Styrelsemöte nr 11 2013-12-18

Styrelsemöte nr 11 i Skeldervikens Byalag 2013-12-18 i Byastugan. Fem bilagor.

Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Mats Holm, Karin Dacke Thall, Mattias Thilfalk,

Torgny Bergström, Anna Stina Arnrup, Rolf Malmström, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Protokollen från de två senaste styrelsemötena justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen. Lekplatserna i Valhallsparken och Tennisparken kommer att vara kvar och rustas upp. Lekplatsen vid Rosenvägen avvecklas.

Byastugan. Fyra bord och skohylla har anskaffats. Elförbrukningen verkar bli avsevärt lägre än beräknat.

Grannsamverkan. Det är högsäsong för villainbrott och man misstänker att ligor tar reda på vilka villor som står tomma genom att kolla registreringsnummer på flygplats- och stormarknadsparkeringar. Mats rekomenderar att ta bort personuppgifter från Eniro etc. så att adresser ej kan spåras samt att ha belysningen tänd både inne och ute.

Historiegruppen hade inget att meddela.

Natur-och miljögruppen hade heller inget nytt men beslöts att protokollet från mötet 11 nov. skall fogas till detta protokoll som bilaga 1.

Pomonagruppen inget att rapportera.

Seniorgruppen inte heller.

Strand-och bryggruppen hade önskat att den kunnat ansluta till de fyra föregående men tyvärr var det ej fallet. Stormen Sven som drabbade oss torsdagen den 5 och fredagen den 6 december raserade bryggan så att stora delar av den kastades i havet och spolades i land. De lossbrutna delarna har bärgats och kommer delvis att kunna användas vid återställandet. Bryggans nuvarande status m.m. framgår av protokoll från gruppens möte tisdagen den 10 dec. bilaga 2, skadeanmälan bilaga 3 och mail till sponsorer bilaga 4. Det beslöts att bryggärendet skall tas upp vid årsmötet och bryggans konstruktör och totalentreprenör då skall inbjudas att delta.

Trafikgruppen.  Enstaka trasiga lampor i gatubelysning ersätts ej. På framställan om anläggandet av gång- och cykelväg på södra sidan av Valhallsvägen mellan skolan och Kungsgårdsleden har svar erhållits från medborgarkontoret att ”man” bedömt att behov ej föreligger. Toiny arbetar vidare med ärendet. Beslöts att protokollet från gruppens möte den 12 nov. skall fogas till detta protokoll som bilaga 5.

Övriga frågor.

Hamnposten. Barn- och ungdomsgruppen kommer att ha en blänkare för att värva fler medlemmar.

Öppen stuga. Beslöts att hålla stugan öppen och bemannad varje söndagseftermiddag kl. 14.00 – 15.30. under mars och april.

Knutsfest blir det den 12 januari. Toiny, Kerstin och Torgny arrangerar.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 15 januari  kl. 1830 i Byastugan.

Efter mötet lät vi oss väl smaka av den jullandgång som ordföranden förtjänstfullt anskaffat.

 

Vid protokollet                                                                                     Justeras

 

Lars Flodmark                                                                                        Toiny Böös

Bilaga 1

 

Den 11/11, möte ang vad vi i Byalagets Natur- och miljögrupp, vill ska ske i området ”Gamla hamnen”.

 

 

Närvarande: Torgny Bergström, Kristin Johansson, Tord … och Lars Stanly

 

*Vi började med att Torgny visar bilder från förr över området.

* Byalaget hade tillsammans med kommunen en ”vandring” i området 2010. Torgny har protokollet från detta tillfälle.

*                                   Förutom byalaget så är föreningen Skäldervikens Fiskeläge, och Fyrhusets Vänner intresserad av att utveckla området. Även föreningshamnen som äger en del av marken har säkerligen en del intressen.

*                                   Kommunen står för skötseln av pirarmarna. Dessa saknar efter stormarna en del stora stenar. Risken är att ytterligare stormar enkelt kommer fortsätta förstöra dem.

*                                   Föreningshamnen äger en del av området närmst vägen och bör sköta detta bättre.

*                                   Vi tyckert det är viktigt att området hålls öppet för all och inte börjar känns som privat område.

