Årsmöte 2014

 

 

Skeldervikens Byalag

 

Protokoll fört vid årsmöte 2014-02-26 i matsalen, Errarps skola.

 

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med dopp. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta.

 

 1. Ordföranden hälsade ett 50-tal deltagare välkomna och öppnade mötet.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Årsmötets utlysande godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Thomas Brorsson.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Mattias Thilfalk.
 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes: Thomas Eklund, Carin Hedén
 7. 7.    Verksamhetsberättelsen och gruppernas redogörelse godkändes. (Bilaga 1), synpunkter som kom fram under gruppernas redogörelser:

– Lägga in information om BU-gruppens FB-sida till Larmlistan och prenumeranterna.

– Skicka ut information om träffar med larm- och låsexperter även på prenumerantlistan, kanske slå ihop listorna.

 1. Ekonomirapporten och budget redovisades av kassören och godkändes. (Bilaga 2)
 2. Då ordinarie revisorer var förhindrade att närvara, läste kassören upp revisionsberättelsen som godkändes. (Bilaga 2b)
 3. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
 4. Inga motioner hade lämnats till årsmötet.
 5. Styrelse för kommande verksamhetsår utsågs. (Bilaga 3)
 6. Till revisorer för kommande verksamhetsår omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.

14. Till valberedningen för kommande verksamhetsår omvaldes Carin Olsson och Åke Möller.

 

 1.  Medlemsavgiftens storlek oförändrad efter omröstning. Förslag på 100kr/år godtogs inte av årsmötet.

 

16. Bryggan. På styrelsens förslag uppdrog årsmötet åt bryggruppen att om möjligt insamla nödvändiga medel och därefter se till så att bryggan bli renoverad på bästa möjliga sätt.

 

17. Avgående ordförande fick en gåva av styrelsen.

 

 

18. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet

 

Efter mötet diskuterades ev. byggande av lägenheter anpassade för äldre vid skolan, på Valhallsvägens sydöstra sida. (i Valhallsskogen) (Bilaga 4).

 

 

Vid protokollet

Mattias Thilfalk

 

 

 

Justeras                              Justeras                              Justeras

 

 

BILAGA 1

 

Skeldervikens Byalag     2014 – 02 – 18                

Verksamhetsberättelse för år 2013.

 

Byalaget har under året haft 539 betalande med lemsfamiljer ( 541 år 2010, 542 år 2011, 557 2012). Av dessa är 368 bosatta i Skälderviken 120 på Pomona  och 51 på annan ort.

Styrelsen har bestått av

Thomas Brorsson                  Ordförande, gruppledare i Byastugsgruppen.

Lars Flodmark                      Sekreterare, vice gruppledare i Strand- och  bryggruppen.

Torgny Bergström                 Kassör, vice gruppledare i Historiegruppen och Byastugsgruppen, redaktör för hamnposten.

Mattias Thilfalk                    Gruppledare i Barn-och ungdomsgruppen.

Karin Dacke Thall                 Vice gruppledare i Barn-och ungdomsgruppen.

Mats Holm                            Gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Sven-Olof Hoffert                 Vice gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Kerstin Paulsson                  Gruppledare i Historiegruppen.

Anna Stina Arnrup               Gruppledare i Miljö-och naturgruppen.

Kristin Johansson                 Vice gruppledare i Miljö-och naturgruppen.

Tore Bernstrup                     Gruppledare i Pomonagruppen.

Ulla Lind                              Gruppledare i Seniorgruppen.

Rolf Malmström                    Vice gruppledare i Seniorgruppen.

Bengt-Thomas Strandkvist    Gruppledare i Strand-och bryggruppen och projektledare

för ”Bryggrenovering”.

Toiny Böös                           Gruppledare i Trafikgruppen, vice gruppledare i Pomonagruppen

Kent Johansson                    Vice gruppledare i Trafikgruppen.

