Styrelsemöte nr 10 2013-12-04

Styrelsemöte nr 10 i Skeldervikens Byalag 2013-12-04 i Byastugan. Två bilagor.

Närvarande: Toiny Böös(mötesordförande), Sven-Olof Hoffert, Anna Stina Arnrup, Torgny Bergström, Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Justering av föregående mötes protokoll bordlades till nästa styrelsemöte.

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen hade ingen närvarande.

Byastugan. Gruppen träffas på tisdag 10 december kl 1000 i stugan. Utebelysning har monterats genom Torgnys försorg.

Grannsamverkan. 19 villainbrott förövades i kommunen under november månad mot sju under samma tid i fjol.

Historiegruppen har haft terminsavslutning i dag på restaurangskolan på Valhall Park.

Natur-och miljögruppen hade möte den 11 november och gjorde då en syn i närområdet. Man beslöt att ta hjälp av arkitekten Lotta Currivan för att göra ett förslag till åtgärder att förelägga kommunen.

Pomonagruppen hade inget att rapportera.

Seniorgruppen hade ingen närvarande.

Strand-och bryggruppen hade inget att rapportera.

Trafikgruppen hade möte den 12 november med fem deltagare. Toiny föredrog protokollet.

 

Övriga frågor.

Reningsverket. Vårt yttrande angående utbyggnad av reningsverket, bilaga 1.

Julbasaren var välbesökt och uppskattad av besökarna. Antalet hantverkare som bjöd ut sina produkter var dock fåtaliga och de som var där tyckte att försäljningen gick trögt.

Hamnposten. Redaktören meddelar att det finns material för nästa nr som skall ges ut i slutet av januari.

Öppen stuga. Förslaget att hålla Byastugan öppen för allmänheten ett par timmar en kväll i veckan under vårterminen diskuterades. För ofta tyckte någon. Vem skall bemanna, med flera frågor? Församlingen var avvaktande positiv och beslöt att skjuta på beslutet till mötet den 18 december.

Ny grupp ”Film- och bilder”. Torgny som kommit med förslaget redogjorde för sina tankar omkring genomförande och innehåll. Han kommer att föra in en artikel om detta i nästa nr av Hamnposten.

Brev angående buller. Ordföranden har enligt beslut vid föregående styrelsemöte i skrivelse till kommunen meddelat byalagets mening i ärendet. Bilaga 2.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 18 december kl 1830 i Byastugan. Detta möte avslutar höstterminen och det serveras landgång till den som senast den 15 har anmält sitt deltagande till Thomas.

Alla tar med tallrik, bestick, glas och dryck för eget bruk.

 

Vid protokollet                                                                                     Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                                                        Toiny Böös

 

 

Bilaga 1

 

Skälderviken 2013-11-23

 

Till Ängelholms kommun om utbyggnad av Ängelholms reningsverk

 

Skeldervikens Byalag anser att en utbyggnad av Ängelholms reningsverk är bra då kommuninvånarantalet har ökat och mest troligt kommer att öka ytterligare. Vi tror nog att verksamheten bedrivs på ett bra sätt, men kanske kan bli bättre.

Trots rening kommer Rönne å nedströms reningsverket och framför allt Skälderviken att få en ökad belastning av näringsämnen och miljögifter.

Ytterligare rening, utöver det som samrådet föreslår, bör eftersträvas.

För att uppnå detta tror vi att en ökad information och utbildning av allmänheten, dvs både skolbarn och vuxna inkl politiker, är det mest effektiva sättet.

 

Viktigt i reningsverkets arbete är att sträva efter så små vattenmängder som möjligt att rena. Detta ger mindre mängder kemikalier till reningen och mindre avfall som i sin tur skapar mindre transporter. Åter igen mer information som verkligen når ut. Att stimulera till minskat slöseri med vår vattenresurs skapar många positiva effekter. Återigen allmänheten måste utbildas.

När det gäller användandet av slam är vi frågande till detta. Är det verkligen tillräckligt rent? Så länge avloppen från hushåll, industrier, biltvättar, sjukhus och gatubrunnar inte är rena blir heller inte slammet rent. Gifterna måste stoppas vid källan.

I framtiden blir det troligen, på grund av klimatförändringen, mer av plötsliga och kraftiga regn. På sidan 4 i PM för samråd skrivs ”att maxbelastningen av tillskottsvatten vid extrema tillfällen (snösmältning, kraftig nederbörd) ligger kvar på nuvarande nivå. Det stämmer väl inte i så fall?

 

Skeldervikens Byalag Gruppen Natur o Miljö

Kristin Johansson

 

 

Bilaga 2

 

Ängelholms Kommun

Robin Holmberg

Miljönämnden

262 80 Ängelholm

 

Skälderviken 2013-11-07

 

Hej Robin!

Styrelsen i Skeldervikens Byalag diskuterade, vid ordinarie styrelsemöte den 6 november 2013, artikeln i NST om ”Otillräckligt skydd mot tågbullret”. (Anders Davidsson NST 2013-10-25)

Vi är av den uppfattningen att de löften som gavs från Ängelholms Kommun och från Trafikverket om bullergränser mm, då man beslutade om dubbelspår genom Skälderviken, gäller och skall innehållas både inom och utomhus. Vi är oroliga för att de ansvariga inom Kommunen skall ”tumma” på reglerna och tillåta högre värden.

Vår förhoppning är att svaret från dig skall lugna oss på denna punkt.

 

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson

Ordförande Skelderviken Byalag.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.