkrossande majoritet för bevarande av Valhallskogen i sin helhet. Byalaget borde göra en ny undersökning att få veta om det fortfarande gäller.
 2. Nu är ÖP 2035 med ett utredningsområde omfattande ca 45.000 m2 i Valhallskogen antagen av kommunfullmäktige och vi får finna oss i detta och göra bästa möjliga av saken. Vi har för dagen inte något förslag att ta ställning till, så vi bör vänta med att fråga skälderviks/pomonaborna om inställningen i frågan. Byalagsstyrelsen skall emellertid fortsätta med, att inte bara bevaka frågan utan också ligga på beslutsfattarna.

Årsmötet beslutade att vi skall jobba enligt förslag 2.

 1. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet

Karin Dacke Thall

Justeras                              Justeras                              Justeras
Toiny Böös                   Jan Andersson              Christer Nilsson                            

 

Bilaga 1

Skeldervikens Byalag

Verksamhetsberättelser 2017

Byalaget har under året haft 548 betalande medlemsfamiljer, av dessa är 387 bosatta i Skälderviken och Luntertun, 125 på Pomona och 36 på annan ort.

Styrelsen har bestått av:

Ordf.          Toiny Böös
Kassör        Torgny Bergström
Sekr.          Karin Dacke Thall

Barn och ungdomsgruppen
Gr.Led        Jonna Karlsson
Vice           Malin Larsson

Byastugegruppen
Gr.Led        Thomas Brorsson
Vice           Torgny Bergström

Grannsamverkansgruppen
Gr.Le         Mats Holm
Vice           Sven-Olof Hoffert

Historiegruppen
Gr.Led        Kerstin Paulsson
Vice           Torgny Bergström

Natur och Miljögruppen
Gr.led        Anna Stina Arnrup
Vice           Carin Olsson

Pomonagruppen
Gr.led        Tore Bernstrup
Vice           Arne Persson

Seniorgruppen
Gr.led        Rolf Malmström
Vice           Lars Stavehaug

Strand o Brygg gruppen

Gr.led        Bengt-Thomas Strandqvist
Vice           Lars Flodmark

Trafikgruppen
Gr.led        Kent Johansson
Vice           Kell-Erik Olsson

 

 

Barn och Ungdomsgruppens

Under 2017 har barn och ungdomsgruppen träffats regelbundet! Vi är några stadiga medlemmar men hade önskat att gruppen växer. Därför har vi diskuterat hur vi ska nå våra familjer i Skälderviken och på Pomona. Vi har också under året diskuterat vad vi kan göra för barn och unga i vårt område och var bör eventuella nya aktiviteter placeras och vad skulle barn och unga önska för aktiviteter?

Under årets som gått har vi förmedlat information via vår Facebook sida som under 2018 kommer gå ihop med Skeldervikens byalags gemensamma FB-sida men tills den är i bruk och har nått ut kommer Barn och ungdomsgruppens sida fortsätta finnas.

Vi har sammankallat till grillning ett par gånger under året, i våras träffades ett gäng glada barn med föräldrar i gamla Hamnen och under hösten grillade vi på Pomona. Bra tillfällen för barnen att leka och för oss föräldrar att ses och prata!

Under december deltog Barn och ungdomsgruppen när julen firades in i Skälderviken. Vi pysslade i församlingshemmet samtidigt som kyrkan bjöd på god adventsfika och sång. Utanför tassade tomten och barnen dansade kring granen på torget! Mycket uppskattat!

Precis som vi började 2017 började vi 2018, grillning i Vallhalsparken blev av även i år trots envetet regnande, även denna träffen blev uppskattad!

Vi ser fram emot fler trevliga träffar under 2018! Alla som vill är hjärtligt välkomna att höra av sig eller bara komma förbi på ett av våra möten. Kontaktuppgifter står i slutet av Hamnposten!

Jonna Karlsson och Malin Larsson

 

Byastugegruppen

 

Byalaget har åter haft många möten och trevliga sammankomster i vår Byastuga.

På försommaren målade medlemmarna i Byastugegruppen utsidan av stugan. Dock bara det röda eftersom vi ville spara lite arbete till nästa år. Tack till Johan Flodmark för lån av ställningen!

Under Gamla Hamnens dag nyttjade historiegruppen stugan som utställningslokal för gamla bilder.

Vi vill påpeka att det också finns möjligheter för andra föreningar att nyttja vårt fina hus genom att hyra det för sina sammankomster. Kontakta Torgny om ni är intresserade.