Årsmöte hölls den 27 februari i matsalen på Errarps skola med ca 50 medlemmar

närvarande. Före årsmötet bjöds deltagarna traditionsenligt på kaffe med dopp.

Därefter höll Kerstin Paulsson, behjälplig med bildvisning av Torgny Bergström, ett intressant

och mycket uppskattat föredrag om Skälderviken förr i tiden.

 

Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten, givit ut två nummer av Hamnposten. Hamnposten distribueras till samtliga hushåll i Skälderviken och på Pomona samt till utsocknes boende medlemmar. Genom Torgny Bergströms försorg har byalagets hemsida hållits aktuell så att alla som så önskat kunnat ta del av protokoll och skrivelser. På den del av hemsidan som vi kallar Hamnposten direkt redovisas senaste nytt.

Styrelsen har avgivit yttrande till kommunen angående: detaljplanen för Stenelid, ombyggnad av toaletten vid Fyrhustunneln till åretruntfunktion, kommunens grönstrukturplan, tågbuller och utbyggnad av reningsverk. Bryggan har renoverats och sjöbod (byastuga) har byggts men detta återkommer mer detaljerat under gruppernas verksamhet. En grupp för byastugans förvaltning har bildats.

 

Gruppernas  verksamhet.

 

Knutsfesten

Knutsfesten den 13 januari 2013 ordnades på Skäldervikens torg i samverkan mellan Källan och Skeldervikens Byalag. Gull-Britt Rebbelstam med ungdomar spelade och underhöll vid granen.Ca 120 personer besökte tillställningen. Källan bjöd på glögg, pepparkakor och godispåsar till barnen. Toiny Böös ställde upp som tomte.

 

Barn-och ungdomsgruppen

Vår grupp bildades i november 2012 med endast 3 medlemmar

Vi har fört diskussioner om hur vi kan marknadsföra gruppen och öka på antalet medlemmar, tyvärr har vi tappat en medlem. Folders, Facebook och öppet hus har varit idéer som vi diskuterat.

Gruppen har under våren 2013 gått igenom kommunens lekplatsplan. Vi har varit i kontakt med Johanna Andersson för att träffas på plats och diskutera lekplatserna, vi har ej fått till något möte men dock ett mail med positiva nyheter, kommer i Hamnposten.

Under 2014 kommer vi att få koncentrera oss på att utöka medlemsantalet för att kunna driva gruppen vidare och få lite mer underlag i Skäldervikens by.

 

Byastugsgruppen.

Så blev den då äntligen färdig vår efterlängtade Byastuga. Under våren och sommaren har det snickrats, spacklats och målats så det stod härliga till. Vi har haft invigningsfest med både entreprenören, Alf Carlsson och vår bidragsgivare, Almviken. Stort tack till Er och till alla frivilliga som hjälpt till.

Ett välbesökt öppet hus på höstkanten har vi också hunnit med. Till våren skall vi ta tag i utomhusmiljön.

 

Grannsamverkan.

Bostadsinbrotten ligger fortfarande på en relativt hög nivå i Ängelholms kommun, men Skälderviken/Pomona har lyckligt nog bara drabbats vid något enstaka tillfälle. Vi vill gärna tro att detta till viss del beror på ett stigande intresse för både tekniska skyddsåtgärder och klok grannsamverkan. Låt oss fortsätta att göra Skälderviken/Pomona till ett oattraktivt område för inbrottstjuvar!

Under året har ett 50-tal meddelanden gått ut via mejl till medlemmarna i ”Larmlistan”, som nu omfattar ca 200 adresser. Värdefulla tips om misstänkta aktiviteter har vid flera tillfällen också inrapporterats och därefter vidarebefordrats till listans medlemmar.

2013-10-15 hölls ett grannsamverkanmöte i Errarps skola, där Polisen informerade om sin verksamhet och Länsförsäkringar och Grannsamverkangruppen gav praktiska tips på bostadsskydd och andra inbrottsförebyggande åtgärder.  Tyvärr deltog endast ett 15-tal personer.

