Styrelsemöte nr 7 2013-09-04

 

Styrelsemöte nr 7 i Skeldervikens  Byalag  2013 – 09 – 04 i Byastygan.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Mats Holm,

Sven-Olof Hoffert, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Kristin Johansson,

Tore Bernstrup, Toiny Böös, Ulla Lind, Rolf Malmström,

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokollet från styrelsemöte 6 justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen har fått meddelande från kommunen att två lekplatser kommer att bli kvar i Skälderviken och två på Pomona.

Grannsamverkan anordnar ett allmänt möte 15 oktober i skolan. Närpolisen och Länsförsäkringar medverkar. Kallelse genom larmlistan och anslag.

Historiegruppen hade bildvisning 3 september och kommer att ha gruppmöte 5 september. ( det behövs anordning för mörkläggning för bildvisning).

Natur o Miljö. Mötet 24 juni samlade 17 deltagare som bl.a. diskuterade skötsel av torget. Anna Stina har därefter haft en dialog med stadsträdgårdsmästaren om skötsel av allmänna platser i Skälderviken.

Den 29 september samlas vi på torget kl 0930 med kaffekorg m.m.för vidare transport till svampskogen och 17 oktober kl 1900 har gruppen en aktivitet i samverkan med Naturskyddsföreningen i stadsbiblioteket under rubriken” Grön miljö, hälsa och välbefinnande”.

Pomonagruppen. Det har blivit ny asfalt på Päronvägen och ängen med fotbollsplanen svämmar över vid riklig nederbörd.

Seniorgruppen. Den 17 september gästar stadsträdgårdsmästare Maria Birgander Torsdagscaféet i församlingshemmet. Rolf har talat med Jan Olof Sevring om seniorboende men något snart resultat är ej att vänta.

Byastugan. Thomas gav oss instruktioner om upplåsning och låsning samt hur värmen regleras. Visst arbete återstår såsom planering av marken runt stugan och tillverkning av en trall för ersättning av den provisoriska.

Strand-och Brygga. Brygganhar nu varit i bruk i tre månader och fungerat väl. Några förbättringar och kompletteringar har gjorts. Två bitar räcke har tillkommit, stegen har justerats så att den nu är mindre brant, hållare för handdukar och badrockar finns på plats och sist men inte minst ytterligare ca 50 plankor har fått namn inristade i sig och kassan förstärkts med motsvarande antal tusenkronor.

Trafikgruppen. Den elektroniska skylten kommer inom kort att sättas upp på Lägervägen. Byggandet av gång- och cykelvägen vid Lövängen har påbörjats liksom uppbyggnaden av själva Lövängen. Dalvägen mellan Vinkelvägen och Lägervägen är i så dåligt skick att den är oframkomlig för rullstolar, rollatorer och barnvagnar.

 

 

Övriga frågor.                                                                                    

Valhallsskogen. Thomas och Torgny har träffat Valhallskonsortiets talesman Peter Månsson. Konsortiet som tog initiativ till mötet ville informera om sin syn på skogen eventuellt byggande i den m.m. Thomas redogjorde i korthet för vad som förevarit vid mötet och på hans förslag beslöts att bjuda in Peter Månsson till nästa styrelsemöte eller det därpå följande samt att till samma möte inbjuda f.d. Skogsgruppens ledare, Lars Staverhaug.

Gamla hamnen. Angående skötsel av området vid Gamla Hamnen så verkar det som om en ny aktör har dykt upp på arenan ”Fyrhusets vänner” som enligt artikel i HD samlade 50 medlemmar vid fyrhuset på Internationella fyrhusdagen. Sedan tidigare har vi ju ”Skeldervikens fiskeläge”. Vi konstaterade att Natur- och miljögruppen är byalagets naturliga part vid samverkan mellan intressenterna.

 

Regler för användning av Byastugan. Efter diskussionbeslöts att stugan skall upplåtas för andra sammanslutningar än byalagets styrelse och grupper mot ett vederlag av 100 kr per gång. Som arbetsgrupp för utformning av regler för uthyrningen utsågs Torgny, Anna Stina och Rolf. Arbetsgruppen tar utan dröjsmål fram ett förslag som mejlas till styrelsen för synpunkter med målsättningen att fastställa reglerna vid nästa styrelsemöte.

 

Öppet hus. Beslöts att söndagen den 27 oktober hålla ”öppet hus” under några timmar för visning av stugan och informera om vår verksamhet. Korvgrillning och kaffe med dopp kommer att erbjudas.

Thomas, Torgny och Anna Stina håller i arrangemanget, gruppledare och vice gruppledare uppmanas att vara närvarande. Inbjudan genom ”lapp i lådan” och anslag.

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte 2 oktober i Byastugan.

.

Vid protokollet                                                                Justeras

 

Lars Flodmark                                                                 Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.