Årsmöte 2013

Skeldervikens Byalag

Protokoll fört vid årsmöte 2013-02-27 i matsalen, Errarps skola.

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med dopp. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Därefter höll Kerstin Paulsson, behjälplig med bildvisning av Torgny Bergström, ett intressant och mycket uppskattat föredrag om Skälderviken förr i tiden.

§ 1. Ordföranden hälsade ett 50-tal deltagare välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Årsmötets utlysande godkändes.

§ 4. Till ordförande för mötet valdes Thomas Brorsson.

§ 5. Till sekreterare för mötet valdes Toiny Böös.

§ 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Göran Paulsson och Kjell-Erik Olsson.

§ 7. Verksamhetsberättelsen redogjordes av ordföranden och godkändes. (Bilaga 1)

Samtidigt presenterade ordföranden den nybildade Barn- och Ungdomsgruppen och dess medlemmar, Mattias Thilfalk, Karin Dacke Tall och Lena Jacobsson. Mattias redogjorde för gruppens tilltänkta verksamhet.

§ 8. Ekonomirapporten redovisades av kassören och godkändes. (Bilaga 2)

§ 9. Då ordinarie revisorer var förhindrade att närvara, läste kassören upp revisionsberättelsen som godkändes. (Bilaga 3)

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 11. Inga motioner hade lämnats till årsmötet.

§ 12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2013.

Till ordförande omvaldes Thomas Brorsson. Till kassör omvaldes Torgny Bergström och till sekreterare omvaldes Lars Flodmark. Till revisorer omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson. Till revisorssuppleant nyvaldes Kjell-Erik Olsson. Till valberedning omvaldes Carin Olsson, (sammankallande) och Åke Möller.

Grupperna:

Barn- och Ungdom (ny) Mattias Thilfalk, Karin Dacke Tall. (nyval)

Grannsamverkan Mats Holm, Sven Olof Hoffert. (omval)

Historia Kerstin Paulsson, Torgny Bergström. (omval)

Miljö- och Natur Anna-Stina Arnrup, Kristin Johansson. (nyval)

Pomona Tore Bernstrup, Toiny Böös. (omval)

Senior Ulla Lind, Rolf Malmström. (omval)

Sjöboden (ny) Thomas Brorsson, Torgny Bergström. (nyval)

Strand- och Brygga Bengt-Thomas Strandqvist, Lars Flodmark. (omval)

Trafik- och kommunikation Toiny Böös. (omval), Kent Johansson. (nyval)

§ 13. På övriga frågor undrade Thomas Eklund vad sjöboden ska användas till. Ordföranden förklarade att byalaget, med alla dess grupper, äntligen får en egen sammanträdeslokal, istället för ett ständigt ambulerande i olika lokaler i byn.

§ 14. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

Toiny Böös

Justeras

Thomas Brorsson       Göran Paulsson         Kjell-Erik Olsson

Budget för 2013 bifogas protokollet (Bilaga 4)

 

 

Bilaga 1

Skeldervikens Byalag                      2013 – 01 – 16

 

Verksamhetsberättelse för år 2012.

 

Byalaget har under året haft 557 betalande medlemsfamiljer (541 år 2009, 541 år 2010, 542 år 2011). Av dessa är 371 bosatta i Skälderviken 135 på Pomona och 51 på annan ort.

 

Styrelsen har bestått av

Thomas Brorsson                Ordförande.

Torgny Bergström               Kassör, gruppledare för Miljö- och naturgruppen, vice gruppledare i Historiegruppen samt redaktör för Hamnposten.

Lars Flodmark                     Sekreterare, vice gruppledare i Strand- och bryggruppen.

Mats Holm                           Gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Sven-Olof Hoffert                 Vice gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Kerstin Paulsson                  Gruppledare i Historiegruppen.

Jan Jansson                         Vice gruppledare i Miljö- och naturgruppen.

Ulla Lind                               Gruppledare i Seniorgruppen.

Rolf Malmström                    Vice gruppledare i Seniorgruppen.

Tore Bernstrup                    Gruppledare i Pomonagruppen.

Toiny Böös                          Gruppledare i Trafikgruppen, vice gruppledare i Pomonagruppen

Torbjörn Lindqvist               Vice gruppledare i Trafikgruppen.

Bengt-Thomas Strandkvist Gruppledare i Strand – och bryggruppen och projektledare

för ”Bryggrenovering”.

Årsmöte hölls den 27 januari i matsalen på Errarps skola. Före årsmötet bjöds deltagarna

Traditionsenligt på kaffe med dopp.

Medlemsmöte hölls den 27 juni i Fort Anna för att informera om styrelsens planer på att restaurera badbryggan och få ett medlemsbeslut för fortsatt inriktning av arbetet. 20 personer

deltog och beslutet blev att styrelsen skall arbeta vidare med målet att en restaurerad brygga

skall stå klar till badsäsongen 2013.

