Styrelsemöte nr 7 2012-09-26

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2012 – 09 – 26 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Toiny Böös, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Ingen från gruppen var närvarande så Thomas lämnade information från  det möte som  kommunens säkerhetsansvariga, Camilla Jönsson, och vice närpolischefen, Ann-Sophie Persson, hade med grannsamverkansrepresentanter den 3 september.

Antalet inbrott har under årets första månader varit något färre än motsvarande period i fjol, men erfarenheten visar att inbrotten ökar under hösten så fortsatt vaksamhet är påkallad. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot bilar som cirkulerar i bostadsområdena. Notera det som verkar avvikande och meddela Mats Holm.

Det blir informationsmöte onsdagen den 10 oktober kl.1900 om bostadssäkerhet.

Alla kontaktombud för Byalagets Grannsamverkan i Skälderviken och Pomona, samt alla som tecknat sig på Grannsamverkans ”Larmlista”, är varmt välkomna till ett informations- och diskussionsmöte på scoutgården ”Fort Anna”, Bjärevägen 40,

  • Polisen i Ängelholm informerar om utvecklingen av bostadsinbrotten i kommunen och om Grannsamverkans betydelse.
  • Låshuset AB i Ängelholm demonstrerar effektiva lås och andra anordningar för ett bra skalskydd.
  • Checklista när man reser bort.
  • Hur förbättra kommunikationen mellan kontaktombud och boende?
  • Hur fungerar ”Larmlistan” – vad kan göras bättre och enklare?
  • Rekrytering av nya kontaktombud.

Låshuset AB bidrar med fika under kvällen, och för att vi skall veta hur många vi blir, vill vi att du anmäler om du kommer, senast den 7 oktober (helst via e-post)! till

svenolof.hoffert@telia.com mgoholm@hotmail.com

Historiegruppen hade möte 13 september. Gruppen arbetar med sortering och katalogisering av det mycket omfattande material som inkommit.

Natur- och miljögruppen. Höhögarna har äntligen transporterats bort av parkförvaltningen.

Svampplockningsutflykt måndag 1 oktober med start kl 0930 på torget. Kaffekorg medtages.

Vår skrivelse med namnförslaget ”Lövängen” har inkommit till stadsarkitektkontorets handläggare men ännu inte behandlats.

Detaljplanen för ”Norra Stenelid” var uppe för samrådsgodkännande i senaste sammanträdet i byggnadsnämnden men återremitterades till stadsarkitektkontoret för komplettering av trafiklösningen.

Pomonagruppen. Belysningen i Skånebyn är nu klar och har blivit till invånarnas belåtenhet.

Seniorgruppen håller möte i oktober hos Ulla. Aktiviteten i församlingshemmet med trädgårdsmästare Ingvar Gren var välbesökt och mycket uppskattad.

Strand och Brygga. Badsäsongen är slut och den gamla bryggan är nu bärgad och upplagd på land, förhoppningsvis för sista gången.

Arbetet med finansiering och upphandling av en restaurerad brygga pågår för fullt och går planenligt.

Trafikgruppen. Hastigheter och skyltning diskuterades och var vi väl rätt över ens om att några skyltar för påminnelse om 30-km-begränsningen vore motiverat men kommunen är kallsinnig till ”extraskyltar”.

Övriga frågor.

1. Radio A har erbjudit byalaget att medverka för att informera om oss. Beslöts att tacka nej.

2. Sjöboden/klubbstugan. Vi har erhållit bygglov och ansträngningarna att få fatt i en byggmästare som kan uppföra boden till ett acceptabelt pris intensifieras.

3. Skrivelser. Beslöts att till kommunen insända skrivelse med begäran att toaletten i gamla hamnen byggs om till ”åretrunttoalett”.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte 24 oktober kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                                                  Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.