Styrelsemöte nr 3 2016-03-09

Styrelsemöte nr 3 Skeldervikens Byalag 2016-03-09  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Thore Bernstrup

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen har nästa möte v.11.

Ny gruppmedlem från Pomona.

Byastugan:

Gruppen haft möte se bilaga 1.

Diskussion om golvet i byastugan, skoskydd på gäller vid inträde i stugan.

Grannsamverkan:

Inte så mycket att rapportera, inga inbrott eller incidenter i Skälderviken/Pomona. Fredrik Henriksson har inbjudit till möte den 30/3 för grannsamverkan aktiva (ombud) på polishuset.

Tips om larm och ventil för avstängning av vatten från TKS från Häljaröd.

Torgny finns med som politiker i kommunens beredning för samhällsutveckling. Beredningen kommer under året att fördjupa sig i ämnet, trygghet och säkerhet.

Historiegruppen:

Gruppen har haft besök av Thomas Brorson från Lokalhistoriska föreningen och fått ett uppdrag att hitta bilder från bla Sven Jons udde. Föreställning på tisdags caféet den 15/3 om Skäldervikens caféer.

Natur-och miljögruppen:

Gruppen har tillsammans med Strand o brygga haft möte med Hanna Hanzèn och Erika Lennartsson och kommit fram till de åtgärder som behövs göras på Sven jons Udde, se Bilaga 2.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Seniorgruppen:

Rolf har skrivit till kommunstyrelsen och undrat om seniorboendet se Bilaga 3.

Gruppen fått svar när det gäller önskemål om cykelpump vid torget, man kan inte sätta den vid ett elskåp för det måste finnas ett elabonnemang. Kanske kommer det att sättas ut en handpump istället, kommunen återkommer om detta.

Strand-och Bryggruppen:

Möte tors 10/3 om vad som ska göras på bryggan inför badsäsongen 2016.

Trafikgruppen:

Kommunen har svarat på trafikgruppens skrivelse genom att skicka den vidare till vägverket.
Bilaga 4

Övriga frågor:

Utställning av översiktsplan 2035, finns på kommunens hemsida, stadshuset och stadsbiblioteket. Utställningen görs för att man ska kunna se om synpunkter på planen har tagits i beaktande.

Förnyat samråd av grönstrukturplan 1/3 – 31/5,finns också på kommunens hemsida

5 områden i Skälderviken: FUB lägret klass 3, Sven Jons Udde klass 1, Lövängsparken klass 2, Rönne Å `s mynning klass 1, Valhallsskogen södra delen klass 1, norra delen klass 2. Gå in och läs på kommunens hemsida och skicka ev synpunkter till Anna Stina Arnrup.

Hamnposten – ev nya artiklar eller annat inlämnas till Torgny.

Nästa möte den 2016-04-20

 

Vid protokollet                      Justeras

Karin Dacke Thall                                        Toiny Böös

Bilaga 1

 

Protokoll fört vid möte med Byastugsgruppen 2016-03-03

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Flodmark, och Sven-Olof Hoffert.

Förhindrad: Toiny Böös.

Vi har sedan Gamla Hamnens dag 2015 haft golvet täckt med skyddspapper och därför inte tagit av oss skorna vid våra möten.

Detta ledde till en diskussion huruvida vi skulle äska pengar av styrelsen för att lägga ett nytt, mindre ”ömtåligt”, golv eller återgå till den tidigare ordningen. Vi enades om att frilägga vårt fina furugolv och vädjar nu till alla som nyttjar stugan att sätta skorna.

Efter beslutet verkställdes det. Golvet avtäcktes, vi dammsög och torkade med vått.

Vårstädningen är alltså genomförd.

Torgny ordnar komplettering av möbeltassar och möbelolja till borden.

Lite längre fram i vår skall vi fortsätta med att snygga upp runt stugan, jämna till jordhögen utmed cykelvägen och plantera några pilar. Torgny kallar till detta.

Tack till Lars F som upplåter sin sjöbod till förvaring av röjsåg och motorgräsklippare.

Lars ordnar också fram ”torkmatta” att lägga utvändigt vid entrédörren.

 

Thomas Brorsson

Gruppledare

 

 

Bilaga 2

Hej!

Tack för en givande träff igår! Och tack för lunchen! Här kommer min sammanställning kring vad vi kom fram till:

 

         Björkarna mellan järnvägen och gc-vägen tas bort. Någon ek sparas och gynnas.

         Stock och grenar som ligger längs strandkanten (efter stormen) fraktas bort.

         Slåtterbalken som kommunen har lånar byalaget en gång om året för slåtter av Sven Jons udde.

         Valborgsbålet ska vara cirka 4 meter högt, kommunen lägger in en slaghacksyta runt för att undvika att tistlar växer sig höga.

         Vid udden sätts en ny stolpe med skylt (förbjudet för hundar och Sven Jons udde) på ny plats samt soptunnan ställs intill.

         Kommunen undersöker möjligheterna till att få sopsortering på udden.

         Raserad mark kring bryggan (efter stormen) närmst land fylls igen.

         2 st bänkbord sätts ut i samband med den nya grillen. Hanna beställer dessa bänkbord.

         Dagvattenrören som kommit i dagen efter stormen är överlämnade till Roger Åberg på VA som ber personal inventera och åtgärda.

         Bör man skylta för branterna? Hanna undersöker.

         Gången ner till Hunnabadet behöver återställas efter stormen. Olika lösningar diskuterades. Hanna undersöker eventuell annan uppbyggnad men inför denna säsongen återställer vi som den var tidigare.

         Staketet vid piren – Hanna diskuterade ärendet med sin chef igår som i sin tur för en diskussion med hamnföreningen om staketets syfte. Åtgärd kommer, antingen ska staketpinnarna bort eller så ska någon form av staket upp igen.

 

Har jag missat något så hör av er!

 

Mvh Hanna Hanzen Parkingenjör

 

 

Bilaga 3

 

Kommunstyrelsen, Ängelholm.

 

I långt mer än ett år har det talats och skrivits om det planerade äldreboendet i anslutning till Lingvallen. På senare tid har det inte hörts något nytt i frågan. Vi medlemmar i Skeldervikens Byalags seniorgrupp får ofta förfrågningar från Skälderviksbor om hur långt planeringen har avancerat. Vi har inget svar att ge. Det vore därför angeläget att få en lägesbeskrivning från Er som är ansvariga så att vi kan svara intresserade.

 

Skälderviken 2016 03 07

 

 

 

Rolf Malmström

Centralvägen 20

26261 Ängelholm

0431 21362

 

 

Bilaga 4

Hej!

Tack för er skrivelse beträffande väg 1710.

Vägen tillhör Trafikverket och det är till dem ni får vända er.

När det gäller gångväg till busshållplatsen vid korsningen vid Valhallsvägen, så avvaktas det med den, då det inte var klart hur busslinjerna skulle gå framöver, även den tillhör Trafikverket, där vi har haft en dialog gällande detta.

Kommunen arbetar med att inventera gång- och cykelpassagerna i år och kommer därefter att upprätta en plan för att tydliggöra passagerna och då ser vi även över skyltningen till dessa, för de som ligger på kommunens vägnät.

Jag lägger en kopia på detta till Trafikverket, Charlotte Lindskog

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.