 

Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten, givit ut tre nummer av Hamnposten, varav ett nr helt ägnat bryggrenoveringen. Hamnposten distribueras till samtliga hushåll i Skälderviken och på Pomona samt till utsocknes boende medlemmar. Genom Torgny Bergströms försorg har byalagets hemsida hållits aktuell så att alla som så önskat kunnat ta del av protokoll och skrivelser. På den del av hemsidan som vi kallar Hamnposten direkt redovisas senaste nytt.

Styrelsen har avgivit yttrande till kommunen i ett antal ärenden: namngivning av Lövängen, namngivning av Ebbas och Didriks plats, ombyggnad av toaletten i Gamla Hamnen till åretrunttoalett, yttrande angående handikappanpassning av bryggan, samrådsyttrande över detaljplanen för Stenelid.

Vid styrelsemötet i november kunde vi välkomna gruppledare och vice gruppledare för den nystartade Barn- och ungdomsgruppen, Karin Dacke och Mattias Thilfalk.

 

Gruppernas verksamhet.

Knutsfesten

Knutsfesten den 15 januari 2012 ordnades på Skäldervikens torg i samarbete med Byalaget och Källan. Ca 150 personer besökte tillställningen. Gull-Britt Rebbelstam med 3 dragspelande ungdomar underhöll vid granen och ledde dansen. Källan bjöd på glögg och pepparkakor och godispåsar till barnen. Scouterna uteblev trots annonsering om närvaro. En stor besvikelse för alla. Toiny Böös ställde upp som tomte.

 

Grannsamverkan.

Under året har vi registrerat fyra villainbrott i Skälderviken och Pomona, vilket självklart är fyra för många! Grannsamverkan behövs verkligen, och behöver ytterligare förstärkas. Tillkomsten av ”Larmlistan” kan förhoppningsvis bidra till att höja uppmärksamheten på misstänkta aktiviteter och rörelser i området. Hittills har ca 150 hushåll anslutit sig till listan. Till dessa deltagare har under året sänts ut ett 15-tal larm om suspekta aktiviteter, och dessutom har vid ett par tillfällen tips och råd rörande bostadssäkerhet skickats ut. Den 12 oktober hölls ett informationsmöte, med deltagande av ett 35-tal personer. På mötet informerade närpolischef Tommy Wiik om inbrottsläget i kommunen, och en representant från Låshuset AB demonstrerade lås och andra anordningar för bostadssäkerhet.

 

Historiegruppen.

Gruppen har under våren haft 8 möten. Fortsatt genomgång av Lennart Rydbergs bilder. Avslutning i Torgny Bergströms trädgård den 24 maj.

Under hösten träffades gruppen 8 ggr. 2 nya deltagare har tillkommit. Gruppen har fått tillgång till Åke Håkanssons pärmar med urklipp. Första mötet ägnades åt 1970-års urklipp.

25 oktober fick gruppen ta del av Åsa Lindbergs släkts foton från sommarvistelser i Skälderviken 1914 och framåt. 6 november hade historiegruppen bildvisning och föredrag om svunna tider i Skälderviken på Församlingshemmets Tisdagscafe’. Avslutning 14 december.

 

Miljö- och naturgruppen.

Miljö- och naturgruppen genomförde följande aktiviteter: Strandstädningen i maj som var extra omfattande efter adventstormen 2011. Växtligheten slogs och räfsades ihop på Sven Jons udde i juli, tyvärr blev högarna liggande väldigt länge på grund av bristande internkommunikation hos parkavdelningen. Vi hade också en trevlig svamputflykt till Hallandsås i september.

 

Pomonagruppen

Gruppen fick i början av året anledning att engagera sig i de nya LED-belysningar som uppsattes i området. Efter påpekande från gruppen gick tekniska kontoret med på att ersätta de nya armaturerna i Skånebyn med sådana som i utformning överensstämde med bevaringsprogrammets intentioner, så som hade utlovats efter byavandringen hösten 2011.

Gruppen gjorde under sommaren en förfrågan i Hamnposten angående det fortsatta intresset för Pomonas fotbollsplan. De enstaka svaren tolkades som ett stöd för fortsatt skötsel av planen, dock utan nät på målburarna.

 

Seniorgruppen.

Även i år har seniorgruppen strävat i motvind vad gäller äldreboenden i Skälderviken.

Jan Sevring besökte oss och talade varmt för vår sak men därav blev intet. Däremot har vi visat att vi finns i samband med tisdagscaféerna. Vi har bidragit med program enligt följande. 14 februari: Klotet, rättvis handel. 27 mars: Jan Sewring, framtida äldrefrågor i Ängelholms kommun. 15 maj: Christer Örning, vad händer i Skälderviken? 22 maj: Eva Killberg, nyheter på bokfronten. 18 september: Ingvar Green, min trädgård. 6 november: Torgny Bergström och Kerstin Paulsson, historier från Skälderviken.13 november: Seniorshopen, visning och för- säljning. Av intresset att döma har programmen varit uppskattade och vi tar nya tag inför 2013.

 

Strand o Brygga.