* Vi vill inte ha några husbilar eller husvagnar i området. Bilarna kommer vi troligen inte åt men vi kan begränsa antalet p-platser. Vi tycket inte man ska få parkera på gräset framför bodarna.

*                                   Efter en rundvandring kommer vi överens om att vi vill utveckla delen längs piren, mellan fyrhuset och klitterna. Här finns idag några bänkar och bord. Det skulle behövas flytta stenar och fixas en grillplats eller två. Mycket mer kan göras här och vi tänker be Lotta Currivan att rita ett förslag (jag har frågat henne och det gör hon gärna, hon vill komma med på nästa möte).

*                                    En ny cykelparkering behövs göras vi nerfarten från cykelvägen till stranden.

* Nytt mötesdatum har inte planerats. Vi får återkomma.

 

 

Fyrhusetsvänners/Slabbkistans Facebook sida.

http://hd.se/angelholm/2013/08/19/fyrhusets-vanner-i-skalderviken/

https://www.facebook.com/SlabbkistanSkalderviken

 

 

Minnesanteckningar gjorda av Kristin Johansson

 

 

 

 

Bilaga 2

 

Strand o Brygga

 

Möte med gruppen 2013-12-09 i Byastugan.

 

Närvarande: Bengt-Thomas Strandqvist, lars Flodmark, Thomas Eklund, Torgny Bergström, Toiny Böös och Thomas Brorsson

 

 • Bryggruppens medlemmar träffades på Sven Jons udde den 8 december och plockade upp delar från bryggan vilka nu ligger på land.
 • Minnesanteckningar från mötet den 10 december:
 • Mötet föranleddes av att stormen Sven, orsakat stora skador på bryggan den 5-6 december.
 • Lars inledde med funderingar, om bryggan är rätt konstruerad, ligger på rätt plats, har vi fått vad vi beställt samt om materialet håller den klass vi har rätt att begära.
 • Torgny hade tankar om att vi kanske inte skall återställa bryggan på samma sätt som den var innan stormen med tanke på nya stormar.
 • Enighet råder i gruppen om att bryggan skall, om vi har möjligheter, återställas på något sätt. Det är ju trots allt stora värden som inte skadats.
 • Olika lösningar diskuterades. Bland annat lösa flak som tidigare? Mindre plattform?
 • Beslutades att tillskriva totalentreprenören Trellegeäv. Lars F. filar på det. (bilaga 1)
 • Information skall skickas till de större sponsorerna. Bengt-Thomas. (bilaga 2)
 • Försök skall göras att bärga stegen. Toiny. (är bärgad den 12/12  och uppe på land)
 • En firma är anlitad för att rädda de större flaken som blåst upp på land. Sker troligen vecka 51. Bengt-Thomas.

Vi avvaktar nu svar från Trellegräv.

 

 

Noteringar förda av

Thomas Brorsson

 

 

 

 

Bilaga 3

 

Från Skeldervikens Byalag

Till Trellegräv AB

Stormen Sven och Sven Jons brygga.

Skadeanmälan.

Det var med bestörtning vi på morgonen den 6 december konstaterade att  bryggan som dimensionerats för att hålla i 50 år(rambeskrivningen 4.1 grundkonstruktioner) nu sju månader efter färdigställandet var slagen i spillror.

Kortfattat och så långt vi hittills kunnat se och avgöra är läget följande.

Plattformen och del av bryggdäcket har brutits loss kastats i havet och drivit i land. Brottet har skett mellan ok och bärlinor. Plattformen hänger ihop, räcket sitter kvar men stegen är lossbruten. Bryggdäcket är brutet i fyra delar som var för sig hålls ihop av bärlinor och plankor. På dessa delar är räcket lossbrutet. Rampen och den första bryggsektionen är kvar på plats och till synes oskadad. En sektion mitt på bryggan ligger kvar och verkar intakt, räcket sitter kvar på denna men är skadat. Pålkonstruktionen är till synes oskadad men en närmare undersökning kan visa på skador, ok sitter kvar men är skadade.

Restvärdesräddning är utförd så att plattform och bryggdelar är lyfta i säkerhet upp på land, räckesdelar och enstaka lossbrutna däcksplankor är hopsamlade och upplagda på land, stegen är bärgad från havets botten och i säkerhet, trappan är sedan tidigare upplagd på land.