 

Historiegruppen.

17 januari 2013 startade gruppen i Barkåkra Scoutkårs lokal. Genomgång av diverse bilder från privatpersoner. Mötena efter ägnades åt Lennart Rydbergs bilder. 27 mars hade gruppen bildvisning och föredrag på årsmötet. 2 maj hade gruppen vandring längs Lägervägen.

Gruppen har under hösten 2013 haft 8 möten i Byastugan. Vi har fortsatt genomgång av Rydbergs bilder men även ägnat tid åt släkter, som finns kvar i trakten sedan Engelholms Hamns begynnelse

 

Miljö- och naturgruppen.

Gruppen har vid årsmötet fått ny gruppledare och vice gruppledare. Anna-Stina Arnrup och Kristin Johansson. Vi två tillsammans med Torgny började med ett möte för uppdatering. Första aktiviteten var strandstädningen i april månad där 12 personer deltog i städandet och ett 10-tal säckar fylldes med plast och annat skräp.

I början av maj månad lämnade vi  ett yttrande  till kommunen gällande deras förslag till Grönstrukturplan.

Den 24 juni hade gruppen sitt första öppna möte i Byastugan då vi bjöd in alla intresserade och diskuterade gruppens framtida arbete. Vi var 17 st.

Gruppen hade under sommaren kontakt med kommunen gällande torgets skötsel.

Årets slåtter gick av stapeln den 9/7 och leddes av Torgny Bergström. Den 11/7 var det dags att räfsa ihop allt och då var det återigen Torgny som höll i trådarna nu med hjälp av Ulla Håkansson som ordnade förtäringen.

Den 29 september höll Thomas Brorsson  i en svamputflykt med mycket frisk luft och trevlig samvaro men lite svamp p.g.a. det torra vädret.

Ett samarrangemang tillsammans med Naturskyddsföreningen i Ängelholm gjordes den 17 oktober på i stadsbibliotekets hörsal, ämnet var Grön miljö – hälsa och välbefinnande med professor Erik Skärbäck från Alnarps lantbruksuniversitet

Vi hade den 11/11 ett möte gällande området ”Gamla hamnen” där vi vill snygga till och göra området välkomnande för alla. Vi tänker oss en samverkan med föreningen Gamla hamnen och Fyrhusets vänner.

I november lämnade vi ett yttrande till kommunen om förslag till utbyggnad av reningsverket.

Pomonagruppen

Gruppen har under verksamhetsåret inte behövt driva några egna frågor. utan verkat indirekt genom Pomona-representanter i andra grupper, såsom trafikgruppen, grannsamverkansgruppen och barn-och ungdomsgruppen. Vi har haft en sammankomst under året och kunnat konstatera att Pomonas intressen bevakas på bästa sätt genom byalaget.

 

Seniorgruppen.

Gruppen har haft kontakt med socialnämndens ordförande angående trygghetsboende eller motsvarande i Skälderviken och han anser att det har hög prioritet. Nästa steg blir att hitta en lämplig tomt.

Liksom tidigare år har gruppen i samverkan med Barkåkra Församling arrangerat ”Café Tisdag” med program enligt följande: Gröna Rut som redovisade sin utveckling till trädgårdsexpert. Affe Bengtsson med tips till äldre i trafiken samt bland annat om rondellkörning. Seniorshopen med visning och försäljning av kläder. Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander om planteringar i Ängelholm. Ulf Stenkula med liten antikrunda. Kerstin Lindgren från Region Skåne om färdtjänst och sjukresor. Programpunkterna har varit uppskattade och verksamheten fortsätter under 2014.

 

Strand o Brygga.