För bryggruppens del har året präglats av ansträngningarna att ro restaureringen av badbryggan i land. Projektgruppen som tillsattes i oktober 2011 med Bengt-Thomas Strandkvist som ledare har ägnat oerhört mycket tid åt arbetet med marknadsföring, finansiering, projektering och slutligen upphandling så att när nu år 2012 är slut är målet nära och bryggan kan, om inget oförutsett inträffar, bli verklighet till våren 2013. Men, projektarbetet har inte hindrat bryggruppen från att även denna sommar erbjuda bad från den gamla bryggan.

 

Trafikgruppen

Trafikgruppen (TG) har under året haft ett sammanträde. Frågorna som bevakats och bearbetats är följande:

Etapp ett av GC- vägen på Bjärevägen från Valhallsvägen till Bjällerödsvägen är färdigställd. TG har påpekat för Tekniska Kontoret (TK) vikten av en så bred GC- väg som möjligt. Förhoppningsvis bidrar den smalare fordonsvägen till att fartgränsen 30 km/tim. efterlevs.

Etapp två av GC-vägen, från Bjällerödsvägen till Valhallsvägen, är senarelagd till 2014 p.g.a. mer omfattande VA-arbeten än beräknat. Etapp tre från Valhallsvägen till Lingvallen, påbörjas först 2015. Etapp två av GC-vägen på Persikovägen, mellan Pomona förskola och Apelvägen färdigställdes under året. Samtidigt gjordes en GC- väg som förbinder Persikovägen med Apelvägen. Den korta GC- vägen mellan Ådalsvägen och Päronvägen, har efter påstötningar asfalterats. Ytterligare en GC- väg har byggts från Errarps skola fram till väg 1710. Mitt på denna anlades en busshållplats. TK åtog sig ansvaret för snöröjning och sandning av Stationsvägens- och Mesanvägens förlängningar ned mot Valhallsvägen. Vid byte av vägnamnsskyltar har TG framfört önskemål om att hela vägnamnet ska skrivas på skylten. Önskemålet har inte beaktats. TG:s önskemål om extra 30 km/tim.- skyltar exempelvis i början av Bjällerödsvägen har inte hörsammats. Ny gatubelysning med Ledlampor har ersatt de gamla lyktorna. TG har fortlöpande anmodat TK att sätta upp elektroniska skyltar som varnar vid hastigheter över 30 km/tim.

 

Styrelsen

 

 

Bilaga 2

Ekonomisk redogörelse

 

Resultat 2012  
Ingående saldo

147 328

Medlemsavgifter

27 800

Gåvor

4 770

Hamnposten

-3 580

Möten o verksamhet

-9 381

Administration

-1 049

Sjöbod

-5 070

Strand o Brygga

-120

Övrigt

-93

Utgående saldo

160 605

Årets resultat

13 278

Extraordinära poster

-2 310

Årets resultat just.

10 968

 

Extraordinära poster  
Felinsättning

-1 913

Bryggplankor

-2 067

Hamnposten 1 nr. bokf. 2011

-3 400

Sjöbod bygglov arrende

5 070

Summa

-2 310

   
   
   
Strand o Brygga  
Ingående saldo

11 846

Resultat

-120

Utgående saldo

11 726

10 000kr reserverade till rivning av bryggan  

Bilaga 3

Revitionsbrättelse Skeldervikens Byalag 2012

Undertecknade revisorer har granskat verifikat samt kassabok för verksamhetsåret 2012-01-01 till 2012-12-31.
Vi har funnit allt i ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet för detta år.

2012-02-13
Revisor: Eskil Andgren

 

Bilaga 4

Budget 2013        
         
Verksamhet

Utfall 2012

Budget 2013

 

 
Medlemsavgifter

27 800

41 000

Medlemsavgiten höjs från 50 kr till 75 kr
Gåvor

4 770

4 000

 

Summa intäkter

32 570

45 000

 
 

 
Hamnposten

-3 580

-6 500

2012 debiterades endast ett nummer
Möten o verksamhet

-9 381

-10 000

 
Administration

-1 049

-1 500

 
Sjöbod

-5 070

-15 000

2013 beräknad kostnad med el instalerat
Inventarier

-12 000

Dator, scanner, skrivare.
Justeringar

-2 523

 

Summa utgifter

-21 602

-45 000

 

Resultat

10 968

0

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Investeringsbudget Sjöbod

 
Byggkostnader

-200 000

 
Bidrag Almviken

200 000

 
Övrigt mateial

-40 000

Elinstalation, värmepump, golv m.m.
El-anslutningavgift

-27 000

 
Invantarier

-10 000

Möbler

Summa kostnader

-77 000

 

 

 

 
Kapital 2013-01-01

149 605

Exklusive Strand och Bryggas 11 000 kr
Kapital 2013-12-31  

72 605

 
     

 
     

 
     

 
Driftsbudget Sjöbod    

 
Arrende  

-3 000

 
El fast avgift  

-2 175

 
El förbrukning 3000kWh á 1,50 kr

-4 500

   
Försäkring  

-1 000

   
Underhåll 1% av värdet  

-2 000

   

Summa

 

-12 675

   

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.