Årsmöte 2015

Årsmöte

Skeldervikens Byalag

 

Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-25 i matsalen, Errarps skola.

 

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med dopp. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta.

 

 1. Ordföranden hälsade ett 50-tal deltagare välkomna och öppnade mötet.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Årsmötets utlysande godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Toiny Böös.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Karin Dacke Thall.
 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes: Carin och Lars Hedèn
 7. Verksamhetsberättelsen och gruppernas redogörelse godkändes. (Bilaga 1), synpunkter som kom fram under gruppernas redogörelser: Eloge inkom till Strand och Bryggruppen för allt arbete med bryggan. Synpunkter på träd som fallit i Kägleån och en ev hundrastgård vid Lövängen, dessa synpunkter är framförda till kommunen.
 1. Ekonomirapporten och budget redovisades av kassören och godkändes. (Bilaga 2)
 2. Till valberedningen för kommande verksamhetsår
  omvaldes Carin Olsson och Åke Möller.
 3. Medlemsavgiften oförändrad för 2016, 75 kr.
 4. Ska det fortsättningsvis finnas julgran och belysning på torget? Detta är en tradition som funnits sen 1944. Mötets uppfattning är att gran ska finnas, ev en mindre gran och belysning i 4 träd. Gå ut med en anmodan i Hamnposten till sommaren att hjälp eftersökes till b la uppsättning av belysning julen 2015.
 5. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet
 1. Då ordinarie revisorer var förhindrade att närvara, läste kassören upp revisionsberättelsen som godkändes. (Bilaga 2b)
 2. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 3. Inga motioner hade lämnats till årsmötet.
 4. Styrelse för kommande verksamhetsår utsågs. (Bilaga 3) Tack till Mattias Thilfalk för det gångna året.
 5. Till revisorer för kommande verksamhetsår omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.

 

Vid protokollet

Karin Dacke Thall

 

Justeras                              Justeras                              Justeras

Toiny Böös                            Carin Hedèn                          Lars Hedèn

Bilaga 1
Skeldervikens Byalag

Verksamhetsberättelse för 2014

Byalaget har under året haft 513 betalande medlemsfamiljer, av dessa är 346 bosatta i Skälderviken, 126 på Pomona och 41 på annan ort.

Styrelsen har bestått av
Toiny Böös                            Ordförande
Kristin Johansson                   Vice ordförande
Mattias Thilfalk                      Sekreterare, Gruppledare i Barn o ungdomsgruppen
Torgny Bergström                  Kassör, vice gruppledare i Historiegruppen och Byastugs-
gruppen, redaktör Hamnposten
Thomas Brorsson                   Gruppledare i Byastugsgruppen
Karin Dacke Thall                  Vice gruppledare i Barn och ungdomsgruppen
Mats Holm                             Gruppledare i Grannsamverkansgruppen
Sven-Olof Hoffert                  Vice gruppledare i Grannsamverkansgruppen
Kerstin Paulsson                     Gruppledare i Historiegruppen
Kristin Johansson                   Gruppledare i Natur-och Miljöruppen
Anna-Stina Arnrup                  Vice gruppledare i Natur-och Miljögruppen
Tore Bernstrup Gruppledare i Pomonagruppen
Arne Persson                         Vice gruppledare i Pomonagruppen
Ulla Lind                               Gruppledare i Seniorgruppen
Rolf Malmström                     Vice gruppledare i Seniorgruppen
Bengt-Thomas Strandkvist     Gruppledare i Strand-och bryggruppen och
projektledare för Bryggrenoveringen
Lars Flodmark                       Vice Gruppledare i Strand- och Bryggruppen
Kent Johansson                      Gruppledare i Trafikgruppen
Kjell-Erik Olsson                    Vice gruppledare i Trafikgruppen

Årsmöte hölls den 26 februari i matsalen i Errarps skola med ca 50 medlemmar närvarande. Före Årsmötet bjöds deltagarna traditionsenligt på kaffe med dopp.

