Styrelsemöte nr 6 2016-09-07

Styrelsemöte nr 6 2016-09-07

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug, Thore Bernstrup, Tomas Brorson, Malin Larsson, Bengt Tomas Strandgvist och Jonna Karlsson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Kommer att ha ett öppet möte om ca 14 dagar.

Byastugan:

Stugan har varit uthyrt till en bostadsrättsförening och även till ett möte för RBK ungdomssektion.

Grannsamverkan:

Lugn sommar, däremot 1 inbrott på Vinkelvägen nu i september.

Historiegruppen:

Första mötet imorgon 8/9, fått en del nytt material i sommar att arbeta med.

Natur-och miljögruppen:

Det har varit både slåtter och räfsning på Sven Jons udde, det har varit ett utvärderingsmöte efter Gamla Hamnens Dag, se bilaga 1. Ny genomgång av träd och busk-vegetationen på Svens Jons udde, det finns inget överhängande behov av insatts men gruppen bevakar läget. Torgny har gjort en skrivelse till kommunen om att göra en bättre nergång till Hunnabadet i samband med ny avloppsledning vid cykelvägen längs kusten, se bilaga 2

Pomonagruppen:

Kommunen har låtit asfaltera Skånebyn, annars inget nytt.

Seniorgruppen:

Möte i juni där nya riktlinjer för gruppen bestämdes. Träffarna i församlingshemmet vill man fortsätta med. Boule på torget till nästa säsong. Nya bänkar från kommunen har placerats på torget.  Ev. vinprovning med kurs kanske i Byastugan. Inget nytt gällande seniorboendet på Lingvallen. Lars Stavehaug skickar en förfrågan till Kommunen angående detta.

Strand-och Bryggruppen:

Det har varit en bra badsommar, det har graverats in nya namn på plankor ca 10 st. Badtrappan upp i oktober. Ev. behövs det fler bord och bänkar till kommande säsong.

Trafikgruppen:

Inget nytt.

Övriga frågor:

Det har varit ett möte om Fyrhusets framtid se bilaga 3. IngaLill sammankallar till ett nytt möte och ev. bildas en Fyrhusgrupp.

ÖP -2035, ca 100 yttrande har inkommit, varav många från Pomona och Skälderviken, kommunen väntar på yttrande från Länsstyrelsen.

Förslag till detaljplan för Barkåkra 55:1, Öppet hus den 27/9 17-19 på Stadshuset gällande denna detaljplan.

Nästa styrelsemöte den 5/10 18.30

 

Vid protokollet                      Justeras

Karin Dacke Thall                                        Toiny Böös

 

Bilaga 1

Anteckningar från utvärderingsmöte om Gamla Hamnens Dag

25 juli 2016

 

Toiny Böös, Torgny Bergström, Malin Larsson, Carin Olsson, Olle Jönsson, Lars Assarsson, Inga-Lill Charlesson, Arly Charlesson, Kerstin Paulsson, Thomas Allercrantz, Mats Holm, Anna-Stina Arnrup

Rapporter

ÄSSS – Kajakerna  Olle Jönsson

Allt fungerade bra. Stisses var positiva till medverkan. Bra med tältet som ”ramade in”.

Föreslår 1X2 – frågor i frågesporten

Till nästa år: en permanent skylt i trä ”Gamla Hamnen”. Begreppet är inte etablerat hos alla

Barn och Ungdomsgruppen. Malin

Frågorna var lite svåra och kartan var inte solklar. Fler frågor hade varit önskvärt.

Syftet att få folk att gå omkring och se allt uppnåddes. 60-70 personer deltog

Frågan utanför Fyrhuset borde vara inne.

Sammantaget: mycket bra, men fler frågor och mer tydlighet nästa år

Ängelholmsglass

450 jubileumsglassar delades ut +ett par lådor extra!

Historiegruppen – Fyrhuset

Väldigt lyckat. Många ville se Fyrhuset och många var mycket intresserade av fotoutställningen. Flera kontakter med folk som har foton/vill vara med i gruppen.

På minussidan: Hamnen hade inte röjt undan sanden på tillfarten och inte heller städat upp inomhus efter vinterns stormar.

Historiegruppen – Byastugan.

Mycket folk hela tiden. Stort intresse,kaffeserveringen sköttes också av historiegruppen. Önskar en mer framskjuten placering nästa år.

Scouterna – Lars Assarsson

Allt funkade bra, men Lars tyckte att det var svårt att få folket att vandra längre än sillflundretältet.

190 sillflundror serverades. Transporterna fungerade, alla tält användes förutom ”araberna”. Lars tackade särskilt för hjälp från ”kajakerna”

Fiskeläget – Thomas

Drejskivan blev populär. Regnskydd nästa år (fixar själv).

Vem vänder vi oss till? Skälderviken – Pomona eller hela stan?

