Styrelsemöte nr 4 2016-04-20

Styrelsemöte nr 4 Skeldervikens Byalag 2016-04-20  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Kent Johansson, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Thore Bernstrup. Carin Olsson, Malin Larsson och Lars Stavehaug.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen: Möte på måndag den25/4. Alla grupperna lämnar in frågor till BU inför Gamla Hamnens dag senast den 18/5.

 

Byastugan: Inget nytt sedan förra mötet.

 

Grannsamverkan: Mats har varit på möte hos polisen. Uppmuntra alla om att utöka grannsamverkan. Inbrotten har ökat i närområdet. Var vaksamma.

 

Historiegruppen: På tisdagskaffeet 15/3 höll Kerstin och Torgny föredraget om kafferna i Skälderviken och den 6 april informerades Johan Brink om dessa.

 

Natur-och miljögruppen: Inget nytt. Checklista upprättad av kommunen på åtgärder. Skärbladet flyttad och omplanterad på grund av toabygget. 3 krukor kommer till torget.

 

Pomonagruppen: Inget nytt. Möte den 25/4.

 

Seniorgruppen: Brevet till kommunstyrelsen ang. äldreboende är ännu ej besvarat.

 

Strand-och Bryggruppen: Trappan. Bänkar mm skall på plats efter Valborg.

 

Trafikgruppen: Dålig asfalt på gc vägen vid Sven Jons udde, Kent kontaktar kommunen. Sista etappen av gc vägen ut till Lingvallen påbörjad. Svar från Trafikverket ang. 1710 har ankommit. Bilaga 1.

 

Övriga frågor:

Som firmatecknare valdes ordf. Toiny Böös och kassör Torgny Bergström att teckna Byalaget firma var för sig.

 

Hamnposten är på gång. Sista inlämningsdag av material till Torgny är den 15/5.

 

G.a Hamnens dag: Toiny har kontaktat Källans Livs och har fått löfte om gratis kaffe, bullar mm.

Övrigt är på gång och planeringen framskrider.

 

ÖP 2035: En livlig diskussion fördes av mötesdeltagarna på styrelsemötet.

Byalaget var representerade på kommunens möte ang. översiktsplanearbetet. Där framfördes kritik mot att Valhallsskogen, efter att samrådeförfarandet varit ute, ändrats och inte längre är grönområde. Nu har 25% av ytan blivit utredningsområde för bebyggelse. Beskedet från Lars Nyander om detta var att det var ett ”politiskt beslut”.

Styrelsen beslutade att kalla till stormöte den 19 maj och att där presentera två olika förslag.

Det första enligt bifogad bilaga 2 och det andra blir att hela skogen skall bevaras obebyggd. Mötets beslut kommer att ligga till grund för Byalagets yttrande.

Marken vid ”Hästhagen” på vägen mot Skepparkroken skall bevaras obebyggt. Gröna Remsan mellan Fäladsvägen och Stenelid är felaktigt redovisad.

Nästa styrelsemöte den 2016-05-18 kl. 18.30 i byastugan.

Vid protokollet                      Justeras

 

Thomas Brorsson                                         Toiny Böös

 

Bilaga 1 (länk till Trafikverkets svarsskrivelse)

Bilaga 2

Översiktsplan 2035 Ängelholms kommun.

Valhallsskogen.

Översiktsplanen har varit ute på samråd och i denna var hela skogen ett grönområde. I planen står det: Valhallskogen är utpekad i Länsstyrelsens rapport som skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård”.

Skeldervikens Byalag har, precis som så många gånger tidigare, i vårt yttrande till kommunen, framfört hur viktig vi tycker skogen är som en ovärderlig resurs och som rekreations- och strövområde. Skolan, förskolorna, scouterna, idrottsföreningar, motionärer, svampplockare, hundägare, pomonabor och skälderviksbor, alla gläds åt skogen. Om vi blickar några år framåt i tiden, kommer även folk som skall bo på Stenelidsområdet att ha glädje av den.

 

Översiktsplanearbetet är nu inne i nästa fas i processen, ”Utställning”

Plötsligt har samrådshandlingarna reviderats och man pekat ut ett att 8 ha stort område, ca 25%  av skogen, som ”utredningsområde för framtida bostadsbebyggelse”. (se bifogad karta)

 

Byalagets styrelse tycker att detta är helt oacceptabelt. Stora naturvärden går till spillo. Ett område som sträcker sig 200 meter in i skogen fördärvar alldeles för mycket.

 

Vi har förståelse för att samhällen måste utvecklas. Därför kan vi tänka oss en mycket försiktig exploatering. Eftersom många önskar ett äldreboende i Skälderviken och planerna på ett sådant borta vid Lingvallen tycks ha gått i baklås, är platsen mitt emot skolan kanske ett bra alternativ.

 

Styrelsen föreslår:

  1. Tillåt bebyggelse utmed Valhallsvägen mitt emot skolan men med stor hänsyn och ett rejält avstånd till nuvarande bebyggelse utmed Bjällerödsvägen.
  2. Ingen bebyggelse i bokskogen som finns vid väg 1710
  3. Nyttjad yta får maximalt sträcka sig 100 meter in i skogen från Valhallsvägen räknat.
  4. Bostäderna skall vara anpassade för äldreboende/seniorboende.
  5. Huskropparna placeras på ett sådant sätt att fri rörlighet prioriteras både för allmänheten och de boende.

Resten av skogen skall bevaras

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.