Till Ängelholms kommun angående Grönstrukturplan

Till Ängelholms kommun
Gällande grönstrukturplan för Ängelholms kommun.
Natur-och miljögruppen i Skäldervikens byalag lämnar härmed synpunkter på Grönstrukturplan för
Ängelholms kommun. Våra synpunkter gäller främst Skälderviken och Pomona områdena.
Detta material är mycket viktigt tycker vi, därför att man nu måste förtäta samhället istället för att
bygga på god jordbruksmark. Värdefulla områden är då mycket viktiga att ta hänsyn till. Vi oroar
oss för om denna plan har något större värde, då den trots samråd känns dåligt genomarbetad. Det
framgår inte tydligt vad syftet med planen är.
Vi saknar flera grönområden och tycker inte att det klart framgår på vilket sätt man har valt ut just
vissa områden som nyckelområden och uteslutit andra. Alla gröna områden ska få en siffra,
beskrivning och klassning.
Vi tycker att hela planen är på för många sidor och bör kortas ner för att bli mer överskådlig.
Färgmarkeringarna på kartorna bör beskriva de tre klassningarna i stället för 12 olika
”grönstråkstyper”. I beskrivningarna kan det sedan stå vilken typ av grönområde det är, skog, park,
grönstråk, kyrkogård osv.
I Grönstrukturplanen bör enligt vår mening även ingå:
Hela kuststräckan
Från hamnen och norrut hela vägen längst kusten bör strandremsan ingå som nyckelområde. Hela
området är förvisso strandskyddat men bitar borde ändå redovisas och ges en beskrivning, då
dispens kan ges för exploatering. Vi tycker att skyddsklassen är given, klass I. T.ex. grönområdena
Gamla hamnen och Sven jons Udde har både social, ekologiska och kulturella värden.
Vid Sven Jons Udde finns också en populär badbrygga och som nu blivit permanent. Även denna
bör nämnas då Magnarps och Björkhagens badbryggor omnämns på sidan 20.
Påpekande: På sidan 20 har man på kartan satt pilen fel. Sven Jons Udde är udden närmre hamnen.
Lövängsparken
Blivande Lövängsparken bör också nämnas. Svår att beskriva innan parken finns men området bör
nämnas och man kan beskriva hur den planeras under ”utveckling”.
F.d. FBU-lägret
Området längst med järnvägen från Lägervägens slut fram till Lingvallen. Ett grönområde som
definitivt bör beskrivas och klassificeras. Trots att det ligger på ”andra sidan” järnvägen så är det
troligen strandskyddat men detta är vi rädda för att kommunen lätt bortser från om en exploatör blir
intresserad.
Fäladsvägen
Ett skogsområde längst med vägen som planeras att exploateras. Varför redovisar man inte detta?
Skogs- och grönområdet kring Lingvallen
Detta är utmärkt på kartan med grönt men saknar beskrivning eller klassning. Området är ekologiskt
värdefullt med flera gamla träd, kulturellt kan nämnas att den gamla ”kyrkstigen” går här. Det
kommer även byggas/exploateras i en bit av detta området (området närmast Fäladsvägen).
Lekplatserna
Tennisparken och parken mellan Valhallsvägen och Häggvägen är i kartan markerade som
lekplatser men de har båda stora ekologiska- och sociala värden framför allt med sina stora och
gamla träd av bl.a ek och här finns stora härliga ytor för lek och avkoppling. Dessa bör beskrivas
och klassas.
Övriga små gröna fläckar i Skälderviken och Pomona samt gravhögar mm.
Vi tar i detta utlåtande inte upp alla mindre områden som inte är med i Grönstrukturplanen, men
önskar en dialog med kommunen kring dessa, så att planen får en helhet.
Valhallskogen.
Ett område som beskrivs, men vi ställer oss frågande till hur kommer kommunen kommer att agera
för att få inflytande sådana områden som är privatägda, för att bibehålla klass I nivån? Vi är väl
införstådda med problematiken kring kommunens önskan att förvärva skogen men en plan bör ändå
finnas för att bevara ett så stort klass I område. Även om ägarna inte får exploatera området så kan
de t.ex. avverka och då försvinner de sociala, kulturella och ekologiska värden.
Varför nämns det inte att kommunen tänker göra ett intrång i detta klass I område för att bygga en
förskola?
Kompensationsstrategi
Detta stycke känns ”luddigt” inget är i klartext. Tydligt är att vissa grönstruktur områden kommer
att tas i anspråk och då måste en tydlig kompensationsstrategi finnas. Detta kan inte bygga på
frivillighet. Vill kommunen att en exploatör själv får välja om de vill ersätta förlorade ekologiska
värden så måste kommunen ersätta om exploatören avstår. Det måste vara en tydlig
kompensationsstrategi med i en gällande grönstrukturplan!
Skeldervikens Byalag
Miljö- och Naturgruppen
Anna Stina Arnrup Kristin Johansson
Thomas Brorsson
Ordf. Skeldervikens Byalag
Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.