Under sommaren och hösten har vi snyggat upp och städat både ut- och invändigt. Gruppen har klippt buskar och träd samt röjt upp utmed järnvägen. Tore hjälper också till med gräsklippning. Tack för det. Borden har Torgny oljat.

Ny lampa är provisoriskt monterad för att lysa upp entrèn, eftersom grävningsarbete har släckt ner gatlyktorna.

Lite längre fram har vi funderingar på att ev. jämna till jordhögen och plantera lite träd utmed cykelvägen.

 

Gruppledare för Byastugan.

Thomas Brorsson.

Övriga arbetande medlemmar är:

Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Lars Flodmark och Toiny Böös.

 

Grannsamverkan

Under 2017 begicks 91 bostadsinbrott i Ängelholms kommun, dvs en i princip oförändrad situation jämfört med 2016 (96 inbrott). Det har alltså tyvärr inte gått att bryta den negativa utvecklingen – 2015 låg antalet på 67. Skälderviken och Pomona har emellertid varit tämligen förskonade, med endast några få fullbordade inbrott, medan Vejbystrand varit ett svårt utsatt område.

Under året har ett lovvärt initiativ tagits av Swedbank, i samarbete med Polisen, Ängelholms Kommun och Smart Water, för att öka märkningen av värdeföremål med DNA. Denna märkning är ett bra sätt att både avstyra stölder och att få tillbaka stulet gods. På Gamla Hamnens Dag propagerade även Grannsamverkangruppen i Byalaget för DNA-märkning och demonstrerade hur den fungerar.

”Larmlistan” fortsätter att fungera som kommunikationskanal för Grannsamverkan och har regelbundet förmedlat bl.a. information från Polisen om begångna bostadsinbrott i kommunen. Listan omfattar i dagsläget 284 epost adresser i Skälderviken och Pomona.

 

Historiegruppen

 

Gruppen startade den 12 januari med filmvisning. 22 februari föredrag för pensionärsförening i Rebbelberga. Ämnet var ”Glimtar från statarliv på Ängeltofta”.

14 mars föredrag i Skäldervikens Församlingshem och ämnet var ”Affärer i Skälderviken”. Fotoutställningen” Förr och Nu” i Barkåkra Kyrka ordnades av Historiegruppen i samarbete med Barkåkra Församling under juli 2017. Historiegruppen deltog i ”Gamla Hamnens Dag” den 2 juli med fotoutställningen om ”Eliseborg” och Tidningsurklipp från 70-talet. Delar av gruppen hjälpte till med kaffeserveringen. Gruppen genomförde 10 möten under våren.

 

Under hösten 2017 träffades Historiegruppen 8 ggr. 9 oktober hölls föredraget om ”Engelholms Hamn” av Historiegruppen på Biblioteket i Ängelholm. Samma föredrag hölls i Skäldervikens Församlingshem den 7 november.

Den 21 september hade gruppen besök av Karl-Erik Permell och den 30 november kom Pär Hansson och visade bilder i Byastugan.

 

Knutsfesten den 15 januari 2017 ordnades på Skäldervikens torg i samarbete med Källan och Skäldervikens Byalag. Källan bjöd på pepparkakor, glögg och godispåsar till barnen.

Gull-Britt Rebbelstam mfl. spelade till dansen kring granen. Toiny Böös ställde upp som tomte. 65 vuxna och 66 barn deltog i firandet.

 

Natur- och Miljögruppen

Gruppledare Anna-Stina Arnrup och v gruppledare Carin Olsson.

Torgny Bergström, Tore Rosengren och Kerstin Paulsson har aktivt deltagit i gruppens arbete.

 

Gruppmöten

Gruppen har haft två öppna möten, båda under våren. Inför det senaste, i april, gick en särskild inbjudan ut med rubriken ”Natur och Miljö i Skälderviken. Vad är viktigt för dig?” Tyvärr blev responsen liten.

Inga gruppmöten under hösten.

Gruppen hade ett möte med Anders Lundin från kommunen gällande nerfarten till Hunnabadet. Ombyggnad kommer att ske först i samband med det omfattande ledningsarbete som ska pågå från september 2017-april 2018

 

Gruppen deltog i Naturskyddsföreningens möte inför Vattendagen 5/8 2018, då Geraldine Thieer från kommunen informerade om insatser gällande räddning av strand/klitter, klimatanpassning osv.

 

Gamla Hamnens dag.

Gruppen medverkade aktivt i såväl förberedelserna som i firandet av dagen.

