Årsmöte 2012

Skeldervikens Byalag

Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-02 i matsalen, Errarps Skola.

Före årsmötet bjöds deltagarna traditionsenligt på kaffe med dopp, varefter Kjell-Erik Olsson gav en intressant och uppskattad redogörelse av etableringen av F10 i Ängelholm, och hur denna påverkat liv och bebyggelse i Skälderviken med omnejd.

§ 1.   Ordförande öppnade årsmötet.

§2.   Dagordningen fastställdes.

§3.   Årsmötets utlysande godkändes.

§4.   Till ordförande för mötet valdes sittande Thomas Brorsson.

§5.   Till sekreterare för mötet valdes Mats Holm.

§6.   Till protokolljusterare och rösträknare valdes Christer Nilsson och Åke Möller.

§7.   Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes. (Bilaga 1)

§8.   Ekonomirapporten redovisades av kassören och godkändes. (Biilaga 2)

§9.   Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. (Bilaga 3)

§10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§11.  Inga motioner hade lämnats in till årsmötet.

§12.  Val av styrelse för verksamhetsåret 2012 förrättades.  Inga avsägelser hade skett, varför valberedningen föreslog omval på samtliga poster. Följande val godkändes av årsmötet:

Ordförande                                                               Thomas Brorsson

Kassör                                                                          Torgny Bergström

Sekreterare                                                               Lars Flodmark

Grupperna (i alfabetisk ordning):

Grannsamverkansgruppen                                 Mats Holm, Sven Olof Hoffert

Historiegruppen                                                     Kerstin Paulsson, Torgny Bergström

Miljö- och naturgruppen                                     Torgny Bergström, Jan Jansson

Pomonagruppen                                                     Tore Bernstrup, Toiny Böös

Seniorgruppen                                                        Ulla Lind, Rolf Malmström

Strand- och bryggruppen                                    Bengt-Thomas Strandqvist, Lars Flodmark

Trafik- och kommunikationsgruppen            Toiny Böös, Torbjörn Lindqvist

§13.  Till revisorer omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.

§14.  Till valberedning omvaldes Carin Olsson (sammankallande) och Åke Möller.

§15.   För att täcka framtida driftskostnader för sjöboden, som förhoppningsvis skall byggas under 2012, föreslog styrelsen höjning av årsavgiften för 2013 till 75:-, vilket godkändes av årsmötet.

§16.  Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mats Holm

Justeras                                         Justeras                                         Justeras

Thomas Brorsson                       Christer Nilsson                         Åke Möller

Bilaga 1

Skeldervikens Byalag                                               2012-01-25

Verksamhetsberättelse för år 2011

Byalaget har under året haft 542 betalande medlemsfamiljer (409 år 2008, 541 år 2009, 541 år 2010).
Av dessa är 370 bosatta i Skälderviken, 128 på Pomona och 44 på annan ort.

Styrelsen har bestått av

Thomas Brorsson                          Ordförande.

Torgny Bergström                         Kassör, gruppledare för Miljö- och naturgruppen, vice gruppledare i Historiegruppen samt redaktör för Hamnposten.

Lars Flodmark                                 Sekreterare, vice gruppledare i Strand- och bryggruppen.

Mats Holm                                      Gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Sven-Olof Hoffert                          Vice gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Kerstin Paulsson                            Gruppledare i Historiegruppen.

Jan Jansson                                    Vice gruppledare i Miljö- och naturgruppen.

Ulla Lind                                          Gruppledare i Seniorgruppen.

Rolf Malmström Vice gruppledare i Seniorgruppen.

Tore Bernstrup                               Gruppledare i Pomonagruppen, vice gruppledare i skogsgruppen.

Toiny Böös                                     Gruppledare i Trafikgruppen, vice gruppledare i Pomonagruppen

Torbjörn Lindqvist                        Vice gruppledare i Trafikgruppen.

Lars Stavehaug                              Gruppledare i Skogsgruppen.

Bengt-Thomas Strandkvist          Gruppledare i Strand – och bryggruppen.

Årsmöte hölls den 27 januari i matsalen på Errarps skola med drygt 50 deltagare.

Vid ankomsten utspisades med kaffe, bullar och kakor.

Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten, givit ut två nummer av Hamnposten distribuerad till samtliga hushåll i Skälderviken och på Pomona samt till utsocknes boende medlemmar. Genom Torgny Bergströms försorg har byalagets hemsida hållits aktuell så att alla som så önskat kunnat ta del av protokoll och skrivelser. På den del av hemsidan som vi kallar Hamnposten direkt redovisas senaste nytt. Styrelsen har dessutom bevakat byns intressen gent emot Kommun, och Valhallskonsortium.

