Styrelsemöte nr 9 2012-11-14

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2012-11-14 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Mats Holm, Bengt-Thomas Strandkvist, Karin Dacke Thall, Mattias Thilfalk, Lars Flodmark.
Karin och Mattias är gruppledare respektive vice gruppledare i den nybildade Barn- och ungdomsgruppen och deltog för första gången i vårt styrelsemöte.

Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen kommer att engagera sig i lekplatsernas vara eller icke vara och säkrare skolvägar m.m.

Grannsamverkan. Det har varit inbrott i ett nybyggt icke ännu obebott hus på Lönnvägen varvid samtliga vitvaror bortfördes. Larmlistan fylls så sakteliga på och omfattar nu 144 adresser.

Historiegruppen deltog i tisdagscaféet 6 november med visning av gamla bilder från Skälderviken.

Natur- och miljögruppen hade i dag inget att meddela.

Pomonagruppen. Toiny försöker få kommunen att ta om hand resterna (en del stolpar, ledning och armaturer) av belysningsslingan i Valhallsskogen men kommunens tekniska kontor har organiserat om sig och  tappat ”tråden”, så det går lite trögt.

Seniorgruppen hade ingen representant på mötet och hade inte meddelat något.

Strand och Brygga. Förberedelserna för restaurering av bryggan går planenligt. Försäljningen av namnbrädor har gått bra och det droppar fortfarande in beställningar och pengar. Det finns en del osålda badartiklar. En del kommer att säljas, några att lottas ut vid julbasaren på torget den förste december. Utvärdering av anbuden kommer att göras av bryggruppen så snart anbudstiden gått ut och förslag till entreprenör om möjligt föreläggas styrelsen vid mötet den 12 december.

Trafikgruppen. Omorganisation av tekniska kontoret gör att nya kanaler för samverkan måste skapas.

Övriga frågor.

1. Stenelid. Detaljplanen för området behandlades i byggnadsnämndens sammanträde 23 oktober då planen godkändes för samråd. Den har dock ännu inte då detta protokoll skrivs sänts ut för samråd och enligt besked från stadsarkitektkontoret kommer det att dröja minst två veckor till innan den är ute. Det kommer att hållas samrådsmöte men osäkert när och var. Planen kommer också att finnas tillgänglig på internet.

2. Lövängen. Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander har nu inbjudit Skälderviksborna till information om hur Lövängen skall anläggas. Informationen genomförs i Errarps skola 15 nov ( i morgon). När protokollet skrivs var det i går så här kommer lite referat. Det var 41 deltagare på mötet. Birgander visade planen, som deltagarna fick var sin papperskopia av, och vad som skulle planteras, sås, anläggas och behållas. Den, som vi tyckte, höga kostnaden för anläggningen motiverade hon med att det är ett stort område(2,6 ha). Farhågor angående för hög växtlighet och skymd sikt framfördes och noterades av Birgander, liksom önskemålet om en hundrastgård. Arbetena kommer att påbörjas så snart pågående arbete med dagvattenledning i området avslutats och vara färdigt till våren 2013. För ängens skötsel är anslaget 50 000 kr per år.

John Edholm. Ordföranden mottog styrelseledamöternas bidrag till namnbräda till minne av John.

Möteslokal. Ulf Aronssons erbjudande om att hyra möteslokal skall handläggas av presidiet och redovisas för styrelsen vid nästa möte.

Hamnposten. Nästa nr av hamnposten kommer att ges ut under första halvan av februari.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte 12 december kl 1830 i Fort Anna.

Det är årets sista styrelsemöte och traditionsenligt kommer en jullandgång att bjudas deltagarna som uppmanas att ta med tallrik, dryckeshorn, bestick och dryck för eget behov samt att anmäla deltagande till ordföranden senast den förste december.

Vid protokollet                                                                  Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.