Styrelsemöte nr 8 2016-11-02

Styrelsemöte nr 8  2016-11-02

 

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Carin Olsson, Mats Holm, Rolf Malmström, Lars Stavehaug, Thore Bernstrup, Malin Larsson, Bengt Tomas Strandgvist och Jonna Karlsson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har möte på måndag den 7/11 då bl.a. inlaga till Hamnposten ska skrivas.

Byastugan:

Toaletten, som finns vid Byastugan, är kommunens. Denna kommer att hålla vinteröppet, Byalaget har ansvar för städning och att titta till den 1 ggr/dag. Utvärdering efter 1 månad för att se hur det fungerat. Det är 4 st i byalaget som har tagit på sig detta arbete.

Grannsamverkan:

Lugnt inom vårt område, men det har varit några inbrott i Magnarp.

Historiegruppen:

Historiegruppen har fått fotoalbum ifrån Harald och Hildur Aldin. Torgny och Kerstin har haft en välbesökt föreläsning på församlingshemmet om ”Statarlivet på Engeltofta”.

Natur-och miljögruppen:

Skrivelsen till kommunen gällande nedgången till Hunnabadet, kommunens svar är att de ska beakta byalagets synpunkter.

Pomonagruppen:

Några grannar till väg 1710 har tagit upp problemen med buller och för höga hastigheter på väg 1710 med trafikverket och kommunen. Trafikverket håller för närvarande på att genomföra en flödesmätning (från Pomona till Valhall), senaste mätningen är från 2004 och dagens mätning tyder på att trafiken ökat. Flödesmätningen ska vara helt färdig mars 2017. Mer information kommer efter hand som ärendet fortskrider. Det finns också frågetecken kring den cykelvägg som går längs med väg 1710.

Seniorgruppen:

Möte den 3/11 i Byastugan kl 11, protokoll från tidigare möte se bilaga 1.

Strand-och Bryggruppen:

Bryggan står i vinterskrud, trappan är upptagen men badstegen hänger kvar hela vintern.

Trafikgruppen:

Trafikgruppen kontaktar kommunen gällande cykelvägen mellan Sven Jons Udde och Lingvallen.

Även korsningen mellan Källvägen/ Bjällerödsvägen har hål i asfalten.

Övriga frågor:

 • Julmarknaden – lördagen den 26/11
 • Hamnposten – allt material lämnas till Torgny senast den 13/12 och utdelningen börjar den 13/1.
 • ÖP 2035– Länsstyrelsen har gett sitt yttrande om planen, kommunen har fått ta del av detta, förmodligen kommer ÖP att få göras om.
 • Yttrande över samråd av detaljplan för Barkåkra – se bilaga 2
 • Ekonomirapport, både Byalaget och Bryggan ger bra överskott i år och vår ekonomi är god.
 • Verksamhetsberättelserna skickas till Toiny Böös och Karin Dacke Thall senast den 15/1-2017
 • Ett stimulansbidrag för integration genom föreningslivet har inrättats i Ängelholm. Bidraget kan användas till att bekosta aktiviteter och att ta vara på nya initiativ. Byalaget kan ses som en plattform för ansökan, som bara kan sökas av en ideell förening. Byalaget förvaltar ev. beviljade bidrag inom sin ekonomi.
 • Söndagen den 15/1-17 är det Knutsfest.

 

Nästa styrelsemöte den 30/11-16 kl.18:30

Vid protokollet                               Justeras

Karin Dacke Thall                                                        Toiny Böös

 

Bilaga 1

Minnesanteckningar förda vid Seniorguppens möte 2/6 2016.

Mötets syfte: Att dra upp riktlinjerna för gruppens framtida aktiviteter.

 1. Äldreboendet.

Ska vi skriva till Länsstyrelsen för att förhöra oss om ärendet?

Toiny får i uppdrag att först ta kontakt med Sewring.

 1. Föredrag på Församlingshemmet.

Rolf kontaktar Titti och meddelar att vi lägger in aktiviteter på ”tomma” tisdagar och att vi själv står för marknadsföringen.

Karin erbjuder sig att ta kontakt med Else Ehrstedt som har särskilda kunskaper angående blommor och hotellrörelse.

Karin tar kontakt med Skelderwikens Brygghus om presentation och historik.

 1. Vinprovningens grunder.

Karin har försänkningar hos Munskänkarna. Tänkbart med inledande föredrag en tisdag på Församlingshemmet och därefter kurs i exempelvis Byastugan.

 1. Boule.

Rolf kontaktar Hanna Hansén angående lösa parkbänkar till Torget.

 1. Vi träffas igen i september för att vidareutveckla idéerna.

 

Bilaga  2

Ängelholms kommun                                                                    6 oktober 2016

Planenheten

Samrådsyttrande angående

Detaljplan för Barkåkra 55:1, Skepparkroken

Styrelsen för Skeldervikens Byalag vill erinra om vad vi anförde i maj 2010 angående den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Barkåkra, nämligen att betesmarkerna ner mot Skepparkroken bör bevaras obebyggda. Dessa uråldriga ängar utgör en naturskön utblick mot havet, som bör bibehållas som ett större grönstråk som tydligt åtskiljer Stenelid och Skepparkroken, anförde vi vidare.

Det aktuella planförslaget skiljer sig fullständigt från ovannämnda synpunkter och även mot vad som beskrevs i FÖP:en. Vi reagerar särskilt emot den föreslagna bebyggelseskalan, som illustreras med hela 21 stycken fem- till åttavåningshus utmed väg 1704 strax ovanför det småskaliga Skepparkroken. I  FÖP:en angavs att den täta och höga bebyggelsen i Stenelid bör uppföras utmed väg 1710:s västra sida (således närmast Valhall Park), medan lägre bebyggelse skulle planeras längre in i området.

Vi vill även påminna om vikten av gena och attraktiva gång- och cykelvägar mellan Skälderviken och Barkåkra station. Vi saknar t ex en GC-väg utmed järnvägen, på Lingvallens västra sida.

Vidare efterlyser vi åtgärder för att mildra den alltmer ansträngda trafiksituationen för bilister, cyklister, bussresenärer och gående utmed väg 1710. Ett tillskott med ca 450 lägenheter enligt planen förbättrar ju inte det hela.

För Skeldervikens Byalag

Toiny Böös                       Tore Bernstrup

Ordförande                      Styrelseledamot

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.