Styrelsen har under året haft elva prokollförda möten, givit ut två nummer av Hamnposten.
Hamnposten distribueras till samtliga hushåll i Skälderviken och på Pomona samt till utsocknes boende medlemmar. Genom Torgny Bergströms försorg har byalagets hemsida hållits aktuell så att alla som så önskat kunnat ta del av protokoll och skrivelser. På den del av hemsidan som vi kallar Hamnposten direkt redovisas senaste nytt.

Knutsfest
Knutsfesten den 12 januari 2014 ordnades på Skäldervikens torg i samarbete med Källan och Byalaget. Gull-Britt Rebbelstam mfl spelade och underhöll vid granen. 64 barn fick godishus och ca 70 vuxna drack glögg och åt pepparkakor, som Källan bjöd på. Toiny Böös ställde upp som tomte.

Julbasar
Julbasaren genomfördes den 29 november på torget i samverkan med Scouterna, ICA-Källan, Barkåkra församling och Skäldervikens IF. Basaren lystes upp lite extra i år, då vi prytt de fyra träden längs Källvägen med julbelysning.

 

 

Gruppernas verksamhet

Byastugegruppen

Byastugsgruppen har under året haft några arbetsträffar och följande är utfört:
Nya stolar är inköpta och de gamla sålda till Ängelholms släktforskarförening.
Internet är uppsatt, men kräver lite justeringar för att fungera fullt ut.
Markarbeten är utförda och dränering från stuprören är klart.
Ny ramp och ny bänk är tillverkade och monterade och så har vi sått gräs runt stugan.

Barn och Ungdomsgruppen

Gruppen har under året startat en FaceBook grupp som i dagsläget har 83 medlemmar.

Vi har haft kontakt med skolans rektor angående trafiken runt skolan, bla att bussfickan nyttjas av föräldrar vid lämning och hämtning.
Gruppen har tillsammans med Trafikgruppen och skolan försökt få till en bättre trafiklösning vid busshållsplatsen på Kungsgårdsleden.

Gruppen har under hela året fört diskussioner om hur medlemsantalet kan ökas och vilka frågor som gruppen vill/kan involverar sig i.
I höstas beslutades att Barn och ungdomsgruppen blir en undergrupp till Miljö/Naturgruppen och tillsammans med den gruppen fortsätta verka för
barn/ungdoms frågor i Skälderviken/Pomona.

Grannsamverkansgruppen

Skälderviken/Pomona har under året drabbats av ett par fullbordade inbrott och har vid ytterligare ett antal tillfällen utsatts för misstänkta personers intresse i form av sannolik rekognoscering för kommande inbrott. Att dessa inte har fullföljts har förhoppningsvis en fungerande Grannsamverkan bidragit till.

I de inbrott som skett i Ängelholms kommun under året kvarstår mönstret från tidigare: inbrotten sker vanligen under dygnets mörka timmar, i hus som inte är upplysta, oftast via en altandörr eller ett fönster på baksidan av huset. Belysning på timers inomhus och rörelsekänslig utomhusbelysning är billiga åtgärder för att minska riskerna!                                                                                 Larmlistan utökas stadigt och omfattar nu 231 adresser. Under årets första dagar har inga fullbordade inbrott registrerats i våra områden. Däremot har ett fall av skadegörelse på personbil inträffat på Persikovägen. Kringresande entreprenörer inom diverse hantverk har varit verksamma. De har registrerat information om många fastigheter på läsplatta, men hittills har inga konkreta erbjudanden om service hörts av till fastighetsägare. Gruppens egentliga ärende får därmed betraktas som något suspekt.                                                                                            Information från SSF har vidarebefordrats till larmlistansmedlemmar, liksom rekommendationer att se TV3/SSF-serien ”Stoppa tjuven” (Kan även ses på TV3Play)
Historiegruppen

