Styrelsemöte nr 9 2014-11-05

Styrelsemöte nr 9,   2014-11-05

 

Styrelsemöte nr 9 i Skeldervikens Byalag 2014-11-05 i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson, Sven-Olof Hoffert, Kjell-Erik Olsson, Kristin Johansson, Anna Stina Arnrup, Arne Persson, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Kent Johansson, Karin Dacke Thall

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Kommentar till föregående protokollet: Ok med kommunen att till advent, sätta ljusslingor i 4 träd på torget.

 

Ängelholmsbygdens Lokalhistoriska förening, förärade Byalaget Ängelholmsboken 2015. Ordf. tackade för gåvan.

 

Gruppernas redovisning:

Barn- och ungdomsgruppen. Karin kommit med ett förslag om att barn och ungdomsgruppen kanske kan ingå i någon annan grupp pga för få deltagare i Bu gruppen + lågt intresse av BU frågor i Skälderviken/Pomona,

Beslut togs om att påbörja ett samarbete där barn/ungdomsgruppen kommer att stå som undergrupp i Miljö o Naturgruppen.

Byastugan. Torgny har snickrat en bänk som står utanför stugan.

Grannsamverkan. Mörkret har kommit och med det olagliga aktiviteter, uppmaningar via larmlistan att se om sitt hus när man åker bort.

Historiegruppen. Gruppen håller på med boken om Skälderviken, letar också upp historik om familjen Kräusel, även fått gamla kassaböcker från Skantz smedja av Ulf Stenkula.

 

Natur-och miljögruppen. Gruppen har skrivit ut ett yttrandeförslag om ”Översiktplanen 2035” som skickats ut till alla i styrelsen för kommentarer innan det sänds vidare till Kommunen. Rolf Malmström och Naturgruppen kommer att gå igenom det språkliga innehållet i förslaget. Sänds sen in till kommunen senast den 28/11 med underskrift från ordförande för Byalaget.

Pomonagruppen hade inget att meddela. Frågor till gruppen gällande cykelvägar på Pomona som nyasfalterats och där gräset skalats av vid sidorna.

Seniorgruppen På gång att ringa till Sewring och kolla upp om förslag till tomt för seniorboende. Gruppen hade en bra temakväll om brandskydd i hemmet, nu i veckan, många goda tips att ta med sig hem.
Strand-och bryggruppen. Stegar etc är ej demonterade än pga fint/varmt väder men detta kommer att ske i november.

Trafikgruppen. Frågan  om ny gång-och cykelväg mellan skolan och väg 1710 är fortfarande olöst. Gång-och cykelvägen på Bjärevägen fram till Valhallsvägen klar. Fortsatt arbete med resten av Bjärevägen. Byalagets önskemål om asfaltering av ”Dalvägsbacken” ännu ej uppfylld.

Gruppen kommer att försöka ta reda på om stigen från Lingvallen till Valhall kan bli officiell cykelväg, gruppen letar upp Översiktsplanen för detta område. Inhämta underlag från Kajsa på Lingvallen.

 

Övriga frågor.

 

Godstågstrafik genom Skälderviken. Då Trafikverket inte vill gå med på Miljönämndens krav på bullerdämpande åtgärder, anser byalaget att godstågstrafiken bör förbjudas genom Skälderviken. Thomas Brorsson tillskriver kommunen om Byalagets inställning.

Julmarknad. Utöver tidigare protokollförda beslut, slogs fast att, granen på plats en vecka före Julmarknaden. Toiny kontaktar Stefan Lindecrantz för tryckning av Informationslappar. Torgny och Toiny fördelar lapparna mellan ordinarie utdelare.

 

Hamnposten, Delas ut  i månadsskiftet januari – februari. I Hamnposten skrivs kallelse till årsmötet. Hamnpostens övriga innehåll klubbas vid ett redaktionsmöte i Byastugan, torsdagen, 2014-11-20, kl. 10.00.

 

Årsmötet, 2015. Beslöts äga rum, onsdagen, 2015-02-25, kl.19.00 i skolans matsal. Thomas B. bokar lokalen.

 

Verksamhetsberättelse. Gruppledarna uppmanas lämna sina verksamhetsberättelser, senast 15 januari, till sekreterare och ordförande.

 

Backspegeln. Sekreterarens inlaga i nästa Hamnposten. En återspegling av året, hämtat från styrelseprotokollen.

 

Medlemsregister/FB medverkan. Utökning av register inte nödvändigt för närvarande p.g.a. dagens beslut i Barn o Ungdomsgruppen.

 

Kassarapport, Kassören föredrog aktuell ekonomisk ställning. Kassabehållningen nu, ungefär som vid årets början.

 

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa Styrelsemöte 3 december. Kl. 18.30 i Byastugan.

 

 

Vid protokollet                                                                              Justeras

 

Karin Dacke Thall                                                                           Toiny Böös

 

Toiny Böös (Övriga frågor)

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.