Styrelsemöte nr 2 2016-02-10

Styrelsemöte nr 2 2016-02-10

 

Styrelsemöte nr 2 Skeldervikens Byalag 2016-02-10  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Lars Stavehaug, Mats Holm, Jonna Karlsson, Rolf Malmström, Arne Persson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Glädjande besked från Hanna Hanzèn (kommunens parkingenjör), hängmatte bibliotek kommer att finnas i Valhallsparken till sommaren.

Byastugan:

Inget nytt.

Grannsamverkan:

Röda Kors kampanjen pågår fortfarande och denna är bekräftad från Röda Korset. Mats Holm har haft ett möte med Fredrik Henriksson från polisen och Lars Franzen från Södra Utmarkens grannsamverkan. Fredrik berättade om sin roll, han har inget personalansvar utan en koordinerad roll som samverkan mellan olika instanser. Han är positivt inställd till Grannsamverkan.

Historiegruppen:

Inget nytt att rapportera.

Natur-och miljögruppen:

Gruppen har haft ett möte gällande Sven Jons Udde, mötet var välbesökt. Gruppen enades om vad som borde göras, 11 punkter, dessa punkter är skickade till kommunen. Ett möte med repr. från kommunen är bestämt till den 29/2. Styrelsen uppdrar åt Natur/miljögruppen, Strand/brygg gruppen att besluta om dessa punkter tillsammans med kommun repr.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Seniorgruppen:

Det behövs ett frostfritt ställe att placera cykelpumpen som gruppen önskat, detta finns inte vid torget så det kommer inte att bli någon pump där för tillfället.

Gruppen kommer att försöka få till ett möte med JanOlof Sewring gällande seniorboende i Skälderviken.

Strand-och Bryggruppen:

Inget nytt.

Trafikgruppen:
Parkeringsförbud gäller på Bjärevägen/Lägervägen. Dokumentation gällande skyltning vid väg 1710 skickas som en skrivelse till kommunen och trafikverket. Se bilaga 1. Polisen har gjort en besiktning av samma ställen som trafikgruppen.

Övriga frågor:

Knutsfesten var lyckad trots vädret, 67 gottepåsar utdelade.

Ekonomi – Torgny kommer att gå igenom detta på årsmötet.

Valberedningen – Kristin Johansson kommer att föreslås till valberedningen på Årsmötet.

Årsmötet – den 17/2 kl 19.00 i ÄSSS lokal

G:a Hamnens dag – datum är fastställt till den 3/7-16. Vid nästa styrelsemöte den 9/3 blir planering av dagen en extra punkt för styrelseledamöter. Planeringsmöte för repr. för de olika föreningarna måndagen den 4/4 kl 18.30.

Ändrat datum för styrelsemöte den 13/4 blir istället den 20/4.

Tisdagen den 16/2 kommer Tomas Brorson att finnas tillgänglig på tisdags cafèet för besökare så att man ska kunna ställa frågor gällande sin släkt.

Anna Stina berättade om språkträffar i Valhalls Park för flyktingar varje onsdag kl. 14-15.30.

Nästa möte den 2016-03-09

Vid protokollet                      Justeras

Karin Dacke Thall                                        Toiny Böös

 

Bilaga 1

Till Ängelholms kommun
att. Ann Kristin Wiiberg
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

och

Till Trafikverket Region Syd
Box 543
291 25 Kristianstad

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Efter genomläsning av svaren från Trafikverket och polisen förstår vi att det är svårt att beskriva de problem som vi anser finns på sträckan Pomona till Barkåkra kyrka. Vi har därför ställt samman ett bildcollage för att belysa de problem som vi anser behöver åtgärdas.

Polisen har varit på besök på berörd vägsträckning och har säkert upptäckt de brister som skyltningen och avsaknad av skyltningen innebär, se bif bildmaterial.

Exempelvis har hållplatsen vid Valhallspark flyttats, där finns skyltar på båda sidor av vägen och tidigare även ljussignal för gångtrafiken. När hållplatsen flyttades till korsningen vid Skepparkroksvägen behölls skyltningen, men den nya hållplatsen fick ingen skyltning alls. Försvann problemet med flyttningen?

Beträffande GC-vägar till  Barkåkra nya pågastation kvarstår önskemålen.

Vi ser fram emot en snabb, samordnad och positiv behandling av de framförda synpunkterna och med hänvisning till Kommunens Cykelplan antagen 24 okt 2011 kan resultatet bara bli lyckat.

Utdrag av planen bifogas

Skälderviken 2016-02-10

Trafikgruppen i Skäldervikens Byalag

Kent Johansson tel 0431 19777 mail kentlkdab@gmail.com

Ordf byalaget Toiny Böös tel 0431 21012 mail toinyboos@ektv.nu

Läs hela skrivelsen med bilder.

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.