Medlemsmöte om Sven Jons brygga

Skeldervikens Byalag

Protokoll från medlemsmöte 2012-06-27 kl 1900 i Fort Anna.

Syftet med mötet var att informera om byalagets planer för iståndsättningen av bryggan vid Sven Jons udde och få ett medlemsbeslut om fortsatt inriktning av arbetet.

Närvarande, 20 personer enligt särskild förteckning, bilaga 1.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Dagordningen godkändes.

Kallelsen till mötet som skett i senaste utgåvan av Hamnposten godkändes.

Val av justerare. Eva Johansson utsågs att justera protokollet.

Kort historik ang. bryggan.Thomas gav en historik över befintlig brygga, dess tillkomst och öden under

de 14 år den varit i bruk. Torgny stöttade med bildvisning.

§ 6. Beskrivning av projektet.

Bengt-Thomas redogjorde för den tilltänkta iståndsättningen.

Han visade bilder på och beskrev konstruktionen på det förslag som

Arbetsgruppen tagit fram som i korthet innebär.

Stomme av järnvägsräls nerslagna i sjöbotten och kringgjuten med betong

och överbyggnad av trä med höjd över normalvattenståndet av 1,8 m.

Bryggan konstrueras för att tåla havets påfrestningar året om.

Kostnaden är beräknad till ca en miljon kronor med arbetet utfört av

entreprenör upphandlad i konkurrens och med byggstart våren 2013.

§ 7. Hur går vi vidare?   Tre förslag presenterades.

1. Iståndsättning enligt presenterat förslag.

2. Lappa och laga den befintliga bryggan.

3. Avveckla bryggprojektet och riva befintlig brygga.

§ 8. Frågor och diskussion.

De tre förslagen diskuterades, främst rörde diskussionen förslag 1 med

frågor om placering, konstruktion, hållfasthet, kostnad etc. Fråga togs upp om det låga

deltagarantalet skulle tolkas som om intresse för bryggan inte finns hos skälderviksborna.

Svar på frågan gavs inte men intresse bland de närvarande fanns.

§ 9. Beslut.

Efter avslutad diskussion beslöt medlemsmötet att styrelse och bryggrupp

skall arbeta vidare med alternativet 1 mot målet att en iståndsatt brygga

kan tas i bruk badsäsongen 2013.

§10.Finansiering.

Kommunen har genom beslut i fullmäktige beviljat byalaget ett bidrag för

iståndsättning av bryggan med halva produktionskostnaden, högst 500 tkr.

Alltså måste ett lika stor belopp insamlas på annat sätt.

Bryggruppen har en idé om att kunna samla in 200-300 tkr från lokala företag. En

avgörande fråga härvidlag är vad företagen kräver i motprestation och vad ”Bryggan”

kan erbjuda. Förslag som kom fram var, bidragsgivarnas  namn på plankorna, på skylt

vid bryggan, omnämnande i Hamnposten, namn på bärkassar m.m. Gruppen arbetar

vidare med detta.

Troligen blir det ändå ett resterande belopp som måste samlas in i mindre poster, 300-

500 kr per post. Här kom förslaget att låta tillverka bärkassar i textil med tryck för att

sälja till Skälderviksbor, badande, m.fl.

Viljan hos de närvarande att ”knacka dörr” för att få 500 kr var svag till obefintlig.

Däremot var flertalet beredda att sprida budskapet om bryggrestaureringen till grannar,

vänner och bekanta och på så sätt bredda basen för finansiering och att till nästa möte ta

med minst en person samt att bidra med förslag på företagssponsorer.

Bryggruppen tar tackamt emot alla förslag och idéer som finns eller dyker upp.

Vid protokollet                                                                Justeras

Lars Flodmark                                                                 Eva Johansson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.