Styrelsemöte nr 7 2015-10-07

 

Styrelsemöte nr 7 i Skeldervikens Byalag 2015-10-07 i Byastugan. Fyra bilagor.

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Mats Holm, Tore Bernstrup, Kent Johansson, Kjell-Erik Olsson, Karin Olsson, Lars Stavehaug, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn-och ungdomsgruppen. Gruppen hade ingen närvarande och inget att meddela.

Byastugugruppen. Intet att meddela.

Grannsamverkan. Alternativ med larmlistan på facebook diskuterades men beslöts att behålla larmlistan som den är i dag.

Historiegruppen kommer att träffas på KVS-museet i morgon, 8 oktober..

Natur- och miljögruppen. Angående borttagande av nerfallna trädstammar i Kägleån så meddelar länsstyrelsen att det krävs tillstånd och att sådant ej sökts.

Pomonagruppen planerar möte till november.

Seniorgruppen. När det gäller seniorbostäder i Skälderviken så finns inget nytt att meddela. Gruppen kommer att medverka i tisdagscaféet i januari med föredrag om Norra ishavet och i februari om släktforskning. Minnesanteckningar från senaste gruppmötet se Bilaga 1a.
Dalvägen mellan Vinkelvägen och Lägervägen är i bedrövligt skick, skrivelse kommer att skickas till kommunen. Bilaga 1b.

Strand och Brygga. Trappan togs upp 17 september, Garantiåtgärderna är ännu inte utförda, entreprenören bedyrar att det inte är avglömt och skall utföras under oktober månad. Önskemål om att köpa namnplankor inkommer fortfarande. Stegen och bänkarna får vara kvar ännu en tid.

Trafikgruppen. Gruppen har haft möte 29 september. Bilaga 2. Därefter har Kent och Kjell-Erik gjort en grundlig inspektion, dokumenterad med fotografier, av nya gång- och cykelvägar, utbyggnaden av Pågatågsstation Barkåkra och vägarna i anslutning till denna, farliga trafiksituationer vid busshållplats Telekiosken och på väg 1710 vid Valhall Park. Karin kompletterade detta med redogörelse av Barkåkra församlings yttrande övre förslag till översiktsplan2035 avseende trafiksituationen på väg 1710 mellan Barkåkra kyrka och avfarten mot Skälderviken. Beslöts att trafikgruppen avfattar en skrivelse till trafikverket med krav på förbättring av säkerheten på vägsträckan.

Övriga frågor.

  1. Bron över Lillån. Beslöts att insända skrivelse till kommunen att ändra namnet ”Käglebron” till ”Luntertunbron”. Bilaga 3.
  2. Julbasar. Samordningsmöte har hållits med Byalaget, Scouterna, Källan och SIF. Datum för basaren bestämdes till 28 november kl 13-15.
  3. Hamnposten. Beslöts att den ges ut mellan trettondagen och Knut. Alla, och främst, Trafikgruppen och Barn- och ungdomsgruppen uppmanas att inkomma med artiklar.
  4. 4. SIF:s nyetablerade loppis i gamla biblioteket behöver funktionärer. Hugade uppmanas att kontakta Kajsa Wedberg.
  5. Bridgekurs. Thomas Eklund har frågat om hur styrelsen ställer sig till bridgekurs/spel under byalagets paraply. Styrelsen är positiv och uppmanar Thomas att jobba vidare på detta.
  6. Bullerskrivelse. Byalaget skrev för ett år sedan till kommunen angående tågbullret. Något svar har inte erhållits så vi sänder nu en påminnelse om sakinnehållet och att vi inte skulle tycka illa vara om vi fick ett svar. Bilaga 4.

Nästa styrelsemöte 4 november kl 1830 i Byastugan.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet     Justeras

Lars Flodmark      Toiny Böös

 

Bilaga 1a

Minnesanteckningar förda vid Skeldervikens Byalags seniorgrupps sammanträde den 5/10 2015. Närvarande: Rolf Malmström, Lars Stavehaug, Toiny Böös, Thomas Brorsson.

  1. Sewring har inte meddelat några förändringar i beträffande äldreboendet.
  2. Cafè Tisdag. Beslöt att Thomas Brorsson ska ansvara för en programpunkt under jan-feb och Lars Stavehaug för en under mars-apr. Kontakt tas med Titti Ertsborn.
  3. Skrivelse utformades till Tekniska kontoret angående asfaltering av GC-väg i Dalvägens förlängning. Rolf Malmström

 

Bilaga 1b

Tekniska kontoret Skälderviken 5/10 2015

Badbryggan på Sven Jons udde i Skälderviken har blivit en veritabel succè. Det har medfört en strid ström av gående och cyklister på Dalvägens förlängning mellan Vinkelvägen och Lägervägen. Underlaget på denna branta GC-väg är grus och rundade småstenar. Detta medför att det är omöjligt att ta sig fram med rullator, nästan omöjligt med barnvagn och det innebär fallrisk för personer som inte har fullgod balans. Alternativet är att gå Clara Lid vilket innebär en omväg på drygt 700 t o r, vilket kan vara oöverstigligt för vissa. Med anledning av ovanstående, och som Byalaget tidigare påpekat, hemställer vi att kommunen asfalterar denna GC-väg helst före badsäsongen 2016.

Skeldervikens Byalags seniorgrupp
Rolf Malmström, gruppledare
Centralvägen 20
26261 Ängelholm Tel: 0431-21362

 

Bilaga 2

Gruppmöte Trafik o Kommunikation 2015-09-29 Trafikgruppen har haft ett möte med anledning av pågående och kommande vägarbete inom området.

Vi träffades hos Kent och beslutade att medelst cykel informera oss om läget i Skälderviken avseende GC-vägar. 1 Gc-väg Från Errarpskolan till parkeringen vid Lingvallen är asfalterad och försedd med belysning, en avstickare till Fäladsvägen är också klar och belyst. 2 Den nya pågatågstationen Barkåkra är långt gången och gångbrons fästen och hisschakt på båda sidor är i det närmaste klart. Markarbeten för ny parkeringsplats pågår för fullt och skall vara klara i tid för invigningen. En positiv information var att det blir en ny tillfartsväg på östra sidan om spåret. Denna borde kunna användas som gångväg för kommande från Skälderviken via väg bakom Lingvallen. 3. Kjell-Erik har efter mötet tagit en ny cykelrunda och fotat delar av sträckan.

Kjell-Erik o Kent

 

Bilaga 3

Käglebron.

Skäldervikens Byalag har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade av medlemmar, och andra som reagerat negativt på namnet Käglebron.

Äldre Skelderviks- och Luntertunbor anser att ån som rinner under bron och ut i Rönneå är Rössjöholmsån. Kägleån rinner ut i Rössjöholmsån ganska lång norrut från bron och skall, enligt vårt förmenande, inte ge namn åt bron.

För att få fler kopplingar till Luntertun och Ängelholms ursprung, tycker vi att ett bättre namn är LUNTERTUNBRON.

Vi ber er därför att byta namn på bron som går över Rössjöholmsån till Luntertunbron.

 

Bilaga 4a

Ängelholms Kommun Miljönämnden
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2014-11-10

Hej!

Styrelsen i Skeldervikens Byalag diskuterade, vid ordinarie styrelsemöte den 5 november 2014, artikeln i NST om ”Nya bullerkrav på tågtrafiken”. ( Maria Berkmo, NST i september 2014) Trafikverket försöker nu tydligen komma ifrån sina åtagande ang. bullerkraven. Vi är av den uppfattningen att de löften som gavs från Ängelholms kommun och från Trafikverket om bullergränser mm, då man beslutade om dubbelspår genom Skälderviken, gäller och ska innehållas både inom och utomhus. Vi är oroliga för att de ansvariga inom Kommunen skall ”tumma” på reglerna och tillåta högre värden. Eftersom, enligt artikeln, det är godstågen som orsakar de största problemen kan man ju tänka sig att dessa inte skall köras genom Skälderviken. Detta skulle avsevärt minska problemen utan att nya bullerskärmar behövs. Vår förhoppning är att svaret från Er skall lugna oss och att ni inte låter ev. överklaganden fråntrafikverket rubba Er.

Med vänlig Hälsning för styrelsen i Skeldervikens Byalag
Toiny Böös Ordf.

 

Bilaga 4b

Ängelholms Kommun
262 80 Ängelholm

Styrelsen i Skeldervikens Byalag skickade 2014-11-10, bifogad skrivelse, adresserad Miljönämnden i Ängelholm. Efter snart ett år har vi inte fått något svar på denna, för oss, så angelägna fråga. Vi är oroliga över att Trafikverket tydligen försöker komma ifrån sina åtagande angående bullerkraven. Vi skulle vara tacksamma för ett svar från Er.

Med Vänlig Hälsning för styrelsen i Skeldervikens Byalag
Toiny Böös Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.