Styrelsemöte nr 10 2014-12-03

Styrelsemöte nr 10 2014-12-03

Styrelsemöte nr 10  Skeldervikens Byalag 2014-1203 i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Kjell-Erik Olsson, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Kent Johansson, Karin Dacke Thall, Tore Bernstrup

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning

 

Byastugan: Gräset är sått och rampen är justerad.

Grannsamverkan: Det har varit ett verkställt inbrott på Bjällerrödsvägen, förmodligen proffs som varit i farten. Viktigt med belysning på tomten. Rapport från Persikovägen om en märklig bil, info om händelsen har lämnats via larmlistan. Mats Holm har tagit kontakt med datainspektionen ang publicering av reg nr på bilar el dyl via larmlistan. Enligt svensk lag kan man bli åtalad för detta, samma gäller vid signalement som kan härledas direkt till en person. Grunden i grannsamverkan är att man ska vara observant och ställa frågor.

Historiegruppen: Ingen deltagare, men Kerstin har meddelat att gruppen har terminsavlutning, torsdagen den 4 december. Kerstin Paulsson och Åsa Lindberg har skrivit en artikel om Åsas släktingar bak i tiden, i Bjäreboken. För detta förärades de varsin bok av Bjäre härads hembygdsförening.

Natur-och miljögruppen: Byalagets yttrande över förslag till Översiktsplan, se bilaga 1a, har skickats till kommunen tillsammans med Grönstrukturplanen, bilaga 1b och byalagets skrivelse gällande bullergränser se bilaga 2 .
Vid gruppens senaste möte kom förslag om aktivitet vid gamla hamnen, se minnesanteckningar bilaga 3. Styrelsen mycket positiv till detta, gruppen kommer att fortsätta planera inför aktiviteten som förläggs till maj/juni 2015.
Pomonagruppen: Frågan om varför gräskanterna längs cykelvägen på Pomona blivit avskalade har inte fått något svar. Kommunen svarat att det ännu ej är färdigställt vid cykelvägen.

Seniorgruppen: Ulla Lind har deklarerat att hon vill avgå som gruppledare vid slutet av året. Diskussion kring förslag på seniorboende vid Lingvallen. Toiny kommer att kontakta Sewring ang förslaget.

 Strand-och bryggruppen: Inget nytt. Allt ser ok ut och inga stormar på gång. Kommunens bänk på landbacken dålig, men denna kommer troligen inte att tas in under vintern.

Trafikgruppen:
 Kontaktat AnnKristin Winberg på kommunen ang trafiksituationen vid Lingvallen, Trafikgruppen och Kajsa på Lingvallen ska försöka få ihop statistik om trafiksituationen gällande detta område. Sedan kommer gruppen att göra en skrivelse till kommunen gällande detta problem. Gruppen ska försöka reda ut vem som är markägare till grusparkeringen vid Lingvallen.
Belysningen ska bytas till LED men detta är ej gjort, dock har man bytt trasig armatur.
Övriga frågor

 

Hamnposten : Det är nu klart vad som ska publiceras i nästa nummer. Mats- Grannsamverkan ,
Kerstin –  Barkåkra kommun, Bengt Tomas – bryggan, Tomas – träden på torget, Rolf och Toiny – seniorboendet, Toiny – ingressen, Rolf – snapsvisa, Torgny – toaletten vid gamla hamnen och pågatågsstationen. Blänkare om vad Lövängen har för syfte. Tore en notis om felanmälan till kommunen.

 

Julmarknaden: Synpunkter gällande årets marknad – För få tält tyckte en del.  Anledningen till detta är att det går dåligt med försäljningen för de hantverkare som ställt ut tidigare år. Scouternas korvgrillning försenad – mycket synd. Trevligt om det syns vem som är scout.(Scoutskjorta och scarf på)

Tomtetältet välbesökt och lotterna gick bra för scouterna och SIF. Många glöggdrickare inne på ICA-Källan. Församlingshemmet uppskattat.

Knutsfesten den 11/1: Gull-Britt Rebbelstam, med tomtenissar, kommer kl 16 och spelar, allt klart med planeringen inför festen.

Årets sista möte 17/12 : Det bjuds på jullandgång, anmälan till Toiny senast 12/12, medtag tallrik, glas och dryck. Valberedningen inbjudes. (Förslag till nyval och omval av funktionärer inför årsmötet i februari-15.)

Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                              Justeras

 

Karin Dacke Thall                                                                           Toiny Böös

 

Bilaga 1

 

Ängelholms kommun

Att. Lena Åström

Yttrande över förslag till översiktsplan, ÖP 2035.

Samrådshandlingen är en bra översikt över vad vi idag har i vår kommun och de lagar och intressen kommunen ska rätta sig efter då man skapar en ÖP. Man kan skönja en vision men definitivt ingen plan.

En ÖP som planerar för 20 år framåt bör ha tydliga måloch delmål samt en plan för hur dessa ska uppnås. Det enda man kan utläsa är att kommunen ska ”verka för…”.  Många av dessa ”verka för ”  ser vi som självklarheter, exempelvis:

”-Verka för att minska mängden avfall och öka källsorteringen.”

”-Verka för god vattenkvalité samt för att grundvattnet ska ge en god dricksvattenförsörjning och vara gynnsam för biologisk mångfald”

”-Verka för att uppnå miljömålen.”

”-Verka för fler naturreservat.”

I ÖP vill vi se hur kommunen tänkt att vi ska uppnå detta, inte att man bara tänker på det. ”Verka för..” upplevs som mycket luddigt. Om man har satt upp miljömål så är det en självklarhet att man även ska verka för att uppfylla dem. Frågan är hur man tänkt göra detta? Vi anser att det i ÖP måste sättas upp delmålsamt åtgärderför att nå målen.

Man undrar om det finns någon verklighet bakom texten.  I del 1 på sidan 15 står det under Ställningstagande, ”Verka för att tillvarata, tillgängliggöra och synliggöra havet, kusten och Rönneå.” Ändå finns havet överhuvudtaget inte med i denna ÖP! Alla kommuner ska enligt plan-och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I denna ÖP finns ingenting om havet inom Ängelholms kommun. Havet ska planeras 12 nm ut, det vill säga allt hav inom kommunen. Om det inte finns någon ordentlig ÖP för detta område kan staten mycket enkelt göra en egen plan och risken är då stor att resultatet inte blir så som vi i kommunen önskar det. Lämpligt vore att göra ÖP för havsområdet tillsammans med Skäldervikens övriga kommuner.

I ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen, Region Skånes miljöfond, Ängelholms och Höganäs kommuner  arbetas just nu med ett förslag på ett Marint besöks-och forskningscenter i NV Skåne. Ett av förslagen är att lägga det i Ängelholm. Politikerna har visat intresse för detta och i ÖP 2035 vill vi se att man skapar utrymme för detta center som då ska ligga havsnära och därmed inom strandskyddat område. Förslaget som finns är att det placeras på grusplanen intill Klitterhus, mellan havet och Rönneå.

Det har tidigare sagts att arbetet med Grönstrukturplanen ska inkluderas i ÖP . Nu hänvisas till att den ska färdigställas. I ÖP bör definitivt  anges de skogs/fritids/ strövområden som har stort socialt, ekonomiskt och ekologiskt värde och som ska bevaras.  Valhallsskogen är ett sådant område.  En plan för Valhallsskogens bevarande måste ingå i ÖP.  De synpunkter vi framförde i yttrande över Grönstrukturplanen (bilagt) gäller fortfarande. Vi förutsätter att Grönstrukturplanen antingen inbakas i ett reviderat förslag till ÖP  eller att ett nytt förslag kommer ut på en ny remissomgång.

I Skälderviken-Pomona-området har vi flera fina ströv-och skogsområden. När det gäller framtida planering anser vi att varje skola/förskola inte bör ha längre än 300 m till ett naturområde som skolan kan kalla sitt och som man kan använda både för undervisning och lek.

När det gäller den utökade  tågtrafikentycker vi att ÖP är mycket otydlig. Ett yttre godsspår har antytts schematiskt men utan ordentlig viljeinriktning från kommunen att förändra den nuvarande och kommande bullersituationen när godstågen på allvarbörjar rulla. Nyligen har Trafikverket överklagat kommunens krav på bullerdämpning genom Skälderviken. Vilket är kommunens nästa steg?  Det yttre godsspåret måste in i planen. Alternativt måste godstågtrafiken genom Skälderviken stoppas  eller järnvägen grävas ner.  Med tanke på bullerproblemen  ställer vi  oss mycket frågande till de angivna utvecklingsområdena för bostäder längs järnvägen (väster om Banskolevägen och i Nybroskogen längs Flygarestigen). Det handlar ju dessutom om transport av farligt gods genom tätbebyggda områden.

På  samrådsmötet nämndes också höghastighetståg men utan närmare information. Sannolikt kommer detta att bli aktuellt under planperioden och det är mycket angeläget att kommunen på ett tidigt stadium  gör klart för Trafikverket att de inte kan gå på befintlig sträckning genom kommunen, allra helst som de inte kommer att stanna i Ängelholm. Detta måste skrivas in i ÖP.

För Skeldervikens Byalag

2014-11-24

Toiny Böös

Ordförande

 

Bilaga 1b

 

Till

Ängelholms kommun

Gällande grönstrukturplan för Ängelholms kommun.

 

Natur-och miljögruppen i Skäldervikens byalag lämnar härmed synpunkter på Grönstrukturplan för Ängelholms kommun. Våra synpunkter gäller främst Skälderviken och Pomona områdena. Detta material är mycket viktigt tycker vi, därför att man nu måste förtäta samhället istället för att bygga på god jordbruksmark. Värdefulla områden är då mycket viktiga att ta hänsyn till. Vi oroar oss för om denna plan har något större värde, då den trots samråd känns dåligt genomarbetad. Det framgår inte tydligt vad syftet med planen är. Vi saknar flera grönområden och tycker inte att det klart framgår på vilket sätt man har valt ut just vissa områden som nyckelområden och uteslutit andra. Alla gröna områden ska få en siffra, beskrivning och klassning. Vi tycker att hela planen är på för många sidor och bör kortas ner för att bli mer överskådlig. Färgmarkeringarna på kartorna bör beskriva de tre klassningarna i stället för 12 olika ”grönstråkstyper”. I beskrivningarna kan det sedan stå vilken typ av grönområde det är, skog, park, grönstråk, kyrkogård osv. I Grönstrukturplanen bör enligt vår mening även ingå: Hela kuststräckan Från hamnen och norrut hela vägen längst kusten bör strandremsan ingå som nyckelområde. Hela området är förvisso strandskyddat men bitar borde ändå redovisas och ges en beskrivning, då dispens kan ges för exploatering. Vi tycker att skyddsklassen är given, klass I. T.ex. grönområdena Gamla hamnen och Sven jons Udde har både social, ekologiska och kulturella värden. Vid Sven Jons Udde finns också en populär badbrygga och som nu blivit permanent. Även denna bör nämnas då Magnarps och Björkhagens badbryggor omnämns på sidan 20. Påpekande: På sidan 20 har man på kartan satt pilen fel. Sven Jons Udde är udden närmre hamnen.

Lövängsparken Blivande Lövängsparken bör också nämnas. Svår att beskriva innan parken finns men området bör nämnas och man kan beskriva hur den planeras under ”utveckling”.

F.d. FBU-lägret

Området längst med järnvägen från Lägervägens slut fram till Lingvallen. Ett grönområde som definitivt bör beskrivas och klassificeras. Trots att det ligger på ”andra sidan” järnvägen så är det troligen strandskyddat men detta är vi rädda för att kommunen lätt bortser från om en exploatör blir intresserad.

Fäladsvägen

Ett skogsområde längst med vägen som planeras att exploateras. Varför redovisar man inte detta? Skogs- och grönområdet kring Lingvallen Detta är utmärkt på kartan med grönt men saknar beskrivning eller klassning. Området är ekologiskt värdefullt med flera gamla träd, kulturellt kan nämnas att den gamla ”kyrkstigen” går här. Det kommer även byggas/exploateras i en bit av detta området (området närmast Fäladsvägen).

Lekplatserna

Tennisparken och parken mellan Valhallsvägen och Häggvägen är i kartan markerade som lekplatser men de har båda stora ekologiska- och sociala värden framför allt med sina stora och gamla träd av bl.a. ek och här finns stora härliga ytor för lek och avkoppling. Dessa bör beskrivas och klassas.

Övriga små gröna fläckar i Skälderviken och Pomona samt gravhögar mm. Vi tar i detta utlåtande inte upp alla mindre områden som inte är med i Grönstrukturplanen, men önskar en dialog med kommunen kring dessa, så att planen får en helhet.

Valhallskogen.

Ett område som beskrivs, men vi ställer oss frågande till hur kommer kommunen kommer att agera för att få inflytande sådana områden som är privatägda, för att bibehålla klass I nivån? Vi är väl införstådda med problematiken kring kommunens önskan att förvärva skogen men en plan bör ändå finnas för att bevara ett så stort klass I område. Även om ägarna inte får exploatera området så kan de t.ex. avverka och då försvinner de sociala, kulturella och ekologiska värden. Varför nämns det inte att kommunen tänker göra ett intrång i detta klass I område för att bygga en förskola?

Kompensationsstrategi

Detta stycke känns ”luddigt” inget är i klartext. Tydligt är att vissa grönstruktur områden kommer att tas i anspråk och då måste en tydlig kompensationsstrategi finnas. Detta kan inte bygga på frivillighet. Vill kommunen att en exploatör själv får välja om de vill ersätta förlorade ekologiska värden så måste kommunen ersätta om exploatören avstår. Det måste vara en tydlig kompensationsstrategi med i en gällande grönstrukturplan!

 

Skeldervikens Byalag

Miljö- och Naturgruppen

Anna Stina Arnrup Kristin Johansson

Thomas Brorsson

Ordf. Skeldervikens Byalag

 

Bilaga 2

 

Ängelholms Kommun

Miljönämnden

262 80 Ängelholm

 

Skälderviken 2014-11-10

 

Hej!

Styrelsen i Skeldervikens Byalag diskuterade, vid ordinarie styrelsemöte den 5 november 2014, artikeln i NST om ”Nya bullerkrav på tågtrafiken”. (Maria Berkmo, NST i september 2014 ) Trafikverket försöker nu tydligen försöka komma ifrån sina åtagande ang. bullerkraven. Vi är av den uppfattningen att de löften som gavs från Ängelholms Kommun och från Trafikverket om bullergränser mm, då man beslutade om dubbelspår genom Skälderviken, gäller och skall innehållas både inom och utomhus. Vi är oroliga för att de ansvariga inom Kommunen skall ”tumma” på reglerna och tillåta högre värden. Eftersom, enligt artikeln, det är godstågen som orsakar de största problemen kan man ju tänka sig att dessa inte skall köras genom Skälderviken. Detta skulle avsevärt minska problemen utan att nya bullerskärmar behövs.

Vår förhoppning är att svaret från Er skall lugna oss och att ni inte låter ev. överklaganden från Trafikverket rubba Er.

 

Med vänlig hälsning

för styrelsen i Skeldervikens Byalag

Toiny Böös

Ordf.

 

Bilaga 3

 

Möte med Natur- och Miljögruppen 26 nov 2014-11-26

Minnesanteckningar. Kristin, Torgny, Tore, Karin, Anna-Stina

1. Av sommarens insatser kring Gamla Hamnen återstår en del för kommunen.

 

Bestämdes att återigen påtala följande till kommunen:

1. Den öppna planen som framför allt Tore och Johan klippte och gjorde fin kan utvidgas genom att man ”möblerar om ” stenhögen genoma tt ta bort en del och och låta resten bilda som en halvcirkel och inramning till den öppna platsen

2. Bord och bänkar behövs – tunga eller fasta så att de inte slängs i sjön

3. Nerfarten till stranden är alldeles för brant

4. Cykelparkering vid nerfarten kan man åstadkomma genom att plana ut en bit till vänster. Cykelställ behövs inte

5. Hunnabadstranden ska rensas enligt samma standard som Klitterstranden

6. Lampan vid ankaret har varit sönder länge

 

2. Vi spånade kring en Gamla Hamnen- dag någon gång i sommar med aktiviteter för barn- och familj.

 

Försöka få kontakt med de andra föreningarna, Skäldervikens fiskeläge och Fyrhusets vänner.

Förslag på aktiviteter: utställning om gamla Skälderviken och guidad tur i hamnen (Historiegruppen), tipsrunda, strandaktivitet för barn, korvgrillning/våfflor (Scouterna), sillamacka till försäljning?

Om arrangemanget slår väl ut kan det utvecklas ytterligare till jubileumsåret 2016.

Om vi är klara i tid kan det komma med i programmet för jubileumsfirandet.

Karin tar upp förslaget på styrelsemötet den 3 dec.

 

Anteckningarna skrivna av Anna-Stina

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.