Självklart inställer sig ett antal frågor.

Varför klarade inte bryggan stormen?

Var det en olämplig/felaktig konstruktion?

Var konstruktionen underdimensionerad eller materialet inte tillräckligt bra?

Var utförandet inte tillräckligt bra?

Ryms återställandet helt eller endast delvis inom garantin?

Vilka andra bryggor klarade stormen, hur var de konstruerade och utförda?

Hur skall återställandet utföras?

Vilka förändringar är möjliga och bör göras för att undvika ett upprepande inom kort?

Det finns säkert fler frågetecken som måste rätas ut.

Vi ser fram emot ert svar och förslag till tidpunkt för dialog och gemensam skadebesiktning som vi anser bör göras snart.

 

För Skeldervikens Byalag

Bengt-Thomas Strandqvist

 


 

 

Bilaga 4

Till sponsorer.

Hej!

Som större bidragsgivare till Sven Jons Brygg vill vi informera er om

att stormen Sven dessvärre havererade vår brygga till vissa delar.

Kombinationen av extremt högt vattenstånd och orkanvindar från väst till

nordvästlig gjorde att bryggans överbyggnad inte klarade vågornas

påfrestningar utan bröts loss och spolades upp på stranden.

Vi gör nu ett försök att rädda så mycket vi kan av våra bryggdelar för

att sedan inleda ett reparationsarbete fram på vårkanten. Exakt hur vi

kommer att göra detta och till vilken extrakostnad håller vi just nu på

att diskutera, men det är vår ambition att vi skall ha en badbrygga

inför kommande badsäsong.

 

Med vänlig hälsning

Bengt Thomas Strandqvist

Skeldervikens Byalag

 

 

Bilaga 5

 

Minnesanteckningar förda vid Trafikgruppens möte, 2013-11-12

Plats: Byastugan.

 

Närvarande: Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Kjell-Erik Olsson, Kent Johansson och

undertecknad.

1. Mötet öppnades av undertecknad, som klargjorde att många av dagens punkter var

svar från Tekniska Kontoret, på tidigare ställda frågor.

2. Bjärevägens GC-väg är klar från Bjärevägens början vid Käglebron till Bjällerödsvägen

(Etapp 1). Etapp 2, från Bjällerödsvägen till Valhallsvägen påbörjas och avslutas under

hösten 2014.

3. Ändrad hastighetsgräns på Valhallsvägen från 50km/tim. till 40km/tim. dröjer. Nya

föreskrifter gällande tättbebyggt område ska göras. Dessa remitteras till Trafikverket.

Svaret därifrån ligger till grund för slutgiltiga föreskrifter och omskyltning. Nuvarande

30km/tim. vägar blir så även i fortsättningen.

4. Stationsvägens -och Mesanvägens GC-förlängningar ned till Valhallsvägen ska

snöröjas av kommunen.

5. Dalvägens GC-förlängning mot Lägervägen är hålig och ojämn. Önskemål från

Byalaget att vägen beläggs med hård yta.

6. Nya Pomonabron ska påbörjas 2015.

7. Asfaltstrekanten framför fastigheterna nr. 10, 12 och 14 på Apelvägen, Pomona helt

uppsprucken. Önskemål från Byalaget att ytan renoveras.

8. Dagvattenledningen vid Åkerövägens GC-väg förmodligen tilltäppt. Spolning kommer

att ske.

9. Frågan om en GC-väg även på sydsidan av Valhallsvägen, från skolan till väg 1710,

diskuterades. Beslöts att undertecknad tar upp frågan med skolans rektor.

10. Trasiga gatubelysningar är anmälda till kommunen. Gällande trasiga lampor på

Bjärevägen meddelas att alla gatlyktor på Bjärevägen ska bytas till ledlampor under

innevarande höst.

11. Kent Johansson gör ett inlägg i nästa nummer av Hamnposten om användande av

reflexer. Till denna upplysning tillägges info om anläggandet av GC-vägen på

Bjärevägen hösten 2014.

12. Önskemål om uppsättning av hastighetsdisplay på Valhallsvägen i höjd med

fastighetsnummer 32-36. Och därefter på Bjärevägen, ungefär vid Ejdervägen.

13. Undertecknad tackade de närvarande.

 

Minnesantecknare, Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.