Styrelsemöte nr 6 2013-06-19

 

 

Styrelsemöte nr 6 i Skeldervikens  Byalag  2013 -06-19 i Byastygan. En bilaga.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall,

Mats Holm, Kristin Johansson, Sven-Olof Hoffert, Ulla Lind, Kent Johansson,

Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark.

 

Detta styrelsemöte markerar en milstolpe i byalagets historia genom att det var det första som hölls i av byalaget ägd lokal. Efter mötet firades detta med en invigningsfest där utöver styrelsen även representanter för Almviken AB, som bidragit med huvuddelen av byggkostnaden, deltog.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokollen från styrelsemöte 5 justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen har gjort ett informationsblad med e-postadress.

Beslöts att e-postadressen skall ligga under byalagets domän samt att gruppen själv svarar för tryckning och utdelning.

Grannsamverkan. Inget att rapportera.

Historiegruppen hade terminsavslutning 13 juni.

Natur o Miljö har möte 24 juni i sjöboden.

Pomonagruppen. Kungshögen har blivit röjd genom kommunens försorg.

Seniorgruppen. Gruppen arbetar fortlöpande med framtida föreläsningsprogram. Ulla uppmanar oss att komma med förslag till inslag till föreläsningsprogrammet.

Sjöbodsgruppen. Boden är i huvudsak klar. Resegille hölls i måndags 17 juni med närvaro av de bodgruppsmedlemmar som varit aktiva i bygget samt byggmästaren Alf Karlsson med personal.

Beslöts att i fortsättningen använda namnet BYASTUGAN.

Strand-och Brygga. Bryggan invigdes söndagen  den 2 juni kl. 15.00. Vädret var inte det bästa men ca etthundra personer hade hörsammat inbjudan och kommit. Thomas Brorsson hälsade välkomna och höll en kort betraktelse över bryggans tillkomst och Tomas Fjellner, kulturnämndens ordförande, höll ett uppskattat tal där han bland annat lovordade den samverkan mellan byalag och kommun som lett till bryggbyggets förverkligande. Representanter för Sparbanksstiftelsen Gripen och Sparbanken Öresund, som näst kommunen varit den störste bidragsgivaren, höll korta anföranden. Invigningen bevakades också av Nordvästra Skånes Tidningar med en artikel i måndagstidningen som resultat. När de mer formella inslagen var avklarade vidtog saft- och bullkalas för barnen, grillarna tändes och kaffekorgarna kom fram. Under dessa aktiviteter underhöll Gull Britt Rebbelstam och hennes dotterson med dragspelsmusik och sång. Badförutsättningarna var inte de bästa, 13 grader i vattnet, 15 i luften och stark västlig vind, men två modiga trotsade vädret och tog ett dopp, Molly Currivan och byalagets kassör Torgny Bergström.

Som extra krydda på anrättningen bjöds vi genom Toiny Böös initiativ på en uppskattad flyguppvisning av Per Cederqvist i Biltemas Spitfire,

Vid invigningen var 274 namnplankor sålda, varav 32 tillkommit sedan brygga blev färdig och alltså fått sina namn graverade med plankorna liggande på plats. Nu är det ytterligare 20 som vill ha sitt namn på en planka.

Det finns 70 ”tomma” plankor så fler har möjligheten att få med sitt namn och stärka vår kassa.

Rolf framförde önskemål om fler bord och bänkar i anslutning till bryggan för att den som har svårt att sitta på marken och inta sitt kaffe med dopp ändå skall kunna göra detta på denna vackra plats. Önskemålet hänförs till bryggruppen för handläggning.

Trafikgruppen. Toiny meddelade att elektronisk hastighetsskylt finns att låna hos kommunen.

Det kostar inget men den som lånar skylten får själv hämta, och lämna den. Om du vill prova på din gata så tala med Toiny.

 

Övriga frågor.

 

  1. 1.    Tack till scouterna. Beslöts att som tack för att vi fått disponera Fort Anna för våra möten under flera år skall byalaget bekosta anskaffandet av ett partytält för scouternas behov till ett högsta belopp av 5000 kr.
  2. 2.    Tider för styrelsemöten i höst. Beslöts att styrelsemöten skall hållas onsdagar kl 1830 i Byastugan, 4 sep, 2 okt, 6 nov, 4 dec och 18 dec som blir terminsavslutning.
  3. 3.    Regler för användning av Byastugan. Ordföranden presenterade ett förslag i fem punkter som diskuterades med ett antal synpunkter som följd.

Beslöts att ordföranden arbetar in synpunkterna i nytt förslag som bifogas detta protokoll, bilaga 1, för fastställande vid nästa styrelsemöte.

 

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte 4 september i Byastugan.

.

Vid protokollet                                                                Justeras

 

Lars Flodmark                                                                 Thomas Brorsson

 

Bilaga 1

Regler för användande av Byastugan!

 

  1. Syftet med Byastugan är att styrelsen och grupperna skall ha sina möten och sammankomster där, samt att vissa av Byalagets inventarier skall förvaras i stugan.

 

  1. Grupperna som nyttjar Byastugan skall ha en verksamhet som följer och överensstämmer med Byalagets stadgar och andemening.

 

  1. Uthyrning eller nyttjande till annan verksamhet skall ej förekomma. Dock kan annan förening än Skeldervikens Byalag, få tillstånd att låna Byastugan, vid enstaka tillfällen, efter prövning av styrelsen.

 

  1. Gruppledarna har nyckel och ansvarar för att lokalen är välstädad, i god ordning med fönster och dörrar stängda och låsta, när gruppen lämnar stugan. Ev. fel och brister rapporteras till någon av Byastugans gruppledare.

 

  1. Bokningsschema kommer att finnas på hemsidan. Möten skall vara schemalagda och registreras i god tid före terminsstart. När spontana möten förekommer skall dessa alltid bokas på hemsidans bokningsschema.

 

Dessa regler gäller från och med den…………………………. och tills vidare.

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.