Förslag till nästa år:

Historievandring, tipsa en journalist i förväg och berätta om hamnens historia, musik, dramatisering med t ex en träbåt som lägger till, tydligare körschema  om var aktiviteterna äger rum och när, flaggspel.

Har Sven-Olof Hoffert kontakter i Träbåtskommittén?

Dragkampen

Blev inte så uppmärksammad. Bättre om SIF har en egen idé nästa år.

Grannsamverkan – Mats Holm

Nöjda. 7 nya på larmlistan varav 2 nyinflyttade

Låshuset också nöjda.

Växtvandringen – Mats Gustafsson

Bra och många deltagare

Havet – Kristin Johansson

Roligt med klappakvarium nästa år.

Övrigt och nya förslag

Misstag att det kallades Hamnfest i Källans annons.

Mycket uppskattat att allt var gratis

Ytterligare förändringar behövs för att få bort mingel på cykelvägen

Förslag: färgad T-shirt för funktionärer. Namnlappar otillräckligt

Bra timing när det gäller annonseringen i Hamnposten

Fler barnfamiljer önskvärt. Starkare barnfokus nästa år?

Större karta.  Lägga in på kommunens evenemangskalender

 

 

Bilaga 2

Skälderviken 2016-09-08

 

Till Parkingenjör Hanna Hanzén

 

En hållbar nergång till stranden på Hunnabaden.

Vi har förstått att mycket av cykelvägen från gamla hamnen till Sven Jons udde kommer att grävas upp för att ge plats för en ny ledning som skall klarar mer avloppsvatten.

Vi vill att kommunen tar tillfället i akt att få en bra och hållbar nergång till stranden på Hunnabadet.

Några lass grus har de senaste två åren lagts som en ramp till stranden, det är en tillfällig och dålig lösning.

Det kommer att behöva upprepas varje år om vi får samma stormar och höga vatten som de senaste åren. Att fortsätta köra dit grus är en återkommande ansträngning och kostnad.

Det skämmer att se och trampa i grus och småsten som inte hör hemma på en sandstrand.

Vi hoppas att ni inte tycker att det är förmätet av oss att komma med förslag på lösning.

För att hindra erosion av strandbrinken är det bästa skyddet stora stenar (runda)

Alltså fortsätta med sten som skydd mot havet är det som  bäst stämmer överens med det naturliga materialet och utseendet på strandbrinken. Kommunen skall ha samma krav på sig själv som man hade på trafikverket när utbyggnaden till dubbelspårs gjordes. Alltså endast runt material i strandbrinken.

Nedgången till Hunnabadet skall kunna integreras strandbrinken genom en ramp.

Man bör i sammanhanget och göra en yta för att kunna ställa cyklar i direkt avslutning till rampen.

Vi misstänker att du inte rår över detta projektet själv men att du förmedlar våra synpunkter till berörda.

Vi ser gärna att vi träffas för att förtydliga våra tankar.

 

Skeldervikens byalag

För Natur och Miljögruppen

Torgny Bergström

 

Bilaga 3

Fyrhuset i Skälderviken                   2016-09-05

 

Vid mötet 3 aug åtog jag mig att ta fram några uppgifter om Fyrhuset.

1. Vem äger huset?

2. Vem Förvaltar det?

3. Har Sjöfartsverket något med huset att göra?

4. Är det K- eller Q- märkt?

5. Har det bevarandestatus?

 

 

Ägare.

I protokoll från lantmäteriförrättning daterat 1994-12-20 står under rubriken utredning  att fyrhuset har sålts av naturvårdsverket till Ängelholm- Skäldervikens SegelSällskap och att segelsällskapet överlåtit skötseln till några intresserade personer. Vidare anges att något område för Fyrhuset inte skall undantas från fastighetsregleringen vilket bör innebär att det inte får en egen fastighet utan kommer att ligga på fastigheten Valhall 1:89 som efter regleringen ägs av Föreningshamnen. Jag har inte frågat ÄSSS om dokument som styrker ägandet utan anser att anteckningen i lantmäteriprotokollet får godtas. Det som antecknades om skötseln genom några intresserade personer är numera passerat. Nyttjande och skötseln är nu överlåten till Föreningshamnen på tio år med början . Vilket syfte Föreningshamnen haft för övertagandet har jag inte fått entydigt svar på men troligen är det för att bättre säkerställa husets goda bestånd.

 

Vad jag kommit fram till är alltså.

1.Ägare är ÄSSS och marken som huset ligger på ägs av Föreningshamnen.

2. Förvaltning/ skötsel/ underhåll, för närvarande Föreningshamnen

3. Sjöfartsverket har inget med huset att göra eftersom det sålts av staten till ÄSSS.

4. K- eller Q- märkning finns inte på huset.

5. Fyrhuset är i kommunens bevarandeprogram redovisat i kategori tre vilket innebär ”byggnad av kulturhistoriskt eller miljömässigt värde” och måste därför behandlas varsamt vid skötsel och underhåll så att det inte förvanskas.

 

Lars Flodmark

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.