Styrelsemöte nr 10 2012-12-12

Styrelsemöte nr 10 i  Skeldervikens  Byalag  2012-12-12 i Fort Anna.

Närvarande: Ulla Lind, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Mats Holm, Tore Bernstrup, Sven-Olof Hoffert, Mattias Thilfalk, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen Hade inget att informera om i dag.

Grannsamverkan. Larmlistan har utökats med åtta medlemmar sedan förra styrelsemötet och omfattar nu 152 adresser. Närpolischefen Anders Ekberg vill träffa grannsamverkansgrupperna i vecka ett. Ett larm om misstänkt verksamhet har förmedlats via larmlistan senaste veckan.

Historiegruppen hade inget att rapportera i dag.

Natur- och miljögruppen befinner sig liksom naturen i vila.

Pomonagruppen. Inget nytt under solen.

Seniorgruppen har haft möte hos Evy.

Strand och Brygga. Försäljningen av namnplankor tog ett litet skutt efter extranumret av hamnposten och julbasaren på torget första advent . Lotteri och försäljning av kvarvarande badartiklar gav också en god intäkt vid basaren så ekonomin för bryggrenoveringen är nu ganska tillfredsställande. Anbuden på bryggrenoveringen har kommit in, granskning och utvärdering pågår i arbetsgruppen. Möte för samverkan med kommunen är planerat till den 17 december.

Trafikgruppen. Kommunen har nu efter Toinys idoga bearbetning beslutat att Stationsvägens och Mesanvägens utförsbackar mot Valhallsvägen skall snöröjas och sandas.

Övriga frågor.

1. Knutsfesten går av stapeln den 13 januari kl 1600. Annonsering kommer att ske genom ” lapp i lådan” till alla hushåll i Skälderviken och Pomona.

2. Stenelid. Beslöts att Thomas skriver förslag till yttrande över detaljplaneförslaget som nu är ute för samråd. Förslaget delges styrelsen för synpunkter. Samrådstiden är 7 december till 11 januari med samrådsmöte 8 januari i stadsbibliotekets torgrum. Styrelseledamöterna uppmanas att ta del av planen som finns på biblioteket i Skälderviken och att delta i samrådsmötet.

Möteslokal. Något nytt förslag på lokal och villkor har ännu inte kommit från Ulf Aronsson.

Sjöboden. Beskrivning, ritningar och entreprenadkontrakt kommer att nagelfaras ytterligare en gång av Thomas, Toiny, Torgny och Lars innan vi går till upphandling.

Gravhögar. Kommunens museisamordnare, Maj Kurdve, har föreslagit byalaget ett möte för samtal om skötsel av några bronsåldersgravhögar. Vi kommer att delta med representanter ur Natur- och Miljögruppen och Pomonagruppen.

Schema. Ordförandens förslag till mötestider för vårterminen antogs.

Hamnposten. Nästa nr av hamnposten kommer att ges ut under första halvan av februari.

Årsmöte den 27 februari i Errarps skola. Kerstin Paulsson kommer att berätta om Skälderviken i forna dagar.

Styrelse och grupper. Den som inte vill bli omvald till uppdrag i styrelse eller grupper skall meddela detta till valberedningens ledamöter Karin Olsson eller Åke Möller senast 15 januari.

Verksamhetsberättelse. Gruppledare påminns om att lämna underlag till verksamhetsberättelsen för det gångna året till sekreteraren senast 15 januari.

Ordföranden tackade styrelseledamöterna för det gångna årets arbete och avslutade mötet.

Efter mötet lät vi oss väl smaka av en utomordentligt god jullandgång anskaffad av ordföranden.

Nästa styrelsemöte 16 januari 2013 kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                                                  Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.