Ombyggnaden av torget som varit på byalagets och kommunens agenda i mer än tio år kom till utförande under sommar och höst och invigningen skedde 26 november i ett samarrangemang mellan Kommunen, Byalaget, Barkåkra Scoutkår, Skäldervikens Idrottsförening och Källans Livs. Julgran kom också på plats lagom till invigningen.

Gruppernas verksamhet.

Knutsfesten

Knutsfesten den16 januari 2011 ordnades på torget i samverkan mellan Byalaget, Källans Livs och Scouterna.

Ca 150 personer besökte tillställningen. Källan bjöd på pepparkakor, glögg och godispåsar till barnen. Gull-Britt Rebbelstam sjöng och ledde danserna till dragspelsmusik. Scouterna stod för korvförsäljningen. Toiny Böös ställde upp som tomte.

Grannsamverkan Skälderviken och Pomona

Året har tyvärr visat att vår trivsamma närmiljö inte är förskonad från inbrott. Speciellt har Persikovägen på Pomona drabbats, fyra fullbordade inbrott och två inbrottsförsök har skett under året. Om något, så visar detta tydligt att Grannsamverkan behövs och att vi alla tillsammans kan göra ännu mer för att säkra våra hem och hjälpa varandra med inbrottsförebyggande åtgärder.

Byalagets Grannsamverkan hade 2011-05-05 en gemensam träff för kontaktombuden, under medverkan av närpolischef Tommy Wik och skyddskonsult Björn Göteby. Ett 20-tal ombud deltog i det mycket informativa mötet.

Under året har information om suspekt verksamhet i området gått ut till kontaktombuden vid fem tillfällen. På initiativ av Byalagets styrelse har också grunden lagts till en ”larmcentral”, varifrån information om dylika incidenter snabbt kan spridas via e-post till alla intresserade medlemmar i Byalaget.

En enkät bland kontaktombuden har klargjort att informationsmöten för ombuden behöver hållas en gång per år.

Historiegruppen.

Gruppen har under våren haft 11 möten. Mesta tiden har lagts för att ta fram bilder till utställningen i Hembygdsparken.

Den 12 maj var utställningen uppsatt på Lädermuseets övervåning och klar för visning. Medlemmarna har vid några tillfällen hjälpt till med information under sommaren.

Gruppens avslutning hölls på Flygmuseet under Kjell-Erik Olssons ledning.

Under hösten träffades gruppen 8 ggr. Sista dagen för utställningen i Hembygdsparken var den 4 september i

samband med Trädgårdsmässan. Denna dag var det över 400 besökande.

Under hösten fortsatte gruppen att leta bilder. Denna gång var det till Torgets invigning den 26 november. Flera hundra personer besökte utställningen i Skäldervikens Församlingshem. En mycket nöjd grupp hade avslutning den 1 december.

Miljö- och naturgruppen.

Miljö- och naturgruppen genomförde sina vanliga aktiviteter. Lyssnade på fågelsång och såg på växter i april, städade stranden i maj, slog Sven Jons udde i juli, kollade växtligheten utmed gång- och cykelvägen vid havet i augusti och plockade svamp i september.

Pomonagruppen.

Gruppen har bevakat frågor av gemensamt intresse för Pomona-bor, såsom ledningsbyte och asfaltering på Päronvägen, ny GC-väg och busshållplats på Persikovägen, inträffade inbrottsförsök i området samt följt upp frågorna från byavandringen. Toiny Böös har haft fortlöpande kontakt med tekniska kontoret angående planerade och genomförda åtgärder. Kultur- o fritidsförvaltningen har efter påstötningar meddelat att bl.a. Kungshögen kommer att röjas våren 2012 med stöd av pengar som sökts från länsstyrelsen. Gruppen har sammanträffat två gånger, april och november.

Seniorgruppen.

Under år 2011 har inget hänt vad gäller vår huvudsakliga uppgift, att få till stånd ett seniorboende i Skälderviken.

Vi har i stället inriktat oss på att i samarbete med Barkåkra församling få fram trevliga program för tisdagscaféerna. Under våren har byalagets egna förmågor framträtt: Rolf Malmström, Lars Stavehaug och historiegruppen.

Höstens program inleddes med förra turistchefen Riita Atola följd av kvinnojouren och närpolischefen. Alla programmen har varit uppskattade och nu tar vi nya friska tag inför 2012.

