Styrelsemöte nr 9 2015-12-02

Styrelsemöte nr 9 Skeldervikens Byalag 2015-12-02  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Jonna Karlsson och Malin Larsson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen beslutade att få till ett samarbete med LillKyrkis i samband med julmarknaden. Detta skedde med ett pyssel i församlingshemmet. Aktiviteten föll väl ut och det kom besökare hela tiden, pysselmaterialet sponsrades till viss del av byalaget.

Byastugan:

Inget nytt

Grannsamverkan:

AnnSofie Persson ska övergå till annan tjänst. Fredrik Henriksson tar över, han kommer att rapportera till larmlistan. Några Grannsamverkans skyltar har blåst bort i Skälderviken, Sven Olof har fler för uppsättning.

Historiegruppen:

Gruppen har avslutning imorgon med en lunch på restaurangskolan på Valhall Park.

Natur-och miljögruppen:

Gruppen har haft ett möte och protokollet från detta möte bifogas som bilaga 1. Gruppen har även haft ett möte med Per Nordahl på Sven Jons Udde mån den 26/11 och tittade då på vad som behöver rensas på udden se bilaga 2. AnnaStina mailar ut nytt mötes datum till alla gällande Sven Jons Udde, så att de som vill kan närvara och tycka till.

Pomonagruppen:

Pomonagruppen har haft ett möte, protokoll bifogas se bilaga 3a och 3b.

Seniorgruppen:

Förslag finns att skaffa en cykelpump till torget, Rolf kollar upp detta med kommunen.

Strand-och Bryggruppen:

Stormen Gorm förorsakade inte så stora skador på bryggan, 14 flak lossnade men dessa är upplockade och hela, lite åverkan på räcket men annars inte mycket skador.
Trafikgruppen:
Busshållplatsen vid den nya Pågatågsstationen kommer att bli en tillfällig lösning, den permanenta platsen kommer att beslutas till hösten 2016 då framtida busslinjer bestäms. Byalagets skrivelse gällande väg 1710 är mottagen av Trafikverket. Se bilaga 4

Övriga frågor:

Hamnposten – Det finns utrymme för fler bidrag om det finns fler som vill skriva något. 31/12 är sista datum för inlägg.

Bullerkrav vid järnvägen – Trafikverket har överklagat till Länsstyrelsen om Miljönämndens krav. Kommunen har 2014 förelagt Trafikverket att vidta åtgärder gällande de bullerkrav som gäller vid järnvägen. Maxbuller på 70 decibel utomhus gäller. Kontakt tas med Länsstyrelsen för att få mer information gällande detta.

Knutsfest – datum blir antingen den 10/1 eller den 17/1, Toiny tar kontakt med Rebbelstam om vilket datum som passar henne bäst.

Mötestider under våren 2016: 13/1,10/2,9/3,13/4 och 18/5

Årsmöte den 17/2

Årets sista styrelsemöte den 16/12 2015 avslutas med en traditionell jullandgång, Toiny ordnar förtäring och alla tar med bestick, glas o dricka själv. Besked om närvaro senast 11/12 till Toiny.

Nästa möte den 2015-12-16

Vid protokollet                      Justeras

Karin Dacke Thall                                        Toiny Böös

 

Bilaga 1

Möte med Natur- och miljögruppen i Skädervikens Byalag den 24/11 2015

Närvarande: Torgny Bergström, Anna-Stina Arnrup, Tore Rosengren, Per Nordahl och Kristin Johansson

1.    Gruppen träffas framförallt då det kommit önskemål från bl.a Per Nordahl om att det skulle kunna röjas och göras ännu lite trevligare på Sven Jons Udde och i naturområdet öster om Sven Jons Udde, på andra sidan järnvägen (mellan järnvägen och vinkelvägen). Som exempel skulle det återigen behövas röjas i en del buskage som vuxit sig stora, några träd tas ner, flytta på soptunnorna på udden och fler grillplatser. Vi beslutar att träffas på torsdag den 26/11 på Sven Jons Udde. Kristin tar med en flygbild över området att skissa på. Torgny bjuder in ordf. i Bryggruppen Bengt Thomas Strandqvist. Mer detaljerat hur vi vill förbättra området kommer som bilaga till detta protokoll.

2.    Torgny påpekar att buskaget mellan gamla smedjan och Tores bod också behöver klippas ner igen.

3.    Tore åtar sig att fortsätta att hålla i ordning genom röjning och klippning vid grillplatsen längst norra piren samt fortsätter klipper gräset för att hålla borta vresrosen i gamla hamnen.

4.    Per tar upp om det finns möjlighet att försöka få Konsortiet att röja i Valhallsskogen samt åter igen ha särskilda stigar där man inte får rida. Torgny informerar om att det just nu är en process mellan Konsortiet och Kommunen, så vi får avvakta med denna önskan.