16 januari 2014 startade Historiegruppen. Det blev 10 möten. Den 27 mars hade Torgny Bergström och Kerstin Paulsson föredrag med bildvisning om Skälderviken för Folkrörelsearkivet.
Gruppen hade under hösten 2014 7 möten. 6 november ägnades åt familjen Kräusel, som bott i Skälderviken i början på 1900-talet.
20 november hade vi minneskväll med anledning av flygolyckan för 50 år sedan.
Erik Magnusson och Frederic Täckström, författare till diverse böcker om Mölle, Båstad etc, har under hösten tagit kontakt med Historiegruppen för att skriva en bok om Ängelholm och Skälderviken. Vi har haft 3 möten med dem utöver ordinarie den 2 oktober, 8 november och 7 december.

Natur- och miljögruppen

Gruppledare har varit Kristin Johansson och vice gruppledare Anna-Stina Arnrup.

Under våren 2014 koncentrerade vi oss på åtgärder vid gamla hamnen för att göra
området mera attraktivt för olika sorters aktiviteter.

I mars bjöd vi in till ett möte för att få en diskussion och synpunkter. Vid mötet deltog bl a arkitekt Lotta Currivan. Mötet resulterade i en önskelista med bättre grillplats, flyttning av stenar för att skapa en större öppen yta, bänkar och bord i som inte kan kastas i Rönne å (!), bekämpning av vresros för att göra sanddynerna mer framträdande. Vi ville också göra en avgränsning med stenar vid cykelvägen för att försvåra otillåten bilparkering och be kommunen att fylla ut och hårdgöra nerfarten till Hunnabadet för bättre framkomlighet med barnvagnar och rullatorer. Vi ville också att det åter skulle bli möjlighet att ställa cyklar vid sidan av cykelvägen vid nedgången till Hunnabadet.

Lotta Currivan åtog sig att göra en ritning av våra önskemål som vi skickade till
parkchefen Maria Birgander . Hon gav oss positiv respons på åtgärderna men lovad inga pengar.
Tack vare starka frivilliga krafter, mest Tore Rosengren och Johan Ahl rensades området upp, skaffades två grillrör, slogs gräs och bekämpades vresros i stor omfattning. Vi tror att de flesta passerande på CG-vägen uppskattade de öppna och vackra dynerna som framträdde. En entreprenad i byn ställde upp med hjullastare som möblerade om bland stenbumlingarna nere vid inloppet så att de bildar en avgränsning och också kan användas som sittplatser.
Det har donerats en kraftig rotorgräsklippare till förfogande för Byalaget och en åkklippare för parkbruk kunde lånas.

Kommunen fyllde ut nerfarten till Hunnabadet men den är tyvärr fortfarande lika brant. En del åtgärder kvarstår alltså och vi kommer att trycka på kommunen inför den kommande säsongen.

Aktiviteter:

 Strandstädningen den 10 maj ställdes in pg a för liten uppslutning, dåligt väder.

 Blomsterpromenad med Mats Gustafsson den 8 juni. Promenaden lockade nära ett

tjugotal Skälderviksbor.

 Slåttern på Sven Jons Udde den 14 juli och räfsning två dagar senare under

ledning av Torgny Bergström, fungerade bra och med god uppslutning av frivilliga.

Genom Rolf Malmströms försorg ställde kommunen upp med tre vackra blomsterurnor på torget som Rolf och andra frivilliga har vattnat och hållit vid liv. Vi fick också ett par bänkar som alla vet.

Övrigt:

 Vi har yttrat oss till kommunen angående förslag till Översiktsplan ÖP2035.

 Vid höstmötet den 11 november började vi att planera för en Gamla Hamnen- dag

någon gång i sommar med aktiviteter för barn- och familj. Förhoppningsvis kan

detta arrangemang bli ett genrep inför en aktivitet 2016 då Ängelholm firar 500 år.

