Styrelsemöte nr 1 2012-01-25

Styrelsemöte nr 1 i  Skeldervikens  Byalag  2012- 01- 25 i Fort Anna. En bilaga.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Mats Holm,
Sven- Olof Hoffert, Lars Flodmark. Karin Olsson deltog under punkten valberedning.

Före mötesförhandlingarna presenterade Bjäre Krafts representant Jesper Peterson som bjudits in av ordföranden, för utbyggnaden av fibernät för tele- och datakommunikation i Skälderviken.

Ordföranden hälsa oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Valberedning. Ingen avsägelse har gjorts så valberedningen föreslår omval på alla poster.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Det finns nu 57 adresser i den snabblista som gruppen upprättar för spridande av angelägen information inom byalagets verksamhetsområde. På frågan om listan också skulle få omfatta sådana som inte är medlemmar i byalaget svarade styrelsen ja.

Historiegruppen. Inget att rapportera.

Natur- och miljögruppen. Inget att rapportera.

Pomonagruppen. Inget att rapportera.

Seniorgruppen har planerat fyra föredrag på tisdagskaféet under våren. 14 februari Klotet, rättvisehandel, 27 mars Jan-Olof Sevring äldrevård, 15 maj Christer Örning vad händer i Skälderviken och 22 maj Eva Killberg talar om böcker.

Strand och Brygga. Thomas redogjorde för den planerade upprustningen av badbryggan och läste upp tillståndsansökan till Länsstyrelsen och PM till kommunen avseende bidrag. Båda vann styrelsens gillande. Han föreslog också att ett allmänt möte skulle hållas för att informera skälderviksborna om bryggrenoveringen vilket också gillades av styrelsen.

Trafikgruppen. Gruppen hade möte 23 januari. Minnesanteckningar bilaga 1.

Övriga frågor.

1. Årsmötet 2 februari kl 1900.

Bestämdes att styrelsen samlas i skolan kl 1830. En del praktiska spörsmål för mötets genomförande reddes ut. Dagordningen visas på ”vita duken.

Beslöts att föreslå årsmötet höjning av medlemsavgiften till 75 kr per år och familj från 2013.

Verksamhetsberättelsen med gruppernas redogörelse som tidigare utsänts till styrelseledamöterna godkändes och beslöts att den skall läsas upp samtidigt som den visas på ”vita duken”.

Resultat- och balansräkning föredrogs av Torgny och fick styrelsens gillande. Visas på ”vita duken”

2. Enkät från kommunen besvarades.

Nästa styrelsemöte 22 februari kl 1830 i Fort Anna.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet                                                                                      Justeras

Lars Flodmark                                                                                      Thomas Brorsson

Bilaga 1

Minnesanteckningar, förda vid möte med Trafikgruppen

i Skäldervikens byalag, 2012-01-23.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström och undertecknad ordförande

1. Välkomna.

Ordföranden hälsade alla två välkomna.

2. Bjärevägens GC-väg.

GC-vägen från Valhallsvägen, till Bjällerödsvägen är nu klar. Innan etapp 2 fram till Valhallsvägen kan påbörjas,ska avlopps/vattenledningarna bytas på Bjällerödsvägen. GC-väg etapp 2 beräknas börja under sommaren, 2012. Under 2013 fortsätter arbetet med GC-vägen, etapp 3 från Valhallsvägen till Lingvallen. GC-vägen asfalteras ända in till angränsande tomtgränser. Efter avslutat arbete vid varje etapp, asfalteras även fordonsvägbanan.

3. Persikovägens GC-väg.

Etapp 2 av GC-vägen, mellan Pomona förskola och Apelvägen påbörjas inom kort. Beräknas vara klar till sommaren, 2012

4. Snöröjning.

Enligt ansvarig tjänsteman på TK, Ted Werne, kommer fr.o.m. dagens datum, snöröjning att utföras på Stationsvägens förlängning och Mesanvägens förlängning ned mot Valhallsvägen.

5. Övrigt.

– Toiny frågar Conny Borg på TK, om de nya gatubelysningarna har vinklingsbara lampkronor.

– Toiny påpekar för TK att avståndet mellan gatlyktorna på Lövängsvägen är för stort.

– Där Via Marina bryter GC-vägen på Valhallsvägen behöver GC-vägsavsluten fasas av. Toiny tar upp frågan med TK.

– Vid byte av gatunamnsskyltar, önskar byalaget att hela namnet skrivs ut. (Ex. Bjärevägen inte Bjärev.) Framställan är gjord sedan tidigare. Toiny Påminner.

– Reflexstolpe bör sättas upp norr om ”4 timmarsparkeringen” vid fyrhusrefugen.

– Toiny begär uppsättning av elektronisk hastighetsskylt på Valhallsvägen vid Kärlekstigens anslutning.

6. Avslutning.

Undertecknad tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Fort Anna, 2012.01.23

Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.