Styrelsemöte nr 2 2012-02-22

Styrelsemöte nr 2 i  Skeldervikens  Byalag  2012- 02-22 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Mats Holm,
Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Lars Flodmark.

.

Ordföranden hälsa oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Vid möte i polishuset med närpolischefen, kommunens säkerhetschef, länsförsäkringar och lokala grannsamverkansföreträdare aviserades nystart av kommunal grannsamverkan. Polisen vill ha idéer till aktiviteter. Material från den gamla styrelsens arbete finns och kommer att lämnas över av Thomas till Mats.

Larmlistan diskuterades och beslöts att fortsätta så enligt tidigare beslut.

Historiegruppen. Inget att rapportera.

Natur- och miljögruppen. Inget att rapportera.

Pomonagruppen. Ny gatubelysningsarmatur med LED- lampor har satts upp på prov för att utröna om modellen kan accepteras inom ramen för kommunens bevarandeprogram för området. Beslöts att byalaget inte skall yttra sig i ärendet.

Seniorgruppen. Vårens program av föreläsningar i församlingshemmet är fastställt. Den 12 mars möts gruppen hos Evy då höstens program kommer att diskuteras. Angående seniorboende överväger gruppen att tala med Peab inför utbyggnaden av ”Fäladsvägsplanen”.

Strand och Brygga. Länsstyrelsens godkännande för restaurering av bryggan har erhållits. Möte med ordföranden i kommunens Kultur- och fritidsnämnd, för presentation av projektet, har genomförts. Inledande kontakter med andra potentiella sponsorer har tagits.

Trafikgruppen. Utbyte av gatubelysningsarmaturer i Skälderviken har inneburit väsentligt förbättrad belysning så att t.o.m. den tidigare skumma Lövängsvägen nu flödar i ljus.

En bit ny G-C- väg kommer under våren att byggas mellan Valhallsvägen och befintlig G-C- väg längs Via Marina.

Många vägnamnsskyltar i Skälderviken är så dåliga att de behöver bytas. Toiny tar på sig uppgiften att samordna detta. Den som ser en skylt som behöver bytas meddelar Toiny som vidarebefordrar till kommunen. De nya skyltarna skall, vara utan husnummer och med hela namnet utskrivet, undantaget långa namn där förkortning kan accepteras.

Övriga frågor.

1. Till vice ordförande för år 2012 valdes Toiny Böös.

2. Beslöts att byalaget, enligt propå vid årsmötet, skall agera för att kommunen sätter upp en bänk (med ryggstöd) på krönet av G-C- vägen vid Lingvallen.

3. Lena Jacobsson har kontaktat Thomas med önskan att engagera sig i byalagsarbetet. Möjligheten att återfå en Barn- och ungdomsgrupp hägrar.

4. Kommunen har aviserat dialog om ny översiktsplan vid ett antal möten på olika platser i kommunen, dock ej i Skälderviken. Beslöts att byalagets styrelse inte skall delta.

5. Torgny meddelade att utskrifter ej längre kan göras på kommunen men att han kan göra det.

6. 54 nya/nygamla medlemmar har betalat medlemsavgift. 140 tidigare betalande har inte betalat. Påminnelse kommer att delas ut.

.Nästa styrelsemöte 21 mars kl 1830 i Fort Anna.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet                                                                                      Justeras

Lars Flodmark                                                                                      Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.