Pomonagruppen

Pomonagruppen utgör en naturlig kontakt för Pomona- och Skälderviksborna och kan konstatera, att byalaget även under det gångna året på bästa sätt har bevakat Pomonas intressen.  Fattas bara annat, med en Pomona-bo som byalagets ordförande.

Seniorgruppen

Gruppen har haft flera kontakter med socialnämndens ordförande angående seniorboende i Skälderviken. Han tycks nu ha löst frågan och hittat en plats för boendets placering.

Liksom tidigare år har gruppen i samverkan med Barkåkra Församling arrangerat Café tisdag med program enligt följande: Region Skåne informerade om färdtjänstregler, ICA-MAXI hade belysningsupplysning, Mats Rönnertz berättade om och visade bilder på fåglar i närområdet, Åke Svensson berättade fritt ur hjärtat om sitt liv och i synnerhet om sin tid som kyrkoherde i Barkåkra församling, Thomas Brorsson informerade om släktforskning, Stefan Nilsson undervisade om brandskydd i hemmet.

 

Strand och Bryggruppen

 

Bryggruppen hade efter uppförandet av den nya bryggan under våren 2013 väntat sig en stillsam och behaglig tillvaro 2014. Detta grusades fullständigt den 5 december 2013 av stormen Sven som raserade större delen av bryggans överbyggnad, så att även 2014 blev ett bryggbyggarår.

Redan i december 2013 bärgade vi spillrorna och lade upp dem på land.

I januari träffades vi och diskuterade om bryggan skulle återställas och i så fall hur. Vi kom fram till att den skulle återställas till ursprungligt skick och fick också ett årsmötesbeslut på detta. Så följde planering för hur det skulle göras, vem som skulle göra det och hur det skulle finansieras.

Vi kom fram till att bryggan skulle återuppbyggas som den raserade men med viss modifiering för att bättre stå emot stormar och att arbetet skulle ske i egen regi. Torgny Bergström tog på sig ansvaret som byggledare. Arbetet genomfördes under mars, april och maj och kunde klaras av tack vare en kraftfull ledning och flitiga frivilliga. För reparation och viss nytillverkning av räcke och stege anlitades RRS Smide.

Finansieringen klarades genom sponsring från Kommunen, Sparbanksstiftelsen och Svensk Sjöentreprenad, som tillhandahöll erforderligt virke, samt genom försäljning av plankor. De intäkter vi fick på detta sätt täckte reparationskostnaden.

Sedan följde en lång och varm sommar med flitigt utnyttjad brygga och därpå en stormig höst som bryggan klarade till årsskiftet och vad som hände på nyåret 2015 får vi läsa i nästa verksamhetsberättelse.

 

Trafikgruppen

Trafikgruppen (TG) har under året haft ett sammanträde.  Frågor som bevakats och bearbetats är följande:
Pomonabron ska ersättas med ny, bredare bro under 2015.
Bjärevägens GC-väg är klar från Bjärevägens början vid Käglebron till Valhallsvägen.

Framställan om prioritering av GC väg mellan Valhallsvägen och Lingvallen har framförts och vi har fått svar att projektering och beredning kommer att göras under 2015. Utförandet kommer däremot inte att genomföras förrän 2016

Frågan om GC väg till den nya pågatågstationen vid Skepparkroken har framförts till kommunen. Stationen är tänkt att vara klar 2015. Planeringen av GC vägar är troligen under arbete och kommer kanske att samordnas med ett äldreboende i nordöstra hörnet av Lingvallen området och det nya bostadsområdet vid östra delen av Fäladsvägen.

Ändrad hastighetsgräns på Valhallsvägen från 50km/tim. till 40km/tim dröjer. Nya föreskrifter gällande tättbebyggt område ska göras. Dessa remitteras till Trafikverket. Svaret därifrån ligger till grund för slutgiltiga föreskrifter och omskyltning. Nuvarande 30km/tim.-vägar blir så även i fortsättningen.

TG har hemställt till TK att belägga Dalvägens GC-förlängning mot Lägervägen med hård yta.

