Styrelsemöte nr 8 2012-10-24

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2012-10-24 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Toiny Böös, Mats Holm, Sven-Olof Hoffert, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Mötet med Byalagets Grannsamverkan hade lockat ca 35 personer.

Kvällen inleddes med att närpolischefen i Ängelholm, Tommy Wiik, redogjorde för dagsläget vad gäller inbrott i kommunen. Han konstaterade att det glädjande nog hittills i år förekommit färre bostadsinbrott än 2011.

Från Låshuset AB deltog Dicke Karlsson, som demonstrerade effektiva lås och andra anordningar för ett fullgott bostadsskydd. Låshuset AB erbjuder en kostnadsfri genomgång av skyddet i våra hus och rekommenderar därefter vad som eventuellt bör åtgärdas. Telefon: 80310.

Historiegruppen deltar i tisdagscaféet 6 november med visning av gamla bilder från Skälderviken.

Natur- och miljögruppen. I svamputflykten 1 oktober till Hallandsåsen norr om Margaretetorp deltog 16 personer och svamptillgången var god.

Pomonagruppen. Grannsamverkan har nu kontaktombud som täcker hela Pomona.

Seniorgruppen håller möte 5 oktober hos Ulla.

Strand och Brygga. Förfrågningsunderlag för restaureringen av bryggan är nu utsänt till sju entreprenörer. Anbuden skall vara bryggruppen till handa senast 30 november. Försäljningen av badartiklar är avslutad och artiklarna levererade till köparna. Försäljning av namnbrädor pågår till 15 december med en särskild aktivitet vid julbasaren på torget 1 december. Försäljning och företagssponsring har gått bra så det finns gott hopp om att få ihop det planerade kapitalet, en miljon kronor.

Trafikgruppen. Toiny meddelade att arbetet med Bjärevägens gång- och cykelväg, etapperna två och tre, är senarelagda och påbörjas inte förrän 2014 respektive 2015. Orsaken är enligt kommunens trafikingenjör pengabrist p.g.a. mer omfattande VA-arbeten än planerat.

Övriga frågor.

1. Hamnposten nummer tre 2012 som helt ägnas restaureringen av bryggan är inlämnad för tryckning och kommer att delas ut i slutet av nästa vecka (v 44).

2. Ebbas och Didriks gång och plats. Byalaget hade för yttrande fått ett förslag från kommunen om att namnge gångvägen mellan Valhallsvägen och Hotellvägen (Mesanvägens förlängning) och utsiktsplatsen på f.d. hotelltomten. Styrelsen beslöt att avvisa förslaget angående gången men att ställa sig positiv till förslaget Ebbas och Didriks Plats. Ordföranden avger yttrandet.

3. Lövängen. Kommunens parkingenjör Johny Wiking hade begärt att få träffa representanter för byalaget för att presentera de planerade arbetena i Lövängen. Mötet ägde rum 11 oktober på plats i Lövängen då Toiny, Torgny och Lars (vi) var där och mötte Wiking vars syfte med mötet var att få byalagets godkännande för genomförande av de planerade arbetena. Det brådskade, upphandling var nära förestående. Men, med hänsyn till de direktiv kommunledningen tidigare utfärdat innebärande att ärendet skulle samverkas med representanter för Skälderviksborna (inte byalaget) saknade vi mandat att godkänna något som helst angående Lövängen. Wiking hade inte kännedom om dessa kommunledningens direktiv men han tog till sig våra synpunkter och skulle föra dem vidare till sin chef stadsträdgårdsmästare Maria Birgander för att påminna henne om att kalla till samrådsmöte. Men ännu två veckor senare har inget hörts eller synts om något möte.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte 14 november kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                                                  Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.