Styrelsemöte nr 1 2016-01-13

Styrelsemöte nr 1 Skeldervikens Byalag 2016-01-13  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Thore Bernstrup, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson,

Lars Stavehaug, Malin Larsson, Jonna Karlsson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen inbjöd via Face Book till grill em i Valhallsparken på Nyårsdagen, god uppslutning och en trevlig em. Gruppen har haft sitt första möte för året och då bestämdes att vem som ska kunna skriva inlägg på FaceBook sidan. Gruppen diskuterade också Gamla Hamnens dag och nya aktiviteter under 2016. Även Asylboendet pratades det om och vad gruppen kan erbjuda/hjälpa till med för de nytillkomna. Diskussion om att försöka få mer engagemang från Pomonaborna till Barn o Ungdomsgr.

Byastugan:

Inget nytt

Grannsamverkan:

Inget speciellt att rapportera. Annars bra rapporteringar från nya samverkanspolisen Fredrik. 2015 var det 64 inbrott i Ängelholm och av dessa endast 5 st i Skälderviken/Pomona

Historiegruppen:

Årets första möte tors 14/1.

Natur-och miljögruppen:

Gruppen har haft en vandring på Sven Jons Udde den 7/1-16, se bilaga 1. Natur och miljögruppen vill få i uppdrag av styrelsen om att upprätta ett nytt förslag tillsammans med Per Nordahl. Styrelsen beslutar att Natur/miljögruppen, Strand/Brygg gruppen och Per Nordahl sätter ihop ett förslag som man sedan kommunicerar med Kommunen om, datum till detta möte blir den 25/1-16.

Pomonagruppen:

Inget nytt.

Seniorgruppen:

Gruppen har skickat in förslaget om cykelpump vid torget till kommunen. Valhallskonsortiet har på ett föredömligt sätt skött nedfallna träd efter stormen. Men däremot kommunens nedfallna träd har varit svårare att röja, dessa ligger fortfarande kvar.

Strand-och Bryggruppen:

Inget nytt.

Trafikgruppen:
Inget nytt, gruppen håller på med dokumentation på väg 1710 gällande skyltning.

Övriga frågor:

Hamnposten – förslag om att ändra texten gällande redaktion för Hamnposten, ny text ska istället vara enl. den nya Hamnposten,”vi tar gärna emot artiklar och annat från våra medlemmar”

Hembygdens år – möte på tis 19/1 Kent och Toiny går på detta möte.

Årsmöte – allt klart för detta, lokal blir hos ÄSSS. Datum den 17/2 2016. På årsmötet läser varje grupp upp sin verksamhetsberättelse.

Valberedningen – Natur/miljögruppen behöver en vice gruppledare, Toiny lägger ett mail till valberedningen om ett förslag på ny vice gruppledare.

Asylboendet på Valhall – möte på Rönneskolan tors 14/1 kl 18.

Gamla Hamnens dag ev.den 3/7-16

Nästa möte den 2016-02-10

Vid protokollet                      Justeras

Karin Dacke Thall                                        Toiny Böös

 

Bilaga 1

Rundvandring på Sven Jons Udde 7 jan 2016

 

Toiny Böös, Torgny Bergström, Yvonne  Nilsson, Kerstin Paulsson, Kjell-Erik Olsson, Tore Rosenqvist, Lars Flodmark, Anna-Stina Arnrup

 

 

Vi samlades denna kalla morgon för att gå igenom de förslag till försköning -förändring och röjning som Per Nordahl lagt och som Miljö- och Naturgruppen tog del av vid en rundvandring i december.

 

Sammanfattning av de synpunkter som kom fram:

 

*Soptunnorna bör vara kvar på  strandsidan av  CG-vägen eftersom där är mycket trafik och risk för olyckor när barn och andra ska springa till soptunnan

 

*Den trasiga skylten Sven Jons Udde kan ersättas av en trevlig  träskylt som Strand- och Bryggruppen fixar. Den rostiga stolpen med hundförbud kan gärna bytas ut mot en kortare.

 

*Cykelställ har diskuterats i omgångar. Cyklar parkeras nu invid bryggan bakom buskarna. Ingen bra plats eftersom buskarna ger lä och skugga.  Föreslås att en skylt med cykel-P sätts upp invid CG-vägen. Cykelställ behövs inte – används ändå inte.

 

*Grillplatsen bör vara kvar men grillen bytas ut. Grillgallret är vasst och kan lätt förorsaka olyckor. Risk för att rök från grillen når de solbadande och lekande om man flyttar den längre in i området. ”Sudden” har lovat åtgärd

 

*Det gamla träbordet tas bort och ersätts ev av ett nytt. Bra för avlastning när man grillar och för dagis- och skolbarnens ryggsäckar

 

*Bålet kan vara kvar på samma plats, men bör inte vara så stort och högt. Framföra till kommunen och Scouterna

 

*Växtligheten:  Man bör vara mycket varsam med borttagning av träd och buskar eftersom de ger lä och skugga och för att behålla fågellivet. Enstaka träd kan tas bort om de är skadade, men inte för att de är höga. Återväxten är långsam i denna miljö. Röjning av snåriga buskar och annan sly kan vara motiverat. Vresrosen kan hållas i schack genom slåtter.

Udden för absolut inte växa igen (den nu trädbevuxna udden vid Lingvallen har varit  kal en gång).

På järnvägssidan av CG-vägen röjdes det för något år sedan av kommunen. Där finns en del sly, men framför allt finns där ett rikt fågelliv med bl a näktergal.  Där växer också vitsippor och mycket hallon. Stor försiktighet med röjning och trädfällning men området måste hållas i schack så att nuvarande fria yta längs vägen behålls för siktens skull. En grupp småbjörkar bör tas bort nu innan de blir för höga.

 

Frostiga anteckningar förda av Anna-Stina

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.