Skogsgruppen.

Inledning på året blev – så långt det var möjligt – att agera i enlighet med enkätundersökningen 2010 och årsmötesbeslut, dvs. att framföra majoriteten av Skälderviksbornas uppfattning att det överhuvudtaget inte skall byggas i Valhallskogen.

Tyvärr lyckades vi inte övertyga kommunen utan fullmäktige godkände detaljplanen för uppförande av en förskola i skogen vid sitt möte i mars. Planen är nu överklagad av berörda privata sakägare och har ännu inte vunnit laga kraft.

Under våren framkom att den politiska majoriteten i Ängelholm inte längre hade för avsikt att tillåta ytterligare byggande i skogen – utöver förskolan. Något kommunalt köp av skogen är ej heller aktuellt då kommunen inte kunnat komma överens med Valhallkonsortiet om priset.

Många har frågat vad som händer med det som en gång var en fin motionsslinga. Byalaget tog därför under hösten kontakt med den lokala företrädaren för konsortiet för att undersöka möjligheten att kunna rusta upp slingan. Beskedet var att konsortiet inte var intresserad av att något sådant gjordes.

Mot bakgrund av kommunens och konsortiets ställningstagande gjorde skogsgruppen den bedömningen att meningsfulla arbetsuppgifter för närvarande ej föreligger för gruppen. Vi föreslog därför byalagets styrelse att skogsgruppen skulle läggas ner, vilket styrelsen därefter beslutade.

Strand o Brygga.

För trettonde året i rad har bryggan varit på plats om än i något reducerad utsträckning. Den kraftiga drivisen hade fördärvat den yttre delen av stålkonstruktionen så det blev nödvändigt att göra en provisorisk lösning. Men bryggan sjunger nu verkligen på sista versen och därför är en planering påbörjad med syfte att åstadkomma en avsevärt förbättrad och beständigare brygga. Målsättningen är att denna skall kunna tas i bruk sommaren 2013.

Trafikgruppen

Önskemål är framfört till kommunen om upprepning av hastighetsskyltar på 30km/tim, framförallt på Bjällerödsvägen, men även på Bjärevägen. Vi har medverkat till att elektroniska hastighetsskyltar med jämna mellanrum varit uppsatta på

Bjärevägen, Valhallsvägen, Bjällerödsvägen och Päronvägen

Med anledning av det kaos som råder vid skolan i samband med avlämning av barn på morgnarna hade vi ett möte med trafikingenjör Ann Kristine Wiinberg och framförde ett förslag från byalaget, att utföra av- och påstigningsfickor på parkeringsplatsen utanför skolans matsal.

I samband med nyasfaltering av päronvägen, önskar byalaget en timglasövergång vid GC-vägen från Apelvägen till Åpromenaden. Tekniska Kontoret har lovat att detta skall utföras liksom förlängning av GC-vägen från Pomona förskola och Apelvägen. Vi har också fått kommunen att gå med på att flytta 50-skyltarna på Valhallsvägen till norr om korsningen med Bjärevägen. Om vår hemställan om snöröjning och halkbekämpning av Stationsvägen och Mesanvägen ända ned till Valhallsvägen blir hörsammad får vi se när det blir snö.

Styrelsen

Bilaga 2

Resultat 2011
Ingående saldo 131 158 kr
Medlemsavgifter 27 250 kr
Gåvor 1 300 kr
Hamnposten -11 555 kr
Möten o verksamhet -2 419 kr
Administration -206 kr
Strand o Brygga -144 kr
Övrigt 1 943 kr
Utgående saldo 147 328 kr
Årets resultat 16 169 kr
Årets resultat just. 11 356 kr
Extraordinära poster
Sålt staket och vältar 3 700 kr
Hamnposten 1000 extra ex. -1 000 kr
Extra sponsring torginvigning 3 000 kr
Felinsättning 1 913 kr
Hamnposten 2012 jan -3 000 kr
Medlemsinsättning 2012 200 kr
Summa 4 813 kr
Strand o Brygga
Ingående saldo 11 990 kr
Resultat -144 kr
Utgående saldo 11 846 kr
10 000kr reserverade till rivning av bryggan

Bilaga 3

Revitionsbrättelse Skeldervikens Byalag 2011

Undertecknade revisorer har granskat verifikat samt kassabok för verksamhetsåret 2011-01-01 till 2011-12-31.
Vi har funnit allt i ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet för detta år.2011-01-11
Revisorena: Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.