 

Slåtter

Inbjudan till slåtter, dvs räfsning, på Sven Jons Udde hörsammades av 12 vuxna och fyra barn. Torgny Bergström, Lars Flodmark och Johan Alm tog hand om själva slåttern någon vecka dessförinnan och gräset var lagom torrt för räfsning. På drygt två timmar var allt klart och vi avslutade med liten skördefest i det gröna samtidigt som ett lätt regn började.

 

Rent och snyggt

Tore Rosengren har som vanligt frivilligt tjänstgjort som gräsklippare/renhållare/skräpplockare vid Hunnabadet och Gamla Hamnen trots perioder av sjukdom. Vi är alla mycket tacksamma för Tores insatser.

 

Övrigt

Byalagets styrelse har under hösten beslutat att Natur- och miljögruppen ska läggas samman med Trafikgruppen efter årsmötet 2018.

 

För Natur- och Miljögruppen

Anna-Stina Arnrup

 

Pomonagruppen

 

Pomonagruppen har sammanträtt i maj månad men har i övrigt verkat genom enskilda punktinsatser samt bevakning av Pomona-bornas intressen inom byalaget.

Sålunda har delar av gruppen framgångsrikt genomfört resning i ärendet med den fallna Pomona-skylten vid Apelvägen.

Gruppens flitige forskare i områdets historia har författat en Hamnposten-artikel om tre Pomonabroar 1969 -2017.

Den senaste Pomonabron öppnades äntligen den 15 december. Skäldervikens samhälle är därmed inte längre isolerat från Pomona, efter fyra månaders byggtid.

 

Tore B

 

Seniorgruppen

Gruppen har under året medverkat vid 4 av kyrkans tisdagsträffar och ordnat föredragshållare till dessa. Under våren hölls ett föredrag av Kerstin Paulsson och Karin Bergström om ”Affärer i Skälderviken”, och ett av Johan Brinck om ”Carl Georg Stjernswärd”. Under hösten hölls ett föredrag av Kerstin Johansson om havslivet i Skälderviken och ett av Kerstin Paulsson och Torgny Bergström om Skäldervikens hamn.

Det har visat sig svårt att få personer som kan föra arbetet i seniorgruppen vidare. Gruppen har därför föreslagit byalagets styrelse att i nuläget lägga ned gruppen. Samarbetet med Svenska kyrkan om tisdagträffarna kommer att övertas av historiegruppen.

 

Lars Stavehaug

 

Strand- o Brygg-gruppen.

Verksamhetsåret inleddes i början av april med att som tidigare år återställa bryggan efter vinterns stormar. Skadorna var dock begränsade. Flera ilandflutna flak hade delat på sig och fick repareras.  Ett antal nya plank fick införskaffas. Några plank fick även graveras om. Vi lade ett par tre arbetstillfällen på att återställa bryggan.

Den 15:e maj sattes trappan på plats och ny starkare och säkrare vinsch hade införskaffats för detta ändamål.  Även bänkar och korgar sattes på plats och därmed var bryggan klar för säsongen.
Då intresset fortfarande var stort att sponsra med sitt namn på bryggan, så lade gruppen en dag på att gravera ca 10 nya plank. Nu är det i princip fullt.

Tyvärr hade några illvilliga förstört delar av våra bänkar, korgar och vimpel under ett tillfälle under säsongen och gruppen fick rycka ut och återställa.  Lyckligtvis stannade det vid detta och låt oss hoppas det förblir så.

Årets badsäsong var inte lika bra som tidigare år men bryggan är mycket populär bland våra bybor och gäster. Grillplatsen är även den populär och uppskattad.

Den 25:e september togs trappan upp igen och bryggan vintersäkrades.

Vid årets utgång hade inga höststormar påverkat bryggan.

Vår beredskapskassa får anses god för att klara årligt underhåll och stormskador (till en viss nivå)

Strand- o Brygg-gruppen

Bengt Thomas Strandqvist

Lars Flodmark

 

Trafikgruppen 

Trafikgruppen (TG) har under året haft ett sammanträde och ett antal besiktningsronder. Frågor som bevakats och bearbetats är följande:
Pomonabron är klar. Belysning mellan skolan och bron är inte bra och har framförts till kommunen.

GC väg mellan Valhallsvägen och Lingvallen har genomförts under 2016 och är till stora delar genomfört. Följande kvarstår fortfarande, markeringar för gång resp cykel.

Vägen kommer nu att vara smalare än tidigare vilket betyder att parkering på vägbanan blir svårare alt förbjudet. Det som inte har ändrats är att parkering på GC-vägar inte är tillåtet innanför målade linjer och naturligtvis inte innanför avskiljningar för GC-vägar.

