Styrelsemöte nr 4 2014-04-08

Styrelsemöte nr 4 2014-04-08

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag 2014-04-08 i Byastugan.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Mats Holm, Rolf Malmström, Mattias Thilfalk, Anna-Stina Arnrup, Sven-Olof Hoffert, Lars Stavehaug, Kerstin Paulsson, Kjell-Erik Olsson, Sven-Olof Hoffert och Ulla Lind.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokolljustering. Protokollet från det senaste styrelsemötet justerades och lades till handlingarna.

 

Byggnation i Valhallsskogen (Lars Stavehaug)

Möte mellan seniorgruppen och Valhallskonsortiet (VK) har genomförts. Konsortiet står inför ett generationsskifte och antalet medlemmar i VK kommer då att tredubblas och det är därför som de vill ha ut sitt ”värde” ur skogen för att sen kunna överlämna den. Byggnation på minst 4 våningar men helst upp mot 6-8 våningar för att det ska bli lönsamt för VK.

Ytorna som det rör sig om för byggnation nu är upp emot 60-65.000kvm. Konsortiet har fått för sig att motståndet mot byggnation i skogen har minskat och vill ha ut en enkät till Skälderviken/Pomonas invånare och att Byalaget ska stå bakom den.

 

Styrelsens beslut:

Byalaget kan inte stå bakom en enkät som inte har ett konkret förslag från VK. Det är dessutom 15.000kvm mer denna gång. Vill VK gå ut med en enkät får de göra detta själv.

 

Gruppernas redovisning:

 

Barn- och ungdomsgruppen.

Inget nytt

 

Byastugan.

Internet uppsatt i Byastugan, fler tester kommer att behöva utföras.

 

Grannsamverkan.

Fåtal inbrott men inget i närheten, asfaltsläggare på drift igen. Tankar på att förnya mötena för Grannsamverkan finns och kontakt har tagits med KRIS men de vill ha 2000kr för att delta, styrelsen tackar nej till detta. Thomas Brorsson påpekar att flertalet skyltar är dåliga och/eller blekta och skulle behöva bytas ut. I första hand ska kontaktpersonerna kontaktas och i andra hand ”manuellt” byte.

 

Historiegruppen

Har haft möte med Folkrörelsearkivet i Byastugan, det var uppskattat.

 

Natur-och miljögruppen.

Möte den 9/4 nere vid Hunnabadet. Viss fyllning av Hunnabadet efter stormen Sven har gjorts men det är väldigt brant 1 på 3½. (1 på 3½ = 1 meters fall på 3½ meters sluttning, normalt är 1 på 20)

Samtal om att lägga sten längs med GC-vägen för att förhindra att bilar parkerar har förts, tas upp på möte imorgon.

 

Pomonagruppen.

Haft ett möte. (Bilaga 1.)

 

Seniorgruppen.

Möte på måndag 14/4.

 

Strand-och bryggruppen.

Eget arbete i första hand, får se hur mycket vi orkar. Byggs enligt tidigare specar. Kommunen kan bidra med 40kkr om vi redovisar hur det byggs och hur man gör för att undvika att detta händer igen. Virket har skänkts till Ok, bärlinor, plankor m.m. Tidsplan är till skolavslutningen

Trafikgruppen.

Höga farter på våra gator, utbildning krävs för att kunna sätta upp hastighetsskyltar och det är inte aktuellt enligt kommunen. Detta p.g.a. att kommunen då blir ansvarig för ev. olyckor som sker så nu sker det bara utanför skolor och förskolor. En skylt har nu satts upp utanför Gläntan och kommer att sitta där i en vecka.

 

Skador ska anmälas på Ängelholms kommuns hemsida (Felanmälan-ÄK) och sman ska även skicka till Byalaget att en anmälan har gjorts.

(http://www.dedu.se/deduwebextern/angelholm/gataparkvarh/Felanmalan.aspx?regionId=7)

 

Övriga frågor.

Ett yttrande gällande Byalagets inställning till en Förskola i Valhallsskogen har författats, detta ska ut till Hamnposten, Facebookgruppen och hemsidan. (Bilaga 2)

 

Buss 506 nerläggning 2015-12-31, Pomonagruppen (Tore Bernstrup) ska ta hand om denna fråga. Detta kommer att påverka flera områden (Barkåkra -Valhall Park – Pomona – Rebbelberga – Kungsgården – Centrum). Kommunens miljöplan (http://www.engelholm.se/Bygga-bo-miljo/Miljoskydd/Angelholms-miljoplan-2014-2021) kan åberopas och det inbegriper även Skälderviken då ungdomar tar bussen till Kungsgårdsskolan.

 

GC-väg mellan Päronvägen och Apelvägen, vägen som går mellan lekplatserna (Delade lekplatsen) som inte skottas, detta kommer att tas av Pomonagruppen, en framställan ska göras till tekniska kontoret.

 

Firmarabatter, framställan till växt-/trädgårdsfirmor ska göras. Har man kontakt med en sådan firma kan man ta upp detta med dem.

 

Styrelsemötesdagar från tisdagar till onsdagar ändras framöver, nya dagar kommer ut. Nästa 2 möten kommer att bli den 14/5 och den 11/6.

 

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 14 maj kl. 1830 i Byastugan.

 

Vid protokollet Justeras

_____________________________                                                                                                          _____________________________

Mattias Thilfalk                                                                                                                                                                           Toiny Böös

 

Bilaga 1

 

Protokollsanteckningar förda vid möte med Pomonagruppen,

Skeldervikens byalag,  måndagen 2014-03-31 kl 19 – 21 , hos Tore, Astrakanv. 13

 

Närvarande: Mats Holm, Arne Persson, Kjell Sunesson, Leif Svensson och Tore Bernstrup.

§ 1    Välkomna

De närvarande hälsas välkomna av Tore, som beklagar att han missat att stämma av med Karin Dacke Thall angående huserandet av kvällens möte. Tyvärr har Karin förhinder denna kväll, så även Mattias Thilfalk och Toiny Böös.

 

§ 2    Snöröjningsskador

Trots den kortvariga och relativt snöfattiga vintern har ett antal snöröjningsskador på gator och torg påtalats av boende i Pomona-området. Exempelvis har kullerstenar rivits upp på Astrakantorget, liksom kantstenar vid Pomonavägens början; likaså har skador utmed GC- vägar konstaterats.

Tore har tagit upp frågan med en medarbetare på tekniska kontoret och rekommenderats att felanmälan framförs  skriftligen via kommunens hemsida.

Mötet föreslår, att byalagsmedlemmarna rekommenderas att dokumentera eventuella fel och därefter anmäla dessa direkt via kommunens hemsida, i st f att gå omvägen via byalaget. Dock bör byalaget underrättas samtidigt.

 

§ 3   Snöröjning av GC-väg

Mats Holm väcker frågan om inte GC-vägen mellan Apelvägen 18-20 och Päronvägen borde snöröjas rutinmässigt. Frågan förs vidare till trafikgruppen.

 

§ 4   Försämrad busservice för Pomona?

Uppgifter cirkulerar i dagspressen att busslinje 506 riskerar att dras in mellan Förslöv och Ängelholm vid tidtabellsskiftet i december 2015, då tågtrafiken planeras starta på sträckan Båstad/Hemmeslöv – Förslöv – Ängelhollm, via Hallandsås-tunneln.

Eftersom denna busslinje har stor betydelse som lokalbuss på sträckan Barkåkra – Valhall Park – Pomona – Rebbelberga – Kungsgården – Centrum anser gruppen, att byalaget bör göra en framställning till Skånetrafiken och Ängelholms kommun i frågan.

 

§ 5   Hundbajsartikel

Mats Holm har gjort en propå angående hundbajsproblemets omfattning på allmänna parkytor. Mötet förordar att Mats beräkningar i frågan blir underlag till en artikel i Hamnposten.

 

§ 7   Utdelning av Hamnposten

Toiny önskar bli avlastad i sitt självuppoffrande uppdrag som Hamnposten-utdelare för Pomona.

Mötet beslutar att fördela bördorna inbördes enligt följande:

Toiny – Apelvägen o Melonvägen

Leif  – Pomonavägen, Päronvägen o Valnötsvägen

Arne  – Astrakanvägen o Åkerövägen samt tillhörande torg

Kjell  – Persikovägen

Mats – Körsbärsvägen o Plommonvägen

Tore – vikarie, vid förfall för någon av ovanstående

 

§ 8   Fler firmarabatter

Frågan om byalagets firmarabatter förs på tapeten. Bl a konstateras, att inga trädgårdsfirmor finns med på listan (t ex Lilla Hults blommor, Hedentorps m fl), ej heller NP Nilssons byggvarufirma. Mötet beslutar att föra frågan vidare till byalagets styrelse.

 

§ 9   Det om detta

Vi konstaterar att vi haft ovanligt många frågor på tapeten vid dagens möte samt hoppas, att områdets representanter från barn- o ungdomsgruppen har möjlighet delta vid nästa tillfälle. Möjliga värdar är Leif  S eller Karin Dacke Thall

 

Antecknat av

Tore Bernstrup

 

Bilaga 2

 

Byalagets styrelse och förskolan                                             2014-04-01

Det förekommer uppgifter om att byalagets styrelse skulle varit motståndare till att en ny förskola byggdes i Skälderviken och att styrelsen agerat utifrån egna intressen utan stöd av Skälderviksborna eller Byalaget.

Inget kan vara mer felaktigt.

Byalagets styrelse välkomnar en ny förskola.

Däremot har styrelsen varit kritisk till att skolan byggdes i Valhallsskogen och agerat för en placering i anslutning till Errarps skola.

Detta har sin grund i ett årsmötesbeslut 2009 där mötet enhälligt beslöt att  ”uppdra åt styrelsen att arbeta för att Valhallskogen skall bevaras orörd”  samt i den enkät som genomfördes år  2010 då 95 % av Skälderviks – och Pomonaborna förklarade att de ville bevara skogen obebyggd.

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.