Styrelsemöte nr 5 2014-05-14

Styrelsemöte nr 5 2014-05-14

Styrelsemöte nr 5 i Skeldervikens Byalag 2014-05-14 i Byastugan.

 

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Ulla Lind, Karin Dacke-Tall, Rolf Malmström, Sven-Olof Hoffert, Kristin Johansson, Tore Bernstrup, Kjell-Erik Olsson, Kent Johansson, Mattias Thilfalk.

 

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokolljustering. Protokollet från det senaste styrelsemötet justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning:

 

Barn- och ungdomsgruppen.

Inget nytt

 

Byastugan.

Fler nya stolar har införskaffats.

 

Grannsamverkan.

Många skyltar i väldigt dåligt skick.  Skyltar på Pomona utbytta och ny uppsatt på Persikovägen. DNA-märkning ska kollas upp.

 

Historiegruppen.

Håller på att kolla upp gamla foton, ny scanner inköpt då den gamla bara var Windows XP-kompatibel och det ställde till problem. Finns foton på gamla Pomona? Torgny ska kolla upp om det finns.

 

Natur-och miljögruppen.

Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander är positiv till förslagen om uppsnyggning och röjning i Gamla hamnen och Hunnabadet men de har inga pengar till det nu. Gruppen har själv ordnat traktorgrävare som skall flytta en del av stenhögarna norr om Fyrhuset till helgen. En skälig ersättning för detta godkänns av styrelsen. Torgny har ringt Maria Birgander för att berätta att vi själva gör en del av jobbet men inte fått tag i henne. Kristin kommer att maila Maria om vad som ska göras i helgen.

Torgny drar information om att det är slåtter den 14 och 16/7.

Bilaga 1 – Skickas av Kristin. Professor Mats Gustavsson är pigg på att göra en blomstervandring, den 8/6, kl 10.00, start utanför Byastugan, medtag kaffekorg.

 

Pomonagruppen.

Fråga om städning i Valhallsskogen har inkommit från Ylva Gran (från Valnötsvägen) men den avböjdes vänligt men bestämt då den tillhör Valhallskonsortiet. Propåer om att korsningen mellan Apelvägen och Skånebyn ska asfalteras har kommit in, inget har hörts om det men hålen har markerats med vitt så något bör vara på gång.

 

Seniorgruppen.

Möte, där det togs upp ett förslag om ett äldrebonde på triangeln Valhallsvägen – Via Marina. Bakom fotbollsplanen är ytterligare ett förslag på placering av äldreboende.

 

Skrivelse till Valhallskonsortiet (VK):, SG (Toiny Böös och Lars Stavehaug) har haft möte med VK (Peter Månsson och Boel de Marié) och ett brev har skickats till VK om att Byalaget inte står bakom en enkät till Skälderviksborna och Pomonaborna om bebyggelse i skogen. (Bilaga 2)

 

Strand-och bryggruppen.

Bärlinorna är på plats och arbete med flaken som ska lossna vid hårt väder pågår. 20-25 brädor var såpass skadade att de fått ersättas, men de är på plats. Bryggan beräknas vara färdig i slutet av maj.

 

Trafikgruppen.

Antagligen kommer busshållsplatserna byggas om på Valhallsvägen på samma sätt som på Danielundsgatan. Annars inget nytt.

 

Övriga frågor.

Skrivelse till Ängelholms kommun, gällande Buss 506 bifogas protokollet. (Bilaga 3)

 

Svar på ovanstående skrivelse har kommit in från Kommunens kundtjänst, Att svaret getts av kundtjänst är märkligt, då det är ställt till kommunstyrelsen och inte till Åsikten. (Bilaga 4)

 

Blommor/utsmyckning av torget i Skälderviken kommer Rolf Malmström att ta hand om.

 

Present, ett fruktträd, ska tas med till det öppna huset (20/5) på Gläntans förskola.

 

Hamnposten.

Ska utkomma mellan skolavslutningen och midsommar, skrivelsen om förskolan ska med tillsammans med ett foto på när Toiny överlämnar gåvan till personal på förskolan Gläntan.

 

Adresslista till BU-gruppen: Texten ska skickas till Mats och Torgny som sen skickar ut det till personerna på sina listor.

 

Styrelsemöten och gruppmöten under hösten: Gruppmöten bestäms av gruppledarna. Styrelsemötena: 10 sept. 8 okt. 5 nov. 3 dec. och 17 dec.

 

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte, onsdagen den 11 juni, kl. 18.30 i Byastugan, terminsavslutning. Landgångar och dryck som brukligt 5/6 sista anmälningsdag för detta. (anmälan till Toiny). Medtag bestick, tallrik, glas och dryck!

 

 

Vid protokollet                                                                                                                                                         Justeras

 

 

 

_________________                                                                                                                                                 __________________

 

Mattias Thilfalk                                                                                                                                                                             Toiny Böös

 

 

 

 

BILAGA 1

 

Träff den 9 april 2014 med Tekniska förvaltningen, Maria Birgander och Jan-Inge Nicander från Byalaget medverkade Torgny och Kristin. Gällande Hunnabadet och platsen bakom klitterna norr om piren.

 

Grill- och picknickplats

Platsen norr om piren. Idag finns här några bänkar och bord. Här vill Byalaget få bort den sten som är sprängsten men gärna behålla de rundare naturstenarna som man med hjälp av maskin kan lägga som fler bord och sittplatser.  Den stora högen som till viss del är gräsbeklädd idag vill man ha bort den södra delen så att den öppna ytan norr om piren blir större. Här kan man t.ex. ha midsommarfirande, spela kubb, boll och liknande.

 

Vårt förslag som tidigare lämnats till Maria Birgander var att ta denna sten och lägga som lagning i andra ändan av stranden där nerfarten försvunnit i stormen. Dagarna innan Maria kom till dagens möte så har kommunen gjort en ny nerfart av annan sten och sand. Nerfarten är dock inte bra då den är för brant (se vidare om nerfarten längre ner).

 

Vi har, som skissen visar, önskemål om ett par fasta grillplatser med hjälp av betong rör och några fler tåliga sittplatser.

 

Tekniska kontorets budget har inte möjlighet till att utföra något arbete med denna plats men man ska notera våra önskemål och ha med de på en framtida agenda för grönområden i kommunen. Som sagts vid tidigare möten så kan byalaget om vi vill ordna sittplatser själva och hålla öppna ytor genom att röja vresros och sly.

 

Norra nerfarten till Hunnabadet

Den nya nerfarten som gjorts är för brant. Lutningen är 1 meter på 3,5 meter! Vi har också ett önskemål om att göra denna nerfart tillgänglig för fler genom att hårdgöra den en bit ner på stranden. Vi menar inte att det ska bli ett handikappbad då detta för med sig många andra saker som inte kan uppfyllas idag. Bara tillgängliggöra för fler.

 

Vid nerfarten fanns tidigare en yta gjord för cykelparkering. Denna försvann då dubbelspåret byggdes. Byalaget har flera gånger påmint om att denna ska återskapas men det har inte gjorts. På sommaren är det många cyklar som då ställs på cykel- och gångvägen. Vi uppfattade som att detta önskemål skulle infrias,

 

Stranden

Ganska nära nerfarten fanns fram till för någon en vecka sedan en dubbelbänk med bord emellan som nu kommunen tagit bort. Det finns önskemål att den kommer tillbaka. Enligt Maria har kommunen beslutat att det inte ska finnas bänkar i klitterna då dessa är känsliga. Vi menar att detta inte gäller klitterna på denna sida piren då de här, i motsats till de söder om, hela tiden byggs på och blir högre och bredare.

 

Skylten om hundtillåten strand kommer sättas upp. Hundar närmst piren och inga hundar på norra delen av stranden!

 

Vi vill också att Hunnabadet rensas från tång under badsäsongen.

 

Under vår rundvandring i området visar vi även på de skador som skett med piren då sten försvunnit från ett par ställen pga. stormar. Likaså staketet/planket mellan piren och klitterna är trasigt och fult. Detta fyller ingen funktion och borde tas bort helt tycker både vi och Maria. Här har det också fastnat gamla fiskenät och rep som behöver grävas upp.

 

Biltrafik och parkering

Biltrafiken till området är begränsat till ”endast behöriga” och då det kommit fler bodar och en av dessa är byalagets med 600 familjer som medlemmar så är det nästa hur många bilar som helst som kan komma hit idag. Vi vill begränsa möjligheterna för dessa att kunna parkera i området. Från Byalaget har Toni Böös varit i kontakt med Ann-Kristin Winberg på kommunen om att kunna lägga vita stenar längst med GC-vägen mitt för de nya bodarna. Det är ett förslag och Byalaget vill att kommunen funderar på en bra lösning här i samråd med oss och andra som finns i området. Likaså ska här inte finnas möjlighet för husbilar att parkera, en skylt om detta är nog nödvändigt.

 

På frågan om räddningsutrusningen (frälsarkransen mm) som står mellan GC-vägen och bryggorna så är Marie ganska säker på att dessa inte tillhör kommunen. Maria återkommer med besked.

 

Innan vi avslutar berättar Maria att kommunen till hösten kommer göra vid den offentliga toaletten. Den ska då bli vinterbonad men det finns inte pengar för att hålla den öppen under vintern, främst pga. personalkostnader för skötsel.

 

Minnesanteckningarna förda av
Kristin Johansson och Torgny Bergström

 

 

 

Bilaga 2

 

 

Ängelholm, 2014-04-15

 

Valhallkonsortiet

v/ Peter Månsson

Skogsvägen 30

266 54 VEJBYSTRAND

                                                                                      

 

 

 

Valhallskogen.

 

Skäldervikens Byalag har på sitt styrelsemöte 2014-04-08 informerats om mötet mellan Peter Månsson och Boel de Marié från Valhallkonsortiet och Toiny Böös och Lars Stavehaug, Byalaget.

 

Byalagets styrelse har enhälligt beslutat att ej medverka till en enkät till Skälderviksborna och Pomonaborna om bebyggelse i Valhallskogen p.g.a. den stora areal som åberopas och att inget konkret förslag föreligger.

 

Man vill påpeka att Skölderviken-Pomonas befolkning 2010 kraftigt motsatte sig ett byggande på en area betydligt mindre än det som konsortiet nu önskar bebygga.

 

Frågan har också behandlats i byalagets seniorgrupp som enhälligt stödjer styrelsens beslut.

 

 

 

Skeldervikens Byalag

 

 

 

Toiny Böös                                                                     Lars Stavehaug

Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeldervikens Byalag,  c/o  Toiny Böös, Apelvägen 2, 262 65  Ängelholm

 

 

 

Ängelholm kommun                                                                                                                                            14 april 2014  Bilaga 3

Kommunstyrelsen

 

Kopia till Skånetrafiken

Hässleholm

 

 

Vad händer med busslinje 506 i december 2015?

 

Uppgifter har nyligen cirkulerat i pressen, att Skånetrafikens busslinje 506 riskerar att dras in på sträckan Förslöv – Ängelholm, när pågatågstrafiken från Malmö/Hyllie mot Ängelholm utsträcks till Förslöv i december 2015. Dessa uppgifter har i Båstads kommun väckt berättigad oro för avsevärt försämrad kollektivtrafik på Bjärehalvön.

 

Linje 506 har inte bara stor betydelse för Bjärehalvön och dess förbindelse med Ängelholm, utan ingår även som en viktig länk i Ängelholms kommuns lokala kollektivtrafiknät. Denna busslinje sammanbinder sjukhusområdet, järnvägsstationen, centrum, Rönneskolan och Kungsgårdsskolan med bl a Nya torgs-området, stadsdelarna Kungsgården, Rebbelberga, Adolfsfält, Pomona och Skälderviken samt det växande skol- och verksamhetsområdet Valhall Park. Linjen passerar dessutom strax intill den beslutade stationen vid Skepparkroksvägen och den planerade angränsande bostadsbebyggelsen. Vidare utgör den en bekväm förbindelselänk mellan Bjärebygden, Ängelholms sjukhus och Helsingborgs lasarett, en nog så viktig funktion när sjukhusvården blir alltmer specialiserad och centraliserad.

 

Skeldervikens byalag vill med skärpa erinra om vilken katastrof det skulle innebära, om denna starkt frekventerade busslinje plötsligt skulle avvecklas på en sträcka inom Ängelholms kommun med ett ständigt växande resandeunderlag av såväl förskolebarn och skolelever som vuxna, arbetspendlare och en ökande skara pensionärer. Denna bussträcka har, med varierande linjenummer, fungerat som en pulsåder i Ängelholms lokaltrafiknät alltsedan mitten på 1970-talet.

 

Vårt byalag, som representerar ca 500 hushåll i Skälderviken och Pomona, uppmanar Ängelholms kommun att tillsammans med Båstads kommun och Skånetrafiken verka för att utbyggnaden av pågatågstrafiken inte leder till en försämring av den busstrafikservice som linje 506 erbjuder för såväl Bjärebor som Ängelholmare. Båda trafikslagen behöver och kompletterar varandra.

 

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Detta gäller i högsta grad även för kollektivtrafiken. Skulle en länk försvagas eller helt slopas, förlorar trafikkedjan en viktig del av sin betydelse och attraktivitet.

 

Skäldervikens byalag

 

 

Toiny Böös

ordförande

 

 

Ängelholms kommun 2014-05-06                                                                                                                                                                                                                                     BILAGA 4

 

Toiny Böös

Apelvägen 2

262 65 ÄNGELHOLM

 

Svar på Å-sikten angående busslinje 506

Du har lämnat in en skrivelse till Angelholms kommun angående busslinje 506.

 

För närvarande är ingenting bestämt för linje 506 och dess linjesträckning efter 20141215. Frågan utreds av Skånetrafiken och Ängelholms kommun tillsammans under 2014.

Med vänlig hälsning

Kundtjänst
Ängelholms kommun

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.