Frågan om GC väg till den nya pågatågs stationen vid Skepparkroken har framförts till kommunen. Stationen är klar 2015. Planeringen av GC vägar är troligen under arbete och skall enligt planförslaget inte utföras förrän 2018-2020 om vi inte kan få till stånd en prioritering.

Sent inkommen positiv nyhet. Kyrkstigen har grusats efter våra påtryckningar och enskilt agerande.

Ändrad hastighetsgräns på Valhallsvägen och ett antal övriga vägar inom området från 50 km/tim. till 40 km/tim är genomfört. Nuvarande 30 km/tim.-vägar gäller även i fortsättningen.

Nya hastighetsgränser på Kungsgårdsleden (väg 1710) har införts från 70 till 60 samt 90 till 80.

Tyvärr verkar inte detta accepteras av många fordonsförare.

TG har tillsammans med Rektorn på Errarps skola gjort en hemställan till TK att bygga en GC-väg även på SO-sidan av Valhallsvägen, från skolan till väg 1710 (Kungsgårdsleden) som kvarstår. Ny skrivelse om väg 1710 har inlämnats och är fortsatt under utredning om GC-vägar, skyltningar och hastighetsreducering till 50 km/tim mellan Valhall och Pomonaavfarten.

Förslag att flytta nuvarande busshållplats till andra sidan om Valhallsvägen mot Valhall.

Ärendet ligger fortfarande hos trafikverket

Förslaget om skyltning av övergångsställen på 1710 har avslagits med hänsyn till utredningar som visar att det ger en falsk trygghet.

Förslaget om rondell Valhallsvägen- Kungsgårdsleden var bra, men för dyrt.

Förbättrade hållplatser vid korsningen väg 1710 och Skepparkroksvägen har utförts under hösten.

Kent Johansson
Kjell Erik Olsson

 

 

Bilaga 2

Ekonomi

Intäktskonton                                Budget       Utfall          Avvikelse

Medlemsavgifter                            40 000        42 420        2 420

Gåvor och bidrag                            2 500          2 525          25

Summa                                         42 500        44 945        2 445

Kostnadskonto

Hamnposten                                  -7 000         -7 210         -210

Möten o verksamhet                       -10 000       -10 025       -25

Administration                               -500           -150           350

Byastugan                                     -9 000         -10 749       -1 749

Investering/underhåll/överskott      -16 000       -6 230         9 770

Summa                                         -42 500       -34 363       8 137

Årets resultat                                0                10 582       10 582

Investering/underhåll/överskott
Vi räknade med att måla Byastugan utvändigt för 5 000 kr, det kostade 1 262 kr och köpa en skrivare för 4 000 kr, den kostade 1 990 kr. Vi köpte 50 ex. av boken ”Här fröjdas vi i havets vågor” för 5 000 kr. Boken skall säljas till hugade för 140 kr/st.

 

Sven Jons brygga         Utfall 2017

Reparationskostnader   -1 917

Sålt plankor                 9 000

Summa                        7 083

 

Resultat 2017                               Byalaget     Bryggan      Summa

Ingående saldo                              93 331        109 354      202 685

Årets resultat                                 10 582        7 083          17 665

Utgående saldo                              103 913      116 437      220 350

 

Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för reparation och underhåll av Byastugan och Sven Jons brygga.

Bilaga 3

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2017

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för
verksamhetsåret 2017-01-01  –  2017-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2018-01-26
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

 

 

Bilaga 4

Val av ny styrelse inför 2018

Styrelsen och berörda grupper har beslutat att Seniorgruppen skall läggas ner och att Miljö och Natur gruppen slåss samman med Trafik gruppen till Trafik och Natur gruppen.

Ordf.          Toiny Böös
Kassör        Torgny Bergström
Sekr.          Karin Dacke Thall

Barn och ungdomsgruppen
Gr.Led        Jonna Karlsson
Vice           Malin Larsson

Byastugegruppen
Gr.Led        Thomas Brorsson
Vice           Torgny Bergström

Grannsamverkansgruppen
Gr.Led        Mats Holm
Vice           Sven-Olof Hoffert

Historiegruppen
Gr.Led        Kerstin Paulsson
Vice           Torgny Bergström

Pomonagruppen
Gr.led        Tore Bernstrup
Vice           Arne Persson

Brygg gruppen

Gr.led        Bengt-Thomas Strandqvist
Vice           Lars Flodmark

Trafik o Natur gruppen
Gr.led        Kent Johansson
Vice           Carin Olsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.