Styrelsemöte nr 1 2013-01-16

Styrelsemöte nr 1 i  Skeldervikens  Byalag  2013 – 01 – 16 i Fort Anna.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Sven-Olof Hoffert, Bengt- Thomas Strandkvist, Toiny Böös, Lars Flodmark samt Karin Olsson, sammankallande i valberedningen, t.o.m. punkten valberedning.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen hade ingen närvarande och ingen information.

Grannsamverkan. Bostadsinbrotten har halverats. Det är för få kontaktpersoner på Persikovägen. Nytt grannsamverkansområde har bildats på Adolfsfält.

Historiegruppen hade inget att rapportera i dag.

Natur- och miljögruppen befinner sig liksom naturen i vila.

Pomonagruppen. Inget nytt under solen.

Seniorgruppen hade ingen representant och inget meddelande.

Strand och Brygga. Redovisas under övriga frågor.

Trafikgruppen. Snöröjning och sandning av Stationsvägen och Mesanvägen har trots tekniska kontorets löfte inte utförts. Toiny tar upp avsaknaden av cykelparkering vid västra änden av hamnbron och vandaliserat stängsel runt Bjällerödskällor med tekniska kontoret.

 

Övriga frågor.

 

1. Valberedning. Karin redogjorde föravsägelser och förslag till nya funktionärer att framläggaför beslut vid årsmötet.

2. Ny grupp. Beslöts att bilda en ny grupp för förvaltning av sjöboden. Thomas och Torgny förklarade sig villiga att bli gruppledare respektive vice gruppledare.

3. Sjöboden. Budgeten för bodengodkändes för redovisning på årsmötet och beslöts det att den skall anslutas till elnätet.

4. Stålcontainrar på jolleplatsen. Beslöts att inte agera i frågan.

5. Möteslokal. Beslöts att tacka nej till Ulf Aronssons förslag att hyra i f.d. Dykcenters lokaler.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomirapport för 2012 godkändes efter smärre justeringar att framläggas för årsmötet.

7. Budgetförslag för 2013 godkändes för framläggande för årsmötet.

8. Årsmöte den 27 februari i Errarps skola. Kerstin Paulsson kommer att berätta om Skälderviken i forna dagar

9. Hamnposten. Underlaget kommer att lämnas till tryckning den 4 februari och delas ut den 8. Sista dag att lämna material som skall införas är 28 januari.

10. Tallriksunderlägg. Till erbjudandet att köpa underlägg med bryggmotiv för försäljning beslöt styrelsen att tacka nej.

11. Toalett i gamla hamnen. Vår skrivelse till tekniska nämnden för ett halvår sedan har inte besvarats och vårt förslag att göra den till en ”åretrunttoalett” inte beaktats i den plan för toaletter längs kusten som nyligen presenterats. Beslöts att ordföranden skriver till kommunstyrelsen och väcker ärendet.

12. Bryggbudget. Bengt-Thomas presenterade det dagsaktuella ekonomiska läget samt det omarbetade förslag till avtal med kommunen som nu föreligger. Styrelsen enades om att ekonomin och avtalet med kommunen utgör så stabil grund att bryggrenoveringen får beställas.

13. Beställning av bryggrenoveringen.  Möte med den utsedde entreprenören har avtalats till måndag den 21 januari kl 1100 hos Bengt-Thomas för kontraktsskrivning. Bengt-Thomas skall uppmana entreprenören att inkomma med kompletterande anbud och kontraktsförslag. Bestämdes att bryggruppen träffas en timme före kontraktsmötet. När detta skrivs har entreprenören inkommit med den begärda kompletteringen men kontraktet menade han var beställarens sak att skriva. Bengt-Thomas, Toiny och Lars har också nu bearbetat den första versionen av kontrakt så att ett aktuellt finns till mötet på måndag.

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte 20 februari 2013 kl 1830 i Fort Anna.

.

 

Vid protokollet                                                             Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                              Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.