TG har tillsammans med Rektorn på Errarps skola gjort en hemställan till TK att bygga en GC-väg även på SO-sidan av Valhallsvägen, från skolan till väg 1710. (Kungsgårdsleden)

Trasiga gatuarmaturer är anmälda till TK. Beträffande Bjärevägen meddelar TK att alla gatlyktorna ska bytas till ledlampor under hösten 2014.

Ett antal felanmälningar om trasiga och släckta lampor har framförts till TK och har i de flesta fall åtgärdats.

Grupperna/Styrelsen

Bilaga 2a

Ekonomisk redovisning på Skeldervikens byalags årsmöte 2015-02-25

Skeldervikens byalag Bank konto
Ingående saldo 70 670
Årets reultat 433
Utgående saldo 71 103

 

 

Byastugan Utfall 2014
Arrende 3 009
Försäkring 1 545
El 4 063
Summa 8 617

Vi räknar med att reparations och underhållskostnaden för Byastugan är 2 000 kr per år.
Vi skapar inte en särskild fond för detta, utan kommer istället ihåg att vi skall ha en rejäl kassa.

Intäktskonto 2014 Budget 2014 Utfall Avvikelse Budget 2015
Medlemsavgifter 40 000 39 075 -925 40 000
Gåvor 4 000 1 275 -2 725 3 000
Summa 44 000 40 350 -3 650 43 000
Kostnadskonto 2014
Verksamhet, Möten, Hamnpost -18 000 -18 759 -759 -18 000
Byastugan, endast drift -9 000 -8 617 383 -9 000
Investering/underhåll/överskott -17 000 -12 974 4 026 -16 000
Summa -44 000 -40 350 3 650 -43 000

 

Investering/underhåll/överskott  för 2015
Belysning och inredning i Byastugan 7 000
Gamla hamnendagen 3 000
Ev. projekter ,skrivare 6 000
Summa 16 000

Sven Jons brygga 2014

Offert på reparation av bryggan   290 000 kr ex moms

Bidrag till reparationen:

Ängelholms kommun   40 000 kr

Sparbanksstiftelsen Gripen   25 000 kr

Plankor   53 125 kr

Trellegräv och SSE bidrog med virke

Summa intäkter 118 125
Summa kostnader -98 459
Resultat 19 666

 

Ingående saldo 79 963
Resultat 19 666
Utgående saldo 99 629

 

Bilaga 2b

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2014

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för verksamhetsåret 2014-01-01  –  2014-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2015-01-12
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

 

Bilaga 3

Styrelsen 2015

Ordf. Toiny Böös

Vice ordf. Kristin Johansson

Kassör Torgny Bergström

Sekr. Karin Dacke Thall

Byastugegruppen

Gr.Led Thomas Brorsson

Vice Torgny Bergström

Grannsamverkansgruppen

Gr.Led Mats Holm

Vice Sven-Olof Hoffert

Historiegruppen

Gr.Led Kerstin Paulsson

Vice Torgny Bergström

Natur och Miljögruppen

Gr.led Kristin Johansson

Vice Anna Stina Arnrup

Pomonagruppen

Gr.led Tore Bernstrup

Vice Arne Persson

Seniorgruppen

Gr.led Rolf Malmström

Vice Lars Stavehaug

Strand o Brygg gruppen

Gr.led Lars Flodmark

Vice Bengt-Thomas Strandqvist

Trafikgruppen

Gr.led Kent Johansson

Vice Kell-Erik Olsson

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

2 Kommentarer

 1. Lasse Almqvist skriver:

  En snäll och vänlig förfrågan? När kommer bryggan att återställas i sitt forna skick ett gäng vinterbadare undrar

 2. Torgny Bergström skriver:

  Vi lagade färdigt bryggan i måndags (23/3) och räknar med att sätta i vinterstegen den 7/4. Stora badstegen är planerad att sättas i strax före 1 maj.
  Torgny

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.