5.    Kristin tar upp om området mellan stora skolan/träningsplanen och de nya bostäderna längs Fäladsvägen som fortfarande är skräpig. Kommunen röjer inte, omkullfallna träd ligger huller om buller. Folk i allmänhet tycker det ser illa ut och området används som ”allmän kompost” där även allt möjligt skräp slängs. Vi har för något år sedan tagit upp det i Hamnposten men det verkar inte nått fram till de som slänger skräp där. Området används troligen mer nu när där är en belyst och asfalterad GC-väg. Kanske kan detta hjälpa. Kristin kontaktar kommunen och ber dem röja.

6.    Gruppen skulle fortfarande må bra av lite fler aktiva. Kristin slutar som ordförande efter årsmötet. Alla försöker få in någon mer som vill delta

7.    Mötet avslutas

Vid Tangentbordet, Kristin

 

Bilaga 2

Hej!

Jag har tyvärr inte möjlighet att skriva ihop detta som ett komplett dokument, utan här enbart en sammanställning av det som diskuterades under förmiddagen tillsammans med några förslag på textrader.

Först en liten brasklapp så att vi inte missuppfattar varandra – min/vår arbetsinsats är avhängig att Byalagets uppfattning om vad som bör göras motsvarar det som framkom vid förmiddagens diskussion.

 

Förslag för området vid Sven Jons Udde

Att byalaget i en ambition att försköna och förstärka områdets karaktär erbjuder kommunen att se över växtligheten inom område A på bifogat ”Flygfoto”, för att inom detta ta bort ca 80 % av befintligt buskage och ca 40-50 % av befintliga träd (i detta behålla de träd som hindrar stranderosionen och de som bäst passar in i miljön)

Att Byalaget av samma anledningar för område B erbjuder sig att ta bort allt buskage upp till 7 -8 meter från stigen, spara buskaget närmast järnvägen (fågel hänsyn), ta bort samtliga förvuxna träd och på samma sätt som för område A behålla de träd som bäst passar in i miljön.

I samma ambition att öppna upp, försköna och förstärka områdets karaktär bör Byalaget samtidigt anhålla om att kommunen (eller Byalaget själv?) utför följande åtgärder (se bifogat foto ”Vy från tunneln”)

·         Tar bort det permanenta höga bordet (till höger om soptunnan på fotot)

·         Flyttar soptunnan från sin nuvarande plats och iordningsställer en uppställningsplats för 2 soptunnor mellan cykelstigen och järnvägen (vid 1 på flygfotot)

·         Byter ut den rostiga stolpen med ”hundförbud” mot en kortare, så att skylten kommer ned på ca 1 meters höjd.

·         Tar bort grillplatsen från sin nuvarande plats och ersätter denna med en till två nya grillplatser 30-talet meter åt sydväst (vid 2 på flygfotot). Idè på utformning –se bilagt foto ”grillplats Sibirien” där själva grillröret är ca 3 dm högt och bänkarna som omger grillplatsen tar upp en yta om ca 4×4 meter.

·         Ber om att flytta platsen för majbålet till gropen 30-talet meter åt sydost från nuvarande plats (vid 3 på flygfotot). Detta för att få bra plats för grillplatserna och för att slippa ha resterna av majbålet så synligt och så nära badet.

 

 

Idé till inledningstext till kommunen:

Efter färdigställandet av bryggan på Sven Jons Udde har bryggan med tillhörande äng blivit än mer attraktivt och framförallt under sommardagar kommer ett stort antal besökare som trivs i denna speciella miljö. Från Skäldervikens Byalags sida är vi angelägna om att, som ett komplement och alternativ till övriga strandområden inom kommunen, bevara och förstärka den genuint enkla miljö som idag präglar området. Med denna skrivelse erbjuder vi kommunen att….

Mvh

Per Nordahl

Bilaga 3a

Protokollsanteckningar förda vid möte med Pomonagruppen

Skeldervikens byalag, tisdagen 17 november 2015 kl 19 – 21, hos Leif Svensson, Pomonavägen 8

 

Närvarande: Toiny Böös, Karin Dacke Thall, Lennart Eriksson, Mats Holm, Arne Persson, Kjell Sunesson, Leif Svensson samt Tore Bernstrup.
§ 1    Välkomna

Leif Svensson hälsar oss välkomna till sitt hem och beklagar att han nödgades lämna återbud till mötet i våras.

 

§ 2    Trafikgruppens skrivelse

Toiny relaterar trafikgruppens skrivelse till kommunen angående trafiksäkerhetsfrågor på sträckan Valhallsvägen – Valhall Park – Barkåkra station.

Diskussion i gruppen utmynnar i ett förslag att 506:ans busshållplats Valhallsvägen, i riktning mot stan, flyttas nordvästut till före korsningen med Valhallsvägen. Härigenom skulle bussåkande skolelever från Skälderviken på väg till Kungsgårdsskolan kunna gå på den befintliga trottoaren och slippa korsa Valhallsvägen.

 

§ 3    Pomonabron

Bron över Kägleån/Lillån är i dåligt skick och borde snarast ersättas med en ny. I nuvarande skick utgör den en olycksfallsrisk för inte minst de skolelever från Pomona som skall cykla till o från Errarps skola.

Tidigare besked från kommunens tekniska förvaltning har gått ut på att bron skulle ersättas detta år, bl a för att den är för smal för att kunna snöröjas maskinellt. Detta tycks numera ha prioriterats ner på obestämd tid. Under tiden har brons bristande underhåll blivit alltmer påtagligt.

 

§ 4    Staket utmed ån

Staketet på Pomona-sidan utmed ån har diskuterats i Barn- och ungdomsgruppen. Detta är i dåligt skick och bör repareras om det skall ha avsedd funktion att skydda barnen från att ta sig ner till ån. Staketet står på parkmark och är kommunens ansvar. Påminnelser om såväl staketets som om Pomonabrons dåliga skick bör således riktas till Ängelholms kommun.

 

§ 5    Pomonaområdets förhistoria

Toiny har intervjuat Bitten Åkerman bl a angående Hammarlunds gård och Errarps by. Denna by bildades i mitten av 1800-talet och bestod av fem gårdar. Dagens Pomonaområde utgjorde då åkermark. I början på 1900-talet anlades här en tobaksodling, som på 1930-talet ersattes av den fruktodling som sedermera fick ge plats för och namn åt dagens villaområde. Tyvärr tycks det inte finnas mycket till bildmaterial från dessa perioder i områdets historia.

 

Lennart har varit i kontakt med Jörgen Bengtsson, som är väl insatt i traktens tidigare historia. Av detta samtal och Lennarts forskningar har framkommit, att den medeltida vägen från Skåne norrut mot Halland torde ha lett från Ryna bro vid Luntertun utmed nuvarande Ådalsvägen, snett upp över dagens Pomona mot en numera riven bro över Rössjöholmsån, strax uppströms sammanflödet med Kägleån. Några spår av vägen norrut, över dagens flygfält, upp mot Ulriksfält tycks ej synas i terrängen.

Lennart erinrar om att Johan Brink den 18 januari kl 19 kommer att hålla föredrag om Ängelholm/Luntertun före 1516.

Lennart skall bearbeta sina anteckningar för att kunna bli till ett inslag i Hamnposten.

 

§ 6    Tack för idag

Kvällens värd och inte minst hans hustru Gunn tackas för gästfrihet, kaffe och rikligt med goda bakverk.

Nästa träff med gruppen blir hos Toiny framåt våren.

 

Antecknat av

 

Tore Bernstrup

 

 

 

 

Bilaga 3 b

Ängelholms Kommun

ÄNGELHOLM

 

Skelderviken 2015-11-30

 

Bristande underhåll av Pomonabron och av staket utmed ån.

Pomona-området avgränsas i väster mot Valhallsskogen av Lillån/Kägleån, vilket innebär risker för områdets barn och skolungdomar. När området var nybyggt i början på 1970-talet byggdes en gång- och cykelbro för att bl a skolbarnen skulle kunna ta sig säkert till Errarps skola genom Valhallsskogen. Vidare sattes upp ett nytt staket utmed bollplanen och pulka-backen mot ån. Dessa båda åtgärder har numera sedan länge passerat sitt bästföre-datum.

Bron över ån är i dåligt skick och borde snarast ersättas med en ny. I nuvarande skick utgör den en olycksfallsrisk för inte minst de skolelever från Pomona som skall cykla till o från Errarps skola.

Tidigare besked från kommunens tekniska förvaltning har gått ut på att bron skulle ersättas detta år med en ny och bredare, bl a för att den är för smal för att kunna snöröjas maskinellt. Detta tycks numera ha prioriterats ner på obestämd tid. Under tiden har brons bristande underhåll blivit alltmer påtagligt.

Staketet utmed ån är i mycket dåligt skick och bör repareras eller snarare ersättas, om det skall ha avsedd funktion att hindra barn från att i ett obevakat ögonblick ta sig ner till ån.

Pomonaområdet undergår för närvarande en välgörande föryngring genom att unga barnfamiljer flyttar in. Detta innebär att stora krav på barnens säkerhet måste ställas.  Skeldervikens byalag vill fästa kommunens uppmärksamhet på ovannämnda uppenbara brister och riskfaktorer i Pomona-barnens närmiljö.

Med vänlig hälsning,

Tore Bernstrup

Pomonagruppen i Skeldervikens Byalag

Toiny Böös,  Ordf. Skeldervikens Byalag

 

 

Bilaga 4

 

Hej!

 

Tack för dina synpunkter.

 

Cykelvägarna på de statliga vägarna i Skåne planeras gemensamt av Trafikverket, Region Skåne och de skånska kommunerna. De cykelvägar vi planerar att bygga finns i Region Skånes cykelvägsplan. I planen för 2014 – 2025 finns en cykelväg på väg 1710, mellan Östra Kvarn och Pomonavägen. Såsom det är planerat nu ska denna cykelväg byggas år 2020, men detta kan komma att ändras. Jag kommer ta med mig ditt önskemål i de fortsatta diskussionerna om Skånes cykelvägar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Ekström

Åtgärdsplanerare

 

johan.ekstrom@trafikverket.se

Mobil: 070 – 724 65 51

Direkt: 010-124 43 38

 

Trafikverket

Box 366

201 23 MALMÖ

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.