Styrelsemöte nr 10 2011-12-12

Styrelsemöte nr 10 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 12-12 kl 1830-2100 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Ulla Lind, Sven Olof Hoffert, Toiny Böös, Lars Stavehaug,

Kerstin Paulsson, Mats Holm, Tore Bernstrup, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Mats rapporterade om inbrott i båtskjul och kolonistugor och försök till villainbrott på Pomona.

Historiegruppen har haft terminsavslutning.

Natur- och miljögruppen hade inget att rapportera i dag.

Pomonagruppen hade heller inget att rapportera.

Seniorgruppen Jobbar med att få intressanta föredragshållare till vårterminen.

Skogsgruppen som avslutade sin verksamhet genom beslut vid förra styrelsemötet överlämnade som arv till styrelsen att bevaka att de belysningsstolpar som fortfarande står kvar längs terränglöpningsbanan blir omhändertagna av kommunen innan de murknar och blir en fara för allmänheten.

Strand och Brygga. Lars Flodmark redogjorde kortfattat för det arbete som pågår i gruppen för att få till stånd en förbättrad brygga och visade några av de ritningar och illustrationer som är framtagna. Han visade också några bilder från en brygga i Rydebäck som skadats av ”Adventsstormen”.

Trafikgruppen. Toiny har skrivit till Tekniska kontoret och begärt att gång- och cykelavsnitten av Stationsvägen och Mesanvägen skall snöröjas och halkbekämpas till kommande vinter. Reaktionen hittills är endast ett meddelande om att ärendet mottagits och diarieförts.

Övriga frågor.

1. Knutsfesten den 15 januari. Tomten är vidtalad och har lovat komma med godispåsar till snälla barn. Kerstin förhandlar med musikant och lekledare. Inbjudan till festen utdelas 9-10 januari.

2.. Colorama. Toiny har talat med Colorama angående rabattavtalet med resultat att avtalet fortsatt gäller som tidigare.

3. Årsmöte. Beslöts att årsmötet skall hållas den 2 februari kl 1900 i skolans matsal. Tore undersöker om Flygmuseet vill ställa upp med en föredragshållare. Kallelse utdelas 9-10 januari.

Sekreteraren begärde att få underlag till verksamhetsberättelsen från grupperna senast 16 januari.

4. Hamnposten. Underlaget är lämnat till tryckning och utdelning planerad till mellandagarna.

5. Julbasar 2012 är planerad till den 1 december och arrangeras gemensamt av Byalaget, ICA-Källan och Scouterna.

6. Schema för våren 2012. Det utsända förslaget fastställdes.

7. Ordföranden tackade ledamöterna för det gångna årets arbete och avslutade mötet.

Efter avslutat möte lät vi oss väl smaka av de landgångar som anskaffats av ordföranden och för vilket han jämte väl genomförd ledning av styrelsearbetet under det gångna året tackades varmt.

Nästa styrelsemöte 25 januari kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                          Justeras

Lars Flodmark                                            Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.