Till Stadsarkitektkontoret om detaljplan för Stenelid

Skälderviken den 9 januari 2013

Ängelholms kommun
Stadsarkitektkontoret
262 80 Ängelholm

Yttrande över samrådshandlingar avseende detaljplanen för

DEL AV BARKÅKRA 58:1 M.M., UTBYGGNAD AV BOSTÄDER OCH SERVICE I STENELID/VALHALL PARK

 

Styrelsen för Skeldervikens Byalag har diskuterat planen och har följande synpunkter på förslaget.

  1. Det är av väsentlig vikt att de gröna stråken, som ni framhåller i detaljplanen, bevaras och utvecklas så att inte bebyggelsen upplevs som kompakt. Vi ser en fara i att inte hela området planläggs på en gång. Exempel finns, då man nu har för avsikt att bebygga det som en gång var en grön kil utmed Fäladsvägen. Risken finns också att andra befintliga gröna kilar försvinner om delar av Lingvallen bebyggs. Visa tydligt inom vilka områden man inte skall få bygga avseende hela Stenelid och dess närområde.
  1. Utfart från Valhallsvägen och Pomona till väg 1710 är redan idag besvärligt under rusningstrafik. En lösning på detta måste tas fram, eftersom problemen kommer att öka då fler människor kommer att bo i området och trafiken på väg 1710 blir intensivare.
  1. Vi tycker det är viktigt att ”kyrkostigen”, Skälderviksbornas gamla väg till Barkåkra Kyrka, bevaras och tydliggörs med t.ex. skyltar. Den får inte försvinna i den förestående exploateringen.
  1. En väg för att nå Lingvallen från väg 1710 utan att man behöver köra via Valhallsvägen-Bjärevägen-Lingvägen vore önskvärt. Den får inte utformas på ett sådant sätt att den inbjuder till genomfartstrafik till eller från Skälderviken, utan skall bara vara en matning till och från Lingvallen.
  1. Vi ser det som positivt att Stenelid och Skälderviken förenas med GC vägar men vill inte ha motorfordonstrafik mellan områdena.

 

För styrelsen i Skeldervikens Byalag
Thomas Brorsson ordf.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.