Styrelsemöte nr 6 2015-09-09

Styrelsemöte nr 6  Skeldervikens Byalag 2015-09-09  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Kent Johansson, Karin Dacke Thall, Tore Bernstrup, Kristin Johansson, Jonna Karlsson, Malin Larsson, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug och Kjell-Erik Olsson

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.
Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen
Gruppen hade ett möte v. 36, bifogar minnesanteckningar bilaga 1
Byastugan:
Gruppen har haft en arbetsdag och gjort snyggt utanför Byastugan, lampor har satts upp inomhus.

 

Grannsamverkan:

Inte mycket att meddela, har varit en båtstöld på land men den har kommit tillrätta. Närpolisen har meddelat att det varit en lugn sommar i Ängelholm. Inbrottsförsök på Vassvägen förra veckan.
Historiegruppen:
Gruppen har möte i morgon torsdag 10/9.
Natur-och miljögruppen:

Det har varit slåtter, fungerade bra trots lite folk som räfsade.

Kommunen har också varit där och tagit bort lite högt gräs, så att platsen blev mer öppen.

Kommer att finnas en ny grill till nästa år med nedsänkt galler så att gallret ej sticker ut.

Rolf har vattnat blommor på torget, blommorna har dock blivit något höga och tilltufsade.

Pomonagruppen:
Inget att meddela.

Seniorgruppen:
Inget nytt när det gäller seniorboendet.
Beslöt i våras att ligga lågt med föredragen på församlingshemmet pga för lågt deltagarantal.
Satsar på nytt till våren -16.

Första onsdagen i varje månad har Kultursällskapet föreläsningar på Biblioteket. Det vore bra om byalagets styrelsemöten inte var samtidigt, så vi föreslår att vi har det den andra onsdagen i månaden till nästa termin.

Strand-och Bryggruppen:
10 nya namn på bryggan, det finns fler plankor kvar.
Garantirep. är ej utförd ännu, en bänk har blivit sönderslagen ev inköp av ny till våren.
Trappan ska snart tas upp men datum ej bestämt.
3 stora träd ligger mellan Hunnabadet och bryggan, gruppen tar kontakt med kommunen (Hanna) gällande detta.
Sparbanksstiftelsen har pengar att söka om det finns behov.

Trafikgruppen:

Vägarna vid Lingvallen, Bjärevägen – Lingvägen ska byggas ut med cykelväg, lägga om VA hela vägen
Gång och cykelvägen vid Fäladsvägen klar snart, även asfalterad, det kommer att bli belysning fram till Lingvallen.
Det kommer att hända mer runt detta område, allt ej klart än.

Övriga frågor:

Underrättelse om bygglovsbeslut för utbyggnad av Lingvallen har kommit från Bygglovsenheten, Ängelholms Kommun. Byalaget har i en skrivelse påtalat nödvändigheten av en ny väg mellan väg 1710 och Lingvallen. Vi nöjer oss med detta tillsvidare.

Förslag till en Skrivelse till kommunstyrelsen gällande namnändring av Käglebron, bordläggs till nästa möte.

Deklarationsbefrielse för Byalaget har meddelats av Skattemyndigheten.

Kulturforum den 1/9, Torgny och Toiny representerade byalaget men annars inget nytt, diskussioner bl a om blanketter för bistånd och för bidrag till lokalhyra.

Mötet beslöt att hålla nästa årsmöte i ÄSSS:s samlingslokal, ingen hyresavgift, endast städning efteråt. Tid och datum bestämdes till Onsdagen den 17/2 2016 kl 19.00.

Andra övriga punkter tas vid nästa möte – utvärdering av Gamla hamnens dag och Julbasar.

Ordförande avslutade mötet.
Nästa möte den 7 Okt 18.30
Vid protokollet                                                                              Justeras

Karin Dacke Thall                                                                           Toiny Böös

 

Bilaga 1

Minnesanteckningar BoU-träff onsdagen den 2 sep

 

Vi välkomnade Christine Pape Nelson som numera kommer att vara med i BoU-gruppen.

Utvärdering Ga hamnens dag.

Vi upplevde att det var en härlig och kul dag för alla som var där. Barnens tipsrunda var populär och fick beröm för att den var lagom i svårighetsgrad.

Saker vi skulle vilja göra till nästa år:

Vi saknade ledare vid kajakerna. Fler som fångade upp passerande och absolut fler i vattnet.

Vi pratade om att evenemanget kunde breddas lite så att det blir mer naturligt att dra sig mot/från hunnabadet. Ev. Kunde scouterna varit på mer än ett ställe.

Vuxna tipsrundan var i svåraste laget enligt besökarna, det kan vi ta med oss till nästa år.

Vi vill se över priserna till tipsrundan. Priset bör vara något annat än det besökarna precis bjudits på.

Vi som hjälper till på Ga hamnens dag kunde bära en logga i form av brosch med namn och tillhörande grupp. Eller en t-shirt kanske?

Mer reklam om dagen, tidigare och precis dagarna innan!

Diskussioner i byn är igång gällande föreningslivets medverkan. Tex. SIF, gymnaster, badminton mfl. Kanske kunde vi ha en femkamp på hunnabadet för att även locka dit våra ungdomar.

Vi ser framemot att få göra detta event till en årlig tradition.

 

Förberedelse inför parkträff med Hanna Hansen fredagen den 4 sep

Frågor och tankar till Hanna,

Skulle vara bra om Kommunen meddelar att parken håller på att förändras/utvecklas så att besökare vet att saker är på gång att hända. Tex en skylt där det står: Nu tänker vi renovera! så sprider sig inte onödig oro att parker ska försvinna.

 

Staketet vid bandyplanen på Pomona är borta, varför?

 

Torget i Skälderviken, sak det vara så öppet ut mot Valhallsvägen?

 

Vad kan vi/kommunen göra för barn i ålder 8+?

 

Valhallsparken, vi önskar fler sittplatser, grillplats (tullakrok inspirerar).

 

Få bebisgungor i alla parker.

 

Parken vid tennisvägen, kommer staketet som togs bort att ersättas?

Skulle vi kunna få en större sandlåda?

 

Varför har vi inte längre staket runt gungor?

 

Kan kommunen göra något åt Lokorna vid Kägleån?

 

Mötet med Hanna var trevligt och glädjande leder det till förändring i parkerna. Först lite osäkert dock, parken vid Astrakan-torget hänger löst. Ev kommer den läggas ner 2018, men frågan har gått tillbaka till politikerna och än finns det hopp! Staket runt gungor är inte längre ett måste och anledning till att dom är borta är dåligt skick. Inga planer på att sätta dit nytt i dagsläget. Staket runt bandyplanen på Pomona  togs bort av samma anledning och de hade inga planer på att sätta upp nytt förens vi berättade att det inte längre användes, hon lovade att se över det och förhoppningsvis sätta upp ett nytt. Lokorna växer sig stora vid Kägleån, det skulle Hanna kolla upp och se vad hon kunde göra åt det till nästa säsong. I parken på tennisvägen önskade vi buskar istället för staket och en större sandlåda och vi pratade även om en hinderbana i naturmiljö. I Valhallsparken bestämdes det att vi skulle få fler buskar som ska dölja den stora vägen  (inga lockande tomma gap mellan buskarna). Vi får fler sittplatser med en anslutande grillplats. Förhoppningsvis fler gungor (gärna bebisgungor). Detta skulle ske nu!!!! Till nästa år lovades även att vi skulle få ett gäng hängmattor mellan träden (härligt för ALLA åldrar!) Vi pratade mkt om våra äldre barn i byn och Hanna tyckte det var konstigt att kommunen inte erbjöd ngt för dessa barn. Vi pratade om Lövängsparken och dess framtid. Hanna kommer att hålla kontakt med oss i vidare utveckling av våra lekparker.
Det var i stort det vi i BoU pratade om, på mötet och med Hanna i parken.

 

Minnesanteckningar:

Den 27 april träffades BoU gruppen för att slutföra tipsrundan för barn till GA: hamnens dag. Vi valde ut 13 frågor och 3 integrerade aktiviteter.
Pris till dom som får alla rätt? Skulle det vara möjligt att ge en ”glassbiljett”. Tex att just denna dag få hämta ut en valfri glasstrut/pinne på Källan (sponsor?).

Vi pratade om förberedelser inför dagen:
Att vi behöver planlägga rundan, var frågor och aktiviteter skall vara.
Vem samlar in och rättar tipsrundan.
Priser
Rekvisita till aktiviteter
Pennor och stenciler (Var kan vi kopiera upp svarsformuläret och hur många behöver vi).

Vi kom fram till att en del beslut får tas efter nästa styrelsemöte den 27 maj. Då bokar vi in ett nytt tillfälle nere i GA: hamnen, ev vill säkert fler från övriga grupper vara med och bestämma var och hur tipsrundan skall snitslas.

Vi har valt att starta en ny grupp på Facebook för att nå ut med information, inbjudan till träffar och tips på aktiviteter som händer i byn. Vi kan lägga en länk på byalagets hemsida?

Efter mötet igår skrev jag ihop texten nedan som förslag att lägga ut på Facebook.

Hej alla Skälderviken o Pomonabor!
Vi är en skara föräldrar som via Skeldervikens byalag har startat en grupp med inriktning på familje, barn och ungdomsfrågor. Vi öppnar en facebooksida med syftet att kunna nå varandra och delge information som berör. Här kommer vi lägga in tips på aktiviteter och träffar i byn och ni kan även delge tips på roliga och intressanta saker som händer i vår närhet. Tänk på att tipsen i detta forum skall avse våra barn och ungdomar!

På Facebooksidan lägger vi även ut en blänkare om GA: Hamnens dag (texten som Torgny mejlade ut).

På mötet diskuterade vi parkerna i byn eftersom det nyligen stod en artikel i tidning vilka som skulle läggas ner och vilka som skulle få utvecklas vidare. Jonna mejlar Hanna på tekniska kontoret för att höra vidare om planerna. Har vi någon möjlighet att påverka?

Nästa träff bokas in efter att vi deltagit på styrelsemötet den 27 maj.

Vi ses!
Vänliga hälsningar
Jonna

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.