Styrelsemöte nr 8 2015-11-04

Styrelsemöte nr 8 2015-11-04

Styrelsemöte nr 8 Skeldervikens Byalag 2015-11-04  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Mats Holm, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug ,Kjell-Erik Olsson, Arne Persson och Malin Larsson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Gruppen haft möte den 21 oktober.  Se bilaga 1

Byastugan:

Torgny har monterat mikrovågsugn i stugan.

Grannsamverkan:

Polisrapporter ca tiotal inbrott i b la Munka Ljungby, 1 incident på Stationsvägen där man blivit av med en skulptur och incidenter på Lövvägen med bilar som belyst hus. Annars lugnt i byn.

Historiegruppen:

Gruppen har varit på besök på KVS-museet där gruppdeltagarna fått en föreläsning och tittat på en utställning. Bilaga 2

Ev. kommer Byalaget att göra ett besök där till våren.

Natur-och miljögruppen:

Gruppen skickat påminnelser till kommunen om sina skrivelser gällande träden i Kägleån. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att röja i Kägleån, inte aktuellt att göra detta enligt Kommunen. Påminnelser även för sandskyddet vid piren som strök med under stormen.

Erika Lennartsson på kommunen undrat om det är byalagets bänkar och bord vid Hunnabadet, så är inte fallet. Däremot önskemål från Byalaget om bänkar och bord till Svens Jons Udde.

I samband med slåtter på ängen bjuds Per Nordahl in för att prata mer natur och ev. mer slåtter på andra ställen.

Det är någon som röjer nedanför kursgården på Lingvallen. Vem gör det? Kommunen eller Trafikverket?? Allt ris och sly läggs på hög där. Anna Stina kollar upp detta.`

Kristin lämnar styrelsen till årsmötet, pga tidsbrist.

Pomonagruppen:

Inget att meddela. Möte den 17/11.

Seniorgruppen:

Gruppen har formulerat en skrivelse gällande Dalvägen. Tekniska kontoret har varit och inspekterat, bestämt sig för att asfaltera denna vägstump innan nästa badsäsong.

Asfalteringen blev utförd den 4/11.

Strand-och Bryggruppen:

Gruppen träffas på måndag för att ta bort stegen och bänkarna. Även vända en skylt som det varit åverkan på.

6 par pålar är förstärkt efter garanti besiktningen, de pålar som är mest utsatta.

Trafikgruppen:

Gruppen författat en skrivelse till Trafikverket gällande trafiksituationen på väg 1710 för att påtala riskerna på denna väg. Se bilaga 3.

Övriga frågor:

 1. Rolf skriver till Maria Birgander och Hanzen och tackar för blommorna på torget, önskar också att få lite lägre blommor till nästa år.
 2. Julbasaren den 28/11-15
 3. Julgran/trädbelysning: Torgny, Thomas och Toiny ordnar gran med belysning. Ny belysning måste inköpas. Dock ingen belysning i träden.Vid förra årsmötet efterlyste vi fler som ville hjälpa till med granen, Toiny kontaktar dem som var villiga. Toiny talar också med Håkan, Hasse Nilsson Transport, ombidrag till granköpet.
 4. Hamnposten: Behövs mer artiklar, Toiny skriver backspegeln. Senast inlämning den 31/12
 5. Årsmötet: Tema till denna kväll ej klart än, verksamhetsberättelserna från varje grupp inlämnas senast den 15/1.
 6. Inbjudan från Föreningshamnen att Byalaget kan närvara vid något av deras möte
 7. Anslagstavlan vid Källan: den som sätter upp något tar ner det själv. Vill man ha hjälp med att sätta upp något där så hjälper Thomas till med detta.
 8. Utvärderingen av Gamla Hamnens Dag görs i januari.

Ordförande avslutade mötet.

Nästa möte den 2/12-15

Vid protokollet                       Justeras

Karin Dacke Thall                                        Toiny Böös

Bilaga 1

Möte med Barn och Ungdomsgruppen, Skeldervikens byalag 21/10-15

Deltagare: Jonna Karlsson, Linda Åkerstedt och Malin Larsson

Punkter vi diskuterade:

 • Vi pratade om vad vi vill få med i Barn och Ungdomsgruppens text till nästa nummer av Hamnposten, även en bild kommer att knytas till texten. När texten är klar lämnar Jonna den till Torgny.
 • Diskussion om hur gruppen kan nå ut till fler intresserade föräldrar, hur syns och hörs vi?
 • Facebook fungerar fint men hur gör vi inläggen synliga och intressanta?
 • Skall vi deltaga på årets julbasar? Det hade varit trevligt att göra något för barnen denna em. Vi pratade om att barnen kan få rita, skriva var sin julhälsning på något material som sedan kan hängas på Källan eller Församlingshemmet om vi får lov.
 • Den lovande grillen till Valhallsparken har anlänt, även ett fint möblemang att sitta vid. Fritt fram att använda till många trevliga utflykter till vintern.

 

Vid pennan Malin Larsson

Bilaga 2

Protokoll från Historiegruppens möte den 10 september 2015

Närvarande 7 personer

Genomgång av höstens mötestider.

Redogörelse från sommarens händelser och bildvisning.

Samtal och åsikter om ”Gamla Hamnens Dag”.

Tälten längre bort från cykelvägen, mer sill, glassutdelningen flyttas ut på ängen, kaffeserveringen i tält.

Vid protokollet

Ingalill Charlesson

 

 

Bilaga 3

Till Trafikverket

Box 543

291 25 Kristianstad

 

 

Förslag på nödvändiga åtgärder längs väg 1710 sträckan Valhall Park –  Barkåkra station – Barkåkra kyrka, för att minska risken för allvarliga olyckor mellan bilar, cyklister och gående.

 

 

Snart kommer stationen i Barkåkra att öppnas, vilket medför att antalet trafikrörelser  blir flera på denna vägsträcka och olycksrisken ökar. Vi har haft flera tillbud och   kyrkorådet i Barkåkra, Valhall College m.fl har tidigare påtalat detta.

 

Det behövs snarast en GC-väg från Valhall-Park och från stationen i Barkåkra till Barkåkra kyrka.

Denna vägsträcka har mycket stor trafikbelastning främst morgon och em/kväll. Det finns ingen vägren och det är förenat med stor risk att vistas vid vägkanten både som gående och cyklist. Med tanke på att redan nu vistas både skolbarn och vuxna längs denna väg för att komma vidare till buss eller cykelstig, bör en GC-väg snarast anläggas på minst en sida av väg 1710. Trafikbelastningen är mycket stor nu och bilarna överskrider ofta den tillåtna hastigheten.

 

När stationen i Barkåkra öppnar inom kort, kommer riskerna att öka på denna vägsträcka, eftersom av- och påfart till ”stationsvägen ” kommer att vara  i svängen vid ”trädgårdsmästeriet”.  Olycksrisken kommer att vara större under den mörka årstiden som ligger framför oss och därför bör hastigheten på hela vägsträcka från Barkåkra kyrka till Pomona omedelbart sänks till 50 km/h.

 

 

Skälderviken 2015-11-04

 

Trafikgruppen i Skäldervikens byalag

 

 

____________________________

Kjell-Erik Olsson

Centralvägen 25

262 61 Ängelholm

0701 499 800

ke.c.olsson@gmail.com

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.