Redan under årets allra första dagar arbetade Bryggruppen med utvärdering av inkomna anbud  på bryggbygget och förhandling med anbudsgivare så att vi den 21 januari kunde teckna avtal med Trellegräv AB om uppförandet av bryggan till ett fast pris av 750tkr exklusive mervärdesskatt. Utöver detta hade vi en del kostnader så att det totala priset inklusive mervärdesskatt blev en miljon kronor. Finansieringen blev möjlig genom att Ängelholms kommun bidrog med 500 tkr kr, Sparbanken Öresund med 100tkr, ett antal övriga sponsorer med tillsammans 100tkr och vår egen försäljning av badartiklar och namnplankor som inbringade 300tkr.

Bryggbygget påbörjades den 7 mars, då också det första byggmötet hölls, och avslutades med slutbesiktning den 23 april. Det var en ovanligt kall marsmånad med ner till 10 minusgrader eller mer vilket var både bra och dåligt. Bra var att marken var fast, vattenståndet lågt och sjögången obetydlig. Det dåliga var att sträng kyla alltid är en försvårande faktor vid byggande särskilt vid betonggjutning. Under tiden entreprenören byggde bryggans stomme ägnade sig bryggruppen åt att gravera köparnas namn på plankorna som skulle bli bryggans däck.

Allt gick bra och den 2 juni kunde bryggan invigas med tal, sång och musik och som extra krydda flyguppvisning. Sedan följde en lång och ovanligt bra badsommar till glädje för alla badsugna Skälderviksbor och många andra. Bryggruppen var också nöjd och glad, men säg den glädje som varar beständigt. Den 5 december kom stormen Sven och raserade vår brygga så att vi nu tvingas ta nya tag för att åter ha en badbrygga till kommande sommar.

 

Trafikgruppen.

Trafikgruppen (TG) har under året haft ett sammanträde.  Frågor som bevakats och bearbetats är följande:

Tekniska Kontoret (TK) har lovat att Stationsvägens- och Mesanvägens förlängningar som GC-vägar mot Valhallsvägen ska snöröjas.

Vandaliserat stängsel runt Bjälleröds källors vattenverk har efter påtryckning av TG reparerats.

Pomonabron ska ersättas med ny, bredare bro under 2015.

TG har påpekat för TK att buskörning med bil förekommer på GC-vägen mellan Ådalsvägen och Päronvägen. Ingen åtgärd från TK. TG anmäler ofoget till polisen. Bilkörningen verkar ha upphört.

Sättningar i asfalten vid början och slutet av g:a Pomonabron påpekas till TK av TG. Åtgärdades omgående.

Bjärevägens GC-väg är klar från Bjärevägens början vid Käglebron till Bjällerödsvägen. (Etapp 1)  Etapp 2 från  Bjällerödsvägen till Valhallsvägen ska påbörjas och avslutas under hösten 2014.

Ändrad hastighetsgräns på Valhallsvägen från 50km/tim. till 40km/tim. dröjer. Nya föreskrifter gällande tättbebyggt område ska göras. Dessa remitteras till Trafikverket. Svaret därifrån ligger till grund för slutgiltiga föreskrifter och omskyltning. Nuvarande 30km/tim.-vägar blir så även i fortsättningen.

TG har hemställt till TK att belägga Dalvägens GC-förlängning mot Lägervägen med hård yta.

TG har tillsammans med Rektorn på Errarps skola gjort en hemställan till TK att bygga en GC-väg även på SO-sidan av Valhallsvägen, från skolan till väg 1710. (Kungsgårdsleden)

Trasiga gatuarmaturer är anmälda till TK. Beträffande Bjärevägen meddelar TK att alla gatlyktorna ska bytas till ledlampor under hösten 2014.

Hastighetsdisplayer (30km/tim.) har varit uppsatta på ett antal vägar i Skälderviken och Pomona, under året.

 

Styrelsen

 

BILAGA 2

Skeldervikens byalag

Ekonomisk redovisning för 2013

Intäkter 2013

Budget 2013

Utfall

Avvikelse

Budget 2014

Medlemsavgifter

41 000

40 275

-725

40 000

Gåvor och bidrag

4 000

3 775

-225

4 000

Försäljning vykort  

1 590

1 590

 

Summa

45 000

45 640

640

44 000

         
Kostnader 2013        
Verksamhet, Möten, Hamnpost

-18 000

-18 759

-759

-18 000

Byastugan endast drift 2014

-92 000

-107 260

-15 260

-9 000

Strand o Brygga

0

-8 901

-8 901

0

Investering

-12 000

0

12 000

-17 000

Summa

-122 000

-134 920

-12 920

-44 000

       

Årets resultat

-77 000

-89 280

-10 690

0

 

Skeldervikens byalag Bank konto Kassa    
Ingående saldo 159970 635 summa 160 605
Utgående saldo 70670 655 summa 71 325
      Resultat -89 280

 

 

Sven Jons brygga

Summa intäkter

732 592,14

Ingående saldo 2013-01-01

344 667,38

Summa kostnader

-997 297,00

Utgående saldo 2013-12-31

79 962,52

 

Bilaga 2b

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2013

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för verksamhetsåret 2013-01-01  –  2013-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2014-01-17
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

 

Bilaga 3

 

Styrelse 2014

Ordf.              Toiny Böös

Kassör           Torgny Bergström

Sekr.              Mattias Thilfalk

 

Barn- och Ungdomsgruppen

Gr.led.           Mattias Thilfalk

Vice.              Karin Dacke-Thall

 

Grannsamverkansgruppen

Gr.led.           Mats Holm

Vice               Sven-Olof Hoffert

 

Historiegruppen

Gr.led.           Kerstin Paulsson

Vice               Torgny Bergström

 

Natur- och miljögruppen

Grl.led. Kristin Johansson

Vice               Anna Stina Arnrup

 

Pomonagruppen

Gr.led.           Tore Bernstrup

Vice               Toiny Böös

 

Seniorgruppen

Gr.led.           Ulla Lind

Vice               Rolf Malmström

 

Byastugsgruppen

Gr.led.           Thomas Brorsson

Vice               Torgny Bergström

 

Strand- och bryggruppen

Gr.led.           Bengt-Thomas Strandqvist

Vice               Lars Flodmark

 

Trafikgruppen

Gr.led.           Toiny Böös

Vice               Kent Johansson

 

BILAGA 4

 

Efter mötet diskuterades ev. byggande av lägenheter anpassade för äldre vid skolan, på Valhallsvägens sydöstra sida. (i Valhallsskogen).

 

Både trygghetsboende och boende för mer vårdkrävande äldre föreslås från Sevring från Socialförvaltningen.

 

Ordförande lämnar ordet fritt.

 

–        Ett boende för personer 55-60+ borde finnas och det kan vara acceptabelt att en del av skogen tas.

–        Det framkommer att en del av skogen är det acceptabelt att offra om det kan freda resten.

–        Örebro har ett äldre-/seniorboende som är väldigt bra, kanske något att ta efter?

–        Har förslag på andra platser framkommit?

–        Poängtera att det i huvudsak är naturen som vi vill skydda, inte en speciell sorts bebyggelse.

–        BU ska lägga ut vilken ståndpunkt som tagits i och med dagisbygget i skogen, detta måste klargöras tydligt då det verkar som att Byalaget är emot barn och därför vill den yngre generationen inte gå med i Byalaget.

–        Årsmötet vill att Byalagets styrelse ska jobba aktivt i den här frågan för att ta vara på de intressen som finns och få detta fastställt ordentligt.

–        Synpunkter på att bevara de finare delarna av skogen/kulturmarken och därmed offra de mindre fina delarna.

 

TB: Förslaget 2010 gällde en femtedel av skogen, inte som nu 20.000kvm, det är inte längre samma frågeställning. Det var förslaget 2010 som Byalaget ville stoppa, nu är det ett annat läge med mycket mindre utnyttjande av skogsområdet.

 

Ordförande tycker att det finns en majoritet för att någon byggnation ska finnas mittemot skolan och